Odborníci tvrdia: Tieto zariadenie môžu zničiť Ethereum a celkovo poškodiť trh s kryptomenami

Richard Vitkovský / 14. mája 2018 / Tech a inovácie

zdroj: flickr/bitmain
  • Kryp­to­meny sú aj na­priek prob­lé­mom zau­jí­ma­vou al­ter­na­tí­vou k pa­pie­ro­vým pe­nia­zom
  • Sú­časný vý­voj si­tu­ácie im však ne­praje a bude ešte hor­šie
  • Na trh čo­skoro prídu nové za­ria­de­nia na ich ťažbu, ktoré im môžu po­riadne uš­ko­diť

Kryp­to­meny aj na­priek všet­kým ne­ga­tí­vam môžu byť pr­vým kro­kom k no­vému po­hľadu na fi­nan­cie. V bu­dúc­nosti by fy­zická mena mohla pre­stať exis­to­vať a svet by fun­go­val len na pe­nia­zoch v di­gi­tál­nej po­dobe. Veď dnes sa už mnohé platby rie­šia bez­ho­to­vostne, takže pre­chod na vir­tu­álnu menu by ne­bol vô­bec ná­ročný. Kryp­to­meny však pre­ká­žajú fi­nanč­ným spo­loč­nos­tiam a vlá­dam kra­jín hlavne preto, že ich nie je možné zda­niť a sle­do­vať. To je ten pravý prob­lém, prečo sú kryp­to­meny po­merne ne­ob­ľú­bené.

Kryp­to­meny sa už od ne­pa­mäti zís­ka­vali po­mo­cou tzv. ťažby za po­moci gra­fic­kých ka­riet, ktoré majú oproti pro­ce­so­rom ob­rov­ský vý­kon, a tak si do­ká­zali ľah­šie po­ra­diť s ná­roč­nými ma­te­ma­tic­kými vý­poč­tami, za ktoré do­sta­neš od­menu v po­dobe kúska kryp­to­meny. Tento pro­ces je v sú­čas­nosti veľmi ná­ročný v po­rov­naní s tým, aký bol v za­čiat­koch, a tak sa mno­hým ľu­ďom vlastne už veľmi ne­vy­platí.

Je po­malý a spot­re­búva ob­rov­ské množ­stvo elek­tric­kej ener­gie, pre­tože za­ťa­žuje vý­konné gra­fické karty na ma­xi­mum. Ale nie každý má ti­síce eur na ná­kup bit­co­inu alebo et­he­rea, a tak sa roz­hodne pre túto cestu. Práve ma­sívna ťažba kryp­to­mien spô­so­bila ne­dávne zvý­še­nie cien gra­fic­kých ka­riet. Nič lep­šie na ťažbu vlastne ne­exis­to­valo.

Tvor­co­via et­he­rea no­vým za­ria­de­niam ne­fan­dia

Ťažba kryp­to­mien by sa mala znovu vy­pla­tiť s prí­cho­dom ASIC mi­ne­rov, ktoré sľu­bujú lepší vý­kon a niž­šiu cenu. ASIC (app­li­ca­tion spe­ci­fic in­teg­ra­ted cir­cuit) je za­ria­de­ním, ktoré je ur­čené iba na jednu je­dinú špe­ci­fickú ope­rá­ciu. V tomto prí­pade na­prí­klad na ťažbu kryp­to­mien. Práve špe­ci­fické ur­če­nie mu dáva ob­rov­skú vý­hodu.

Do­sa­huje lep­šiu efek­ti­vitu pri rie­šení ma­te­ma­tic­kých ope­rá­cií pri omnoho niž­šej cene. Vý­sle­dok? Rých­lej­šie zís­ka­nie vy­sní­va­nej vir­tu­ál­nej mince. Každý ASIC mi­ner môže byť za­me­raný na špe­ci­fickú kryp­to­menu.

Ceny tých naj­lac­nej­ších ASIC mi­ne­rov za­čí­najú na 125 eurách. Čím je mi­ner drahší, tým efek­tív­nej­šie si po­radí s ná­roč­nými ma­te­ma­tic­kými vý­poč­tami. Tvor­co­via dru­hej na­job­ľú­be­nej­šej kryp­to­meny et­he­reum vi­dia ASIC ako veľkú hrozbu. Chys­tané no­vinky to­tiž prav­de­po­dobne do­kážu ťa­žiť et­he­reum ob­rov­skou rých­los­ťou, a toto môže pris­pieť k od­livu ľudí, ktorí do­te­raz ťa­žili len za po­moci lac­nej­ších gra­fic­kých ka­riet. Táto sku­pina prav­de­po­dobne ne­bude mať o ASIC  zá­u­jem.

Prečo tomu tak je? ASIC mi­nery sú ur­čené iba na jednu je­dinú vec. Gra­fické karty sa dajú vy­užiť na mnoho iných vecí, a tak ľu­dia ne­budú chcieť ku­po­vať jed­no­ú­če­lové za­ria­de­nie. Od­liv týchto ľudí spô­sobí vo vý­sledku zní­že­nie de­cen­tra­li­zá­cie kryp­to­meny. Tá za­čne pri­po­mí­nať tú kla­sickú cen­tra­li­zo­vanú, pri­po­mí­na­júcu tra­dičný fi­nančný sys­tém. Po­dobná si­tu­ácia sa deje aj okolo bit­co­inu, kde sa už tieto za­ria­de­nia po­u­ží­vajú. Gra­fické karty kon­čia ná­sledne v ba­zá­roch.

Pr­vým ASIC mi­ne­rom, ktorý je ur­čený pre ťažbu et­he­rea, bude Ant­mi­ner E3 od spo­loč­nosti Bit­main. Mal by po­núk­nuť vý­kon po­dobný tomu, aký má zo­stava gra­fic­kých ka­riet s ce­nou 1 670 € a to za cenu 670 €. Ne­vý­ho­dou je 180-dňová zá­ruka. O za­ria­de­nie, ktoré bude vy­dané v júli je ob­rov­ský zá­u­jem a mo­men­tálne je bez­ná­dejne vy­pre­dané.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)