Obr­nená limu­zína Mer­ce­des-May­bach v hod­note 500 000 dolá­rov je sku­točne pôso­bivá

Dárius Polák / 29. augusta 2016 / Business

Za posled­ných 100 rokov si Mer­ce­des-Benz vyslú­žil za svoje solídne navr­hnuté autá veľmi dobrú povesť. Ďal­šie pochvaly zbiera masívna limu­zína Mer­ce­des-May­bach S600 

2,4 tony vážiaci luxusný sedan ponúka viac výhod ako väč­šina ľudí potre­buje. Je tu však aj sku­pina ľudí, ktorá má určité špe­ci­fiká. Potre­bujú viac air­ba­gov. Potre­bujú zasta­viť guľky a výbuš­niny. Potre­bujú bez­peč­nosť.

Presne pre tento typ ľudí kanad­ský Inkas Armo­red Vehicle Manu­fac­tu­ring vytvo­ril May­bach, ktorý dokáže ponúk­nuť extra ochranu za extra cenu. Pres­nej­šie, za $500 000 dolá­rov.

V roku 2002 v boji proti Rolls-Royce Phan­tom…

1

… a Ben­tley Arnage T…

2

… Mer­ce­des oži­vil zabud­nutú značku May­bach.

3

A hoci sa modely May­bach 57 a 62 stali pop-kul­túr­nymi sen­zá­ciami, neza­ro­bili spo­loč­nosti dosta­tok peňazí.

4

Preto Mer­ce­des v roku 2011 May­bach zatvo­ril.

5

Avšak, pre model roku 2016 Mer­ce­des oži­vil pro­jekt May­bach.

6

Ten­to­raz však namiesto toho aby bol May­bach samos­tat­nou znač­kou sa bude pre­dá­vať ako upra­vená ver­zia sedanu S-Class s náz­vom “Mer­ce­des-May­bach S600”.

7

May­bach S600 je solídne auto, nie je však posta­vené na to, aby zasta­vilo strely.

8

A tu vstu­puje firma z Toronta Inkas Armo­red Vehicle Manu­fac­tu­ring.

9

Za $500 000 dolá­rov, ktoré zahŕňajú $189 000 dolá­rov za May­bach, Inkas vytvorí obr­nené vozidlo s extra bez­peč­nos­ťou.

10

Inkas roz­hodne vie, čo robí. V ponuke majú na zákazku aj tento obr­nený tran­s­por­tér Huron…

11

… alebo limu­zínu Mer­ce­des G63 AMG za $1 milión dolá­rov.

12

Takisto robí aj iné vozidlá na zákazku ako naprí­klad Cadil­lac Esca­lade alebo Range Rover.

13

Práce sa vyko­ná­vajú priamo v Onta­riu.

14

Tu je Lexus LX570, ktorý pre­bieha pro­ce­som pan­cie­ro­va­nia.

15

Modi­fi­ká­cie May­ba­chu zahŕňajú “ľahké” pan­cie­ro­va­nie a posil­ne­nie kon­štruk­cie v súlade s európ­skym štan­dar­dom CEN 1063 BR7.

16

Medzi ďal­šie vychy­távky patrí zosil­ne­nie odpru­že­nia, brzd­ného sys­tému a pneuma­tík. Má to dokonca gene­rá­tor dymo­vej clony pre prí­pad potreby rých­leho úniku!

17

Neprie­strelné okná posky­tujú rov­naký stu­peň ochrany ako celý zvy­šok auta.

18

Výkon May­ba­chu S600 zabez­pe­čuje 6.0-liter biturbo V12 motor s výko­nom 523 kon­ských síl.

19

Inte­riér vyzerá od štan­dard­ného modelu S600 na nero­zoz­na­nie.

20

Je kom­pletný aj s mood osvet­le­ním.

21

Medzi špe­ciálne vlast­nosti patrí pro­ti­po­žiarny sys­tém a nezá­vislé kli­ma­ti­začné sys­témy.

22

Len pre pri­po­me­nu­tie, každé sedadlo má na sebe ozna­če­nie “V12”.

23

Či už s pan­cie­ro­va­ním alebo bez neho, Mer­ce­des-May­bach S600 je hlavne o luxuse.

24

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)