Od pre­daja sta­ro­žit­ností k sexi biz­nisu

Harry Gavendová / 25. december 2014 / Tools a produktivita

Brian Sloan mal pred sebou sľubnú práv­nickú kari­éru. Roz­ho­dol sa však v tomto obore skon­čiť a začať niečo vlastné. Na tom by ešte nebolo nič zvláštne – nezvy­čajné sú však jeho nové pod­ni­ka­teľ­ské akti­vity, ktoré tvorí pre­daj sexu­ál­nych hra­čiek pre mužov. No pozor, ten mu vynáša okolo mili­óna dolá­rov ročne.

Brian Sloan bol ešte len dru­hák na vyso­kej škole práva, keď ho spo­lu­žiak vzal na auk­ciu sta­ro­žit­ností. Kúpil si jednu veľmi starú ver­ziu hry Mono­poly a prišlo mu zábavné skú­siť ju pre­dať na eBay. Poda­rilo sa a Brian záro­veň na tom zaro­bil svo­jich prvých 100 dolá­rov. Vraví, že práve toto bol zlo­mový oka­mih v jeho živote. Stal sa posad­nu­tým náku­pom a pre­da­jom, štu­do­val menej a viac nav­šte­vo­val auk­cie. V Penn­syl­vá­nii bývalo okolo 10 – 15 auk­cií sta­ro­žit­ností za týž­deň, no všetko sa pre­dá­valo iba lokálne. Zis­til, že títo ľudia nemajú potu­chy, aká je glo­bálna cena vecí v takýchto auk­ciách a začal využí­vať v tomto zmysle eBay.

Počas práz­dnin potom cho­die­val cez víkendy na poobedné „gará­žové výpre­daje“ a poda­rilo sa mu naku­po­vať a pre­dá­vať s takou šikov­nos­ťou, že si zaro­bil poriadny balík. Vtedy si naplno uve­do­mil, že ak chce zará­bať i zabá­vať sa, právo nebude tou správ­nou ces­tou. Po výške pre­šiel z burzy sta­ro­žit­ností na auk­cie vecí zo skra­cho­va­ných pod­ni­kov a podobne. Kupo­val a pre­dá­val všetko od nábytku cez lekár­ske vyba­ve­nie až po topánky z kro­ko­dí­lej kože.

Od kamoša dostal Brian tip na trh sta­ro­žit­ností v Číne. Bol nad­šený a pra­vi­delne sa sem vra­cal a kupo­val veci, ktoré neskôr spe­ňa­žil cez pre­daj na eBay v rámci USA. Dopadlo to tak, že sa tu na čas i pre­sťa­ho­val a pri pre­mýš­ľaní nad jeho ďal­šou obchod­nou stra­té­giou došiel k záveru, že by sa mal veno­vať pre­daju late­xo­vého fetiš-oble­če­nia. Latex nie je v Číne najd­rahší, a tak začal vyrá­bať late­xové oble­če­nie pre nad­roz­mer­nej­ších ľudí. Sám vraví, že dôle­ži­tým bolo odhod­la­nie spra­viť všetko preto, aby mu obchod išiel a nie to, čo si o ňom ľudia pomys­lia. Nuž a od latexu bol už len krô­čik k zaria­de­niam, ktoré, ehm, robia muža šťast­nej­ším.

Brian sa vrhol do výroby a pre­daja sexu­ál­nych pomô­cok, kde nemal až takú výraznú kon­ku­ren­ciu v oblasti elek­tro­nic­kého obcho­do­va­nia. Kla­sic­kých obchod­ní­kov sa mu poda­rilo pre­biť cenami práve vďaka svojmu pod­ni­ka­niu na inter­nete. Záro­veň využil všetky vedo­mosti, ktoré naz­bie­ral počas obcho­do­va­nia so všet­kým mož­ným tova­rom. 

Ak sa vám zdá prí­beh stále málo zau­jí­mavý, pri­ho­díme zlatý kli­niec na záver – Brian Sloan začal s finan­co­va­ním svojho nového pro­duktu Auto­b­low 2 (áno, je to to, čo s mys­líte a robí to auto­ma­ticky) ako star­tu­pom na Indie­gogo! V jeho vízii ho pod­po­ro­va­te­lia utvr­dili hneď na začiatku – namiesto sta­no­ve­ného cieľa 45,000 dolá­rov totiž Brian v cro­wd­fun­dingu zís­kal až 260,000 dolá­rov. Ak tieto riadky čítate a neus­tále sa naši­roko uškŕňate, iba pri­po­me­nieme, že Brian pri­stu­po­val k svojmu zaria­de­niu naozaj zod­po­vedne, vie­dol seri­ózne tech­no­lo­gické rozp­ravy s vývo­jármi ohľadne kon­štruk­cie tohto zaria­de­nia. A ako sám vraví, nebolo jed­no­du­ché deba­to­vať o takýchto témach s ved­cami, ktorí sa pri pora­dách celí čer­ve­nali…

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)