Odmietlo ich viac ako 20 inves­to­rov, teraz narai­so­vali 58 mili­ó­nov dolá­rov

Sebastian Mach / 1. marca 2016 / Tools a produktivita

Zakla­da­te­lia apli­ká­cie Thrive Mar­ket boli odmiet­nutí viac ako 20 inves­tormi.

Dvo­j­ica im pred­sta­vila apli­ká­ciu, ktorá ponúka online obchod pre orga­nické jedlo a prí­rodné pro­dukty. Vďaka člen­skému poplatku $60 dolá­rov pre kaž­dého zákaz­níka sú schopní zra­ziť ceny pro­duk­tov na 25 až 50% pôvod­nej ceny.

Nikomu sa nech­celo inves­to­vať. Nikto tomu neve­ril. Každý chcel len čakať a sle­do­vať, či sa im bude dariť.

A darí.

Po 15 mesia­coch má Thrive hod­notu $100 mili­ó­nov dolá­rov a narai­so­valo dokopy $58 mili­ó­nov dolá­rov od inves­to­rov a celeb­rít ako napr. John Legend či Demi Moore. Spo­loč­nosť má 180 000 pla­tia­cich pou­ží­va­te­ľov a len 600 000 nových sa zare­gis­tro­valo v janu­ári (prvých 30 dní je zdarma).

Thrive Market

foto: For­bes

Minulý týž­deň vydal Thrive prvú apli­ká­ciu pre iPhone.

Ako sa im to poda­rilo?

Všetko sa zme­nilo, keď sme nad tým pre­stali pre­mýš­ľať ako nad kolek­ciou pro­duk­tov a začali sme to vní­mať ako životný štýl,” tvr­dia autori pro­jektu. Po odmiet­nutí inves­to­rov sa roz­hodli nájsť ľudí, ktorí pre­mýš­ľajú rov­na­kým spô­so­bom.

Vybu­do­vali si tak celú sieť “influ­en­ce­rov”, ktorí im pomohli obchod spro­pa­go­vať - vrá­tane Tonyho Rob­binsa.

Neboli to typické celeb­rity, skôr blo­geri a hviezdy z You­Tube — ľudia, kto­rým zákaz­náci verili. Len od tejto sku­piny ľudí sme dostali 10 mili­ó­nov dolá­rov,” hovo­ria. “Sili­con Val­ley sa nevie sto­tož­niť so stred­nou trie­dou.”

Thrive_FB_Banner

foto: Thrive Mar­ket

Inves­tori si totiž mys­leli, že online obchod nemá zmy­sel, keď majú na kaž­dom rohu Whole Foods. Prob­lém je, že to tak v sku­toč­nosti vôbec nie je a 70% kli­en­tely Thrive tvo­ria ľudia, ktorí takýto obchod v dosahu jed­no­du­cho nemajú.

Inves­tori to nevi­deli a dnes si môžu búchať hlavy o stôl. Je to len ďalší dôkaz toho, že Sili­con Val­ley je izo­lo­vaný svet, kde sku­točné prob­lémy ľudí jed­no­du­cho neexis­tujú?

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Thrive Mar­ket

Pridať komentár (0)