Obyvatelia talianskeho mesta dostanú peniaze za to, že budú chodiť na bicykli

Richard Vítkovský / 11. januára 2019 / Zaujímavosti

  • Ve­de­nie ta­lian­skeho mesta Bari sa roz­hodlo pre zdvoj­ná­so­be­nie po­čtu cyk­lis­tov v uli­ciach
  • Rie­šiť to chce pe­niazmi. Po­môže od­me­ňo­va­nie cyk­lis­tov k tomu, aby sadli na bi­cy­kel aj tí, ktorí ho bežne ne­vy­uží­vajú?
zdroj: flickr
  • Ve­de­nie ta­lian­skeho mesta Bari sa roz­hodlo pre zdvoj­ná­so­be­nie po­čtu cyk­lis­tov v uli­ciach
  • Rie­šiť to chce pe­niazmi. Po­môže od­me­ňo­va­nie cyk­lis­tov k tomu, aby sadli na bi­cy­kel aj tí, ktorí ho bežne ne­vy­uží­vajú?

Oby­va­te­lia ta­lian­skeho mesta Bari majú dô­vod na ra­dosť. Do vrecka im spadne zo­pár eur na­viac. Ve­de­nie prí­stav­ného mesta sa to­tiž roz­hodlo ur­čitú časť svo­jich ak­tív­nych oby­va­te­ľov ob­da­ro­vať pe­niazmi. Dô­vo­dom je pro­pa­gá­cia vy­uží­va­nia bi­cyk­lov. Ako tak­mer každé mesto sveta, aj tu sa roz­mohli au­to­mo­bily. Ve­de­nie mesta sa však roz­hodlo ko­nať skôr, kým sa si­tu­ácia ne­vym­kne spod kon­troly.

Mesto by sa tak mohlo v prí­pade úspe­chu stať vzo­rom pre os­tatné mesta v Ta­lian­sku. Ok­rem sa­mot­ného mesta sa bude táto ak­cia tý­kať aj oko­lia. Cel­kovo by mala za­siah­nuť 1,3 mi­li­óna ľudí. Budú však sta­čiť pe­niaze na pre­sved­če­nie väč­šiny ľudí? Prav­de­po­dobne nie. Sľú­bená od­mena bude to­tiž vý­hodná len pre ľudí, ktorí na­šliapu me­sačne de­siatky ki­lo­met­rov. Za je­den prej­dený ki­lo­me­ter by mal to­tiž cyk­lista do­stať ma­xi­málne nie­koľko de­sia­tok cen­tov.

Váš­niví cyk­listi ne­budú mať žiadne vý­hody

Chro­nic­kých le­niv­cov tak tieto pe­niaze ur­čite ne­pre­sved­čia k tomu, aby sadli na bi­cy­kel. Snaha sa však cení. Pe­niaze na ak­ciu ne­dáva mesto z vlast­ného vrecka. Viac ako pol mi­li­óna eur by malo ísť priamo zo štát­nej po­klad­nice. Tieto pe­niaze by mali vy­dr­žať okolo šty­roch me­sia­cov, čo je presne toľko, koľko bude tr­vať ak­cia.

Po­zrime sa na presný cen­ník. Ľu­dia, ktorí budú ces­to­vať do práce a z práce na bi­cykli by mali do­stať za ki­lo­me­ter 20 cen­tov. Cyk­listi, ktorí sa budú pre­sú­vať na bi­cykli po meste by mali do­stať skromné 4 centy za rov­nakú vzdia­le­nosť. Ak­cia sa vzťa­huje aj na ma­ji­te­ľov elek­tric­kých bi­cyk­lov. Títo cyk­listi však do­stanú po­lo­vičnú sumu.

Ak by si bol ex­trémne akč­ným cyk­lis­tom, ktorý prejde denne de­siatky ki­lo­met­rov a mys­lel by si si, že si takto za­ro­bíš, tak máš smolu. Každý člo­vek môže zís­kať jedno euro za deň. Ma­xi­málne mô­žeš v prie­behu šty­roch me­sia­cov zís­kať 100 eur. Ve­de­nie mesta má na tento rok smelý cieľ, a tým je zdvoj­ná­so­be­nie po­čtu cyk­lis­tov. A od­kiaľ vzali miestni po­slanci in­špi­rá­ciu? Ako vzor im po­slú­žilo mesto Mas­sa­rosa v Tos­kán­sku, kde pre­bie­hal po­dobný pro­jekt v roku 2015. Cyk­listi tu mohli zís­kať až 50 eur za me­siac.

zdroj: re­pubb­lica.it

Pridať komentár (0)