Oblečenie zo sekáčov nie je pre chudobných. Na týchto miestach nájdeš najväčšie poklady

Marianna Mikešová / 4. novembra 2018 / Eko

zdroj: Nosene, pexels.com
  • Téma udr­ža­teľ­nej módy je čo­raz viac v kurze
  • Niet divu, keď ázij­ské to­várne chr­lia masy tex­tilu a zá­ro­veň tým ni­čia pla­nétu aj ži­voty ľudí
  • Módne al­ter­na­tívy sú tu na to, aby toto glo­bálne šia­len­stvo skro­tili a as­poň štip­kou pris­peli ku kraj­šiemu svetu
  • Máme ich aj na Slo­ven­sku

Ak si mys­líš, že ob­le­če­nie z dru­hej ruky je pre chu­dá­kov, mý­liš sa. Me­dzi mód­nymi blo­germi na Slo­ven­sku aj vo svete sú se­cond handy po­va­žo­vané za zlatý grál. Je to je­diné miesto, kde si môžu fas­hi­onisti nájsť je­di­nečný a ori­gi­nálny kú­sok, na­prí­klad od zná­meho mód­neho ná­vrhára, za na­ozaj smiešnu cenu. Lac­nej­šie by už bolo len krad­núť. :) Cho­diť vy­ob­lie­kaný z HMka síce tiež malo svoju chvíľku slávy, no tá už po­mi­nula. Oveľa viac sa cení vlastný štýl, po­kojne aj po­s­kla­daný z kús­kov z dru­hej ruky.

Foto: pin­te­rest.com

Na Slo­ven­sku možno majú se­káče ešte stále ná­lepku nie­čoho me­nej­cen­ného. No v ta­kom New Yorku sú vin­tage shopy, čo je len viac sexi ná­zov pre se­cond hand, sku­točne vy­chy­tené a dajú sa tam nájsť ho­tové po­klady. Mnohí ľu­dia sa v nich nie­len ob­lie­kajú, ale hľa­dajú na­ozaj pre­stížne kúsky s pri­da­nou hod­no­tou a po­tom ich oto­čia na eBayi, rôz­nych es­ho­poch či vin­tage ba­zá­roch. Ak si ne­vieš pred­sta­viť, ako to fun­guje, po­zri si su­per se­riál Girl­boss.

Foto: bo­om­gers.com/Girl­boss

Sa­moz­rejme, hľa­da­nie zau­jí­ma­vých kús­kov ob­le­če­nia môže byť ob­čas ako hľa­dať ihlu v kope sena, no šťas­tie praje vy­trva­lým a ak obí­deš nie­koľko se­ká­čov, za­ru­čene sa me­dzi sta­ro­mód­nej­šími a oby­čaj­nej­šími ša­tami nájde niečo úžasné. Skve­lým a ob­ľú­be­ným je na Slo­ven­sku Tex­tile house, sieť se­ká­čov, ktorá má na Slo­ven­sku asi 40 po­bo­čiek a ďal­šie v iných kra­ji­nách Európy,ako na­prí­klad Slo­vin­sko či Srb­sko.

Tento se­káč úspešne bo­juje proti mód­nemu kon­zumu a ročne zre­cyk­luje vyše 18-ti­síc ton ob­le­če­nia. Skvelé je, že väč­šina z neho po­chá­dza zo zá­pad­nej Európy a z USA, takže je na jed­nej strane kva­lit­nej­šie, no na dru­hej po­chá­dza práve od­tiaľ, kde vládne naj­väčší kon­zum. Kú­pou ta­ké­hoto ob­le­če­nia tak pris­pe­ješ k jeho eli­mi­ná­cii. Tex­tile house re­cyk­luje sku­točne dô­kladne a po tom, čo všetko ob­le­če­nie roz­triedi podľa kva­lity, ten naj­viac zne­hod­no­tený pu­tuje ďa­lej a vy­rá­bajú sa z neho na­prí­klad vý­robky pre au­to­mo­bi­lový prie­my­sel.

