Ochranári zvierat vyvolali búrlivú diskusiu okolo „kožušinovej záľuby“ Dominiky Cibulkovej

Linda Cebrová / 4. februára 2019 / Zo Slovenska

  • Do­mi­nika Ci­bul­ková je na­šou elit­nou te­nis­t­kou, ktorá sa ne­tají tým, že nemá prob­lém in­ves­to­vať do jed­ného ko­žu­cha aj 40-ti­síc eur
  • Vďaka svo­jej po­pu­la­rite nie­len na so­ciál­nych sie­ťach má do­sah na ši­roké spek­trum ľudí
  • Mnohí preto oča­ká­vajú, že v otáz­kach, ktoré vo svete re­zo­nujú, pôjde prí­kla­dom
zdroj: Instagram Dominika Cibulková, unsplash.com
  • Do­mi­nika Ci­bul­ková je na­šou elit­nou te­nis­t­kou, ktorá sa ne­tají tým, že nemá prob­lém in­ves­to­vať do jed­ného ko­žu­cha aj 40-ti­síc eur
  • Vďaka svo­jej po­pu­la­rite nie­len na so­ciál­nych sie­ťach má do­sah na ši­roké spek­trum ľudí
  • Mnohí preto oča­ká­vajú, že v otáz­kach, ktoré vo svete re­zo­nujú, pôjde prí­kla­dom

 A to aj v ob­lasti ochrany zvie­rat. Ne­stalo sa tak a na margo Do­mi­ni­kinho sprá­va­nia re­a­go­vala prís­pev­kom  aj Slo­ven­ská alian­cia ochran­cov zvie­rat /SAOZ/. 

„Keď dvaja ľu­dia ro­bia to isté, vý­sle­dok ne­musí byť rov­naký. Ťažko si po­lo­žiť otázku kde sa be­rie tá bez­cit­nosť. Byť bo­hatý a slávny ne­zna­mená, že môže člo­vek ub­li­žo­vať iným. Plné konto, ale prázdne a chladné srdce Do­mi­nika,” vy­svet­ľuje or­ga­ni­zá­cia na svo­jom Fa­ce­bo­oku

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: fb:Slo­ven­ská alian­cia ochran­cov zvie­rat /SAOZ/

Prís­pe­vok na fa­ce­bo­oku za krátky čas zís­kal 2,6 ti­síc laj­kov a stal sa vi­rál­nym. Všetko spô­so­bila fo­to­gra­fia, na kto­rej pó­zuje v ko­žu­chu, ktorý je vy­ro­bený z kože bie­lych opíc. Eko­ló­go­via zo zdru­že­nia Eko Inak zve­rej­nili na  Fa­ce­bo­oku vy­hlá­se­nie, ktoré zdie­ľali ti­sícky ľudí. Píše sa v ňom:

„Čo sa musí stať člo­veku, keď má po­trebu no­siť na sebe ko­žuch z opice. Prečo do­káže byť tak krutý, iba kvôli spo­lo­čen­skému po­sta­ve­niu? Prečo sa cíti špor­tov­kyňa o niečo viac v ko­žu­šine, ktorú ne­pot­re­buje? Keď vie, že pri vý­robe zo­mie­rajú de­siatky stovky ži­vých tvo­rov, ktoré žili biedny ži­vot, tý­rané len aby si tento lu­xus nie­kto kú­pil a cí­til sa v ňom ..kraj­šie? lep­šie? Hod­not­nej­šie?“

Ľu­dia Do­mi­nike vy­čí­tali aj to, že viac ako o jej pod­pore mla­dých ta­len­tov či iných cha­ri­ta­tív­nych ak­cií, je po­čuť o tom, aké šperky nosí a akú má novú ka­belku. Za vzor jej dá­vajú po­pu­lár­neho te­nistu No­vaka Djo­ko­viča, ktorý za svoje za­ro­bené mi­li­óny ot­vo­ril už nie­koľko re­štau­rá­cií, v kto­rých môžu jesť chu­dobní za­darmo.

Ročný tré­ning s Do­mi­ni­kou stojí 44 ti­síc eur

Bra­ti­slava má aj te­ni­sovú aka­dé­miu Do­mi­niky Ci­bul­ko­vej. Ročný tré­nin­gový plán stojí kli­enta 44-ti­síc eur a s Do­mi­ni­kou si za­hrá 2-krát me­sačne. Táto cena tak za­hŕňa in­di­vi­du­álne tré­ningy s Do­mi­ni­kou, kom­plexný do­hľad nad ce­lým tré­nin­go­vým pro­ce­som (ana­lýza hry, ná­vrhy na zlep­še­nie hry) a plá­no­va­nie tur­na­jov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: fb:Do­mi­nika Ci­bul­ková

V rámci aka­dé­mie je mož­nosť nav­ští­viť aj te­ni­sový camp, ktorý trvá tak­mer týž­deň a jeho cena je ti­síc eur, pri­čom pre­bieha tiež pod do­zo­rom sláv­nej te­nis­tky. V po­nuke aka­dé­mie sú aj prog­ramy pre pro­fe­si­onál­nych te­nis­tov. Tie už sú bez tré­nin­gov s Do­mi­ni­kou a cena sa po­hy­buje od 16-ti­síc do 30-ti­síc eur za rok.

Vďaka vý­hram na tur­na­joch má 12,4 mi­li­óna do­lá­rov

V sú­čas­nosti reb­rí­ček WTA (Wo­men´s Ten­nis As­so­cia­tion) za­ra­dil Do­mi­niku na 30. miesto v hod­note za­ro­be­ných tzv. prize mo­ney po­čas ce­lej ka­ri­éry. Do­mi­nika si za­tiaľ množ­stvom úspeš­ných vý­hier na svoj účet pri­pí­sala viac ako 12,4 mi­li­óna do­lá­rov. V reb­ríčku naj­lep­šie pla­te­ných Slo­vá­kov, ktorý ta­kisto už pra­vi­delne zo­ra­ďuje For­bes, Do­mi­nika fi­gu­ruje na 9. mieste ako je­diná žena. So zá­rob­kom 2,9 mi­li­óna eur.


Naša te­ni­sová hviezda sama seba ne­po­va­žuje za typ na ris­kantné in­ves­tí­cie a svoje za­ro­bené pe­niaze naj­čas­tej­šie in­ves­tuje do ak­cií, fon­dov, dl­ho­pi­sov a ne­hnu­teľ­ností. V sú­čas­nosti vlast­nia spolu s man­že­lom, Mi­cha­lom Na­va­rom nie­koľko by­tov v bra­ti­slav­skom Sta­rom Meste a te­niska má tiež po­diel v no­vej pre­vádzke The Vel­vet.

Vy­soký zá­ro­bok však nie vždy pred­sta­vuje len vý­hody. Naša te­ni­sová hviezda kvôli vy­so­kým od­vo­dom za zdra­vo­tné a so­ciálne po­is­te­nie do­konca zva­žo­vala zmenu trva­lého byd­liska. Už nie­koľko ro­kov mé­diami ko­luje in­for­má­cia o tom, že po­ku­kuje po Mo­nacu, pre­tože ako pred ča­som pre­zra­dila pre týž­den­ník Plus 7 dní jej mama: „Do So­ciál­nej po­is­ťovne platí me­sačne 1 334 eur a zdra­vo­tné po­is­te­nie má 550 eur me­sačne. V prin­cípe však nič z tých za­pla­te­ných pe­ňazí nemá, ani mať ne­bude.“

Pridať komentár (0)