Od starej mamy dostal receptúru tradičných Šporheltníkov, na ktorých si postavil biznis

Linda Cebrová / 7. januára 2019 / Food biznis

  • At­tila vstu­po­val do gas­tro biz­nisu s jas­ným cie­ľom
  • Oži­viť po­nuku na trhu a pri­na­vrá­tiť me­dzi ľudí tra­dičnú ku­chyňu, ktorá bola kaž­do­den­nou sú­čas­ťou ži­vota na­šich sta­rých ro­di­čov
  • Na­ko­niec sa mu to po­da­rilo vďaka Špor­helt­ní­kom
zdroj: Nitránsky Street Food Fest, Attila Pócsik
  • At­tila vstu­po­val do gas­tro biz­nisu s jas­ným cie­ľom
  • Oži­viť po­nuku na trhu a pri­na­vrá­tiť me­dzi ľudí tra­dičnú ku­chyňu, ktorá bola kaž­do­den­nou sú­čas­ťou ži­vota na­šich sta­rých ro­di­čov
  • Na­ko­niec sa mu to po­da­rilo vďaka Špor­helt­ní­kom

At­tila chcel pred dvoma rokmi pri­niesť na trh niečo cel­kom nové, aby Slo­váci ne­mu­seli jesť len kla­sické pe­čené klo­básy či ci­gán­ske pe­čienky. Pri náv­števe rôz­nych tr­hov, jar­mo­kov, vi­nob­raní zis­til, že po­nuka pre­daj­cov je prak­ticky všade iden­tická. Jed­ného dňa si spo­me­nul na svoje det­stvo a ne­za­bud­nu­teľné ba­bič­kine Špor­helt­níky. Dnes ich už pre­dáva spo­ločne s jeho tí­mom vo vlast­nom stánku s kto­rým ces­tujú po Slo­ven­sku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: At­tila Póc­sik

Ná­zov Špor­helt­níky po­chá­dza zo slova špor­helt, na kto­rom sa naše placky pečú. Ča­sto­krát sa však stre­tá­vame s tým, že ľu­dia tento ná­zov ne­poz­najú, hlavne mlad­šia ge­ne­rá­cia. Sa­moz­rejme zá­leží aj od kraja, kde špor­helt na­zý­vajú inak,” vy­svet­ľuje At­tila, pre Star­ti­tup.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Nit­rán­sky Street Food Fest

Naj­skôr At­ti­lovmu ná­padu ro­dina veľmi ne­ve­rila, ale po­da­rilo sa mu do­siah­nuť opak. Za­čiatky boli podľa jeho slov veľmi ná­ročné a vý­sle­dok ne­istý av­šak dnes toto roz­hod­nu­tie ne­ľu­tuje.

Mo­derný biz­nis po­stav­neý na pô­vod­nej re­cep­túre

At­tila sa vo svo­jom biz­nise sa drží re­cep­túry, ktorú má od svo­jej ba­bičky, ktorá mu Špor­helt­níky pri­pra­vo­vala vždy, keď jej zo­stalo chle­bové cesto. At­tila sa roz­ho­dol pô­vodnú re­cep­túru zmo­der­ni­zo­vať a vy­lep­šiť. Tak­tiež v stánku so Špor­helt­níkmi platí, že aj keď po­nú­kajú stále pl­nky, radi sa pris­pô­so­bujú aj zá­uj­mom a tren­dom na trhu a sna­žia sa po­nuku roz­ši­ro­vať. Tento rok bol veľký hit Špor­helt­ník pl­nený kys­lou ka­pus­tou a ope­če­nou klo­bás­kou, ktorý sme uviedli ako no­vinku,” ho­vorí At­tila.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: At­tila Póc­sik

V gas­tre to do­tiahnu ďa­leko len tí na­jod­hod­la­nejší

Od­vet­vie gas­tro­nó­mie je vše­obecne ná­ročné. Na­šim hlav­ným prob­lé­mom boli za­mest­nanci av­šak po troch ro­koch mám pod se­bou skvelý tím ľudí, z kto­rých sa ča­som stali pria­te­lia. Gas­tro stá­nok fun­guje len pri­bližne 6 me­sia­cov v roku.”

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Nit­rán­sky Street Food Fest

Z po­čiatku bol preto At­tila za­mest­naný na trvalý pra­covný po­mer, dnes sa popri gas­tre ve­nuje aj inému druhu pod­ni­ka­nia. Ro­biť gas­tro biz­nis bez ty­pic­kej” ka­men­nej pre­vádzky láka mno­hých, no len má­lo­kto si na­ozaj uve­do­muje kom­pli­ká­cie, ktoré s ta­kýmto ty­pom pod­ni­ka­nia pri­chá­dzajú.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Špor­helt­níky
Na za­čiatku je veľmi ná­ročné vy­ba­viť si všetky po­trebné po­vo­le­nia, ktoré si vy­ža­duje le­gis­la­tíva. Za­be­rie to veľa času a tr­pez­li­vosti. Veľkú úlohu tiež zo­hráva po­ča­sie. Re­zer­vá­cia miesta na ak­ciách je nie­koľko me­sia­cov do­predu a po­ča­sie sa vo­pred nedá pred­ví­dať ani ovplyv­niť. Ďal­ším, ale men­ším mí­nu­som je, že po­čas hlav­nej se­zóny, ktorá trvá pri­bližne od mája do za­čiatku ok­tóbra, sa nons­top pre­sú­vame po Slo­ven­sku, ča­sto­krát pra­cu­jeme 16 ho­dín zo dňa a svoj stá­nok pre­vá­žame v noci,” do­dáva At­tila.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: At­tila Póc­sik

At­tila a jeho pre­vádzka so Špor­helt­níkmi je jas­ným prí­kla­dom toho, že k tra­dí­ciám a pô­vod­ným re­cep­tú­ram sa oplatí vra­cať aj v dneš­nej mo­der­nej dobe. Ľu­dia si mno­ho­krát po­mimo hot-do­gov či bur­grov po­chut­najú aj na jedle, ktoré bolo kaž­do­den­nou sú­čas­ťou slo­ven­ských do­mác­ností, no ča­som akosi po­mi­nulo.

Pridať komentár (0)