Tak ako iné se­káče, tiež zvy­šuje efek­ti­vitu pre­daja po­mo­cou ob­rov­ských zliav a každá „ko­lek­cia“ no­vého ob­le­če­nia tak po­stupne klesá na cene. Ak si tak po­čkáš na ne­jaký za­pat­ro­šený kú­sok, ktorí os­tatní lovci pre­hliadli, mô­žeš ho kú­piť po­kojne aj za euro. V Bra­ti­slave náj­deš ok­rem 8 pre­dajní Tex­tile house aj Vin­tage shop, do kto­rého pu­tujú kúsky s naj­väč­šou hod­no­tou a svo­jou kva­li­tou sa tak pri­bli­žuje k tým spo­mí­na­ným ne­wy­or­ským vin­tage se­ká­čom. Cena ob­le­če­nia tu však ob­roti bež­ným se­ká­čom tro­chu stúpa.

Foto: mo­da­ma­di­son.com

Skú­se­nosti naj­väč­ších se­ká­čo­vých lov­cov ho­vo­ria, že ak ťa v ob­chode nič ne­os­loví do 10 mi­nút, treba od­ísť a vrá­tiť sa na­bu­dúce. To­var sa prie­bežne mení a pri­chá­dzajú nové várky, preto je treba to čas­tej­šie sle­do­vať. Stačí však tro­cha šťas­tia a ur­čite náj­deš niečo hod­notné. Mnohé blo­gerky tak ulo­vili hŕbu zim­ných ka­bá­tov po 5 eur či sukňu od Vi­viene West­wood, čo je vec, pre ktorú sa im oplatí bo­jo­vať.

Foto: pe­xels.com

Ak však nech­ceš hľa­da­ním ob­le­če­nia strá­viť celé dni, za­mier do di­zaj­no­vého se­káču No­sene. Je to vyšší le­vel než Tex­tile house, pre­tože tu ne­náj­deš nízku kva­litu. No­sene robí vý­ber len top kús­kov z dru­hej ruky, ktoré by aj sami no­sili. Každý je­den kú­sok je vy­čis­tený a pekne ulo­žený a ty máš po­cit ako keby si sa pre­chá­dzal v obež­nom ob­chode. S tým roz­die­lom, že ak si niečo kú­piš, ne­uvi­díš tento kú­sok na ni­kom inom. Pod­po­ríš eko myš­lienku a tiež tý­rané ženy, pre­tože časť z pre­daja pu­tuje na zdru­že­nie My mamy.

Úžas­nou on­line al­ter­na­tí­vou k týmto ob­cho­dom je tiež pô­vodne český on­line ba­zár Vin­ted, na kto­rom však pre­dá­vajú rov­nako ako Česi, tak aj Slo­váci. O jeho po­pu­la­rite svedčí fakt, že na Fa­ce­bo­oku už má tak­mer mi­lión fa­nú­ši­kov. Každý po­u­ží­va­teľ tu môže pre­dá­vať svoje ob­le­če­nie a za­lo­žiť si tak svoj vlastný vir­tu­álny se­káč.

Pre­daj zvy­šujú kva­litné fo­to­gra­fie a dô­ve­ry­hod­nosť pre­dá­va­jú­ceho. Dajú sa tu však nájsť sku­točne kva­litné a zau­jí­mavé veci, či už nové, ob­no­sené alebo vin­tage, a to len zo­pár klik­nu­tiami. Či už sa vy­be­rieš do se­cond-handu, na­kú­piš ob­no­sené veci on­line alebo si kú­piš ob­le­če­nie, ktoré bolo vy­ro­bené z re­cyk­lo­va­ných ma­te­riá­lov, jed­no­značne uro­bíš malý dobrý sku­tok pre našu pla­nétu a dáš facku kon­zumu. :)

Pridať komentár (0)