Odmiet­lo ich viac ako 20 inves­to­rov, teraz narai­so­va­li 58 mili­ó­nov dolá­rov

Sebastian Mach / 1. marca 2016 / Lifehacking

Zakla­da­te­lia apli­ká­cie Thri­ve Mar­ket boli odmiet­nu­tí viac ako 20 inves­tor­mi.

Dvo­j­ica im pred­sta­vi­la apli­ká­ciu, kto­rá ponú­ka onli­ne obchod pre orga­nic­ké jed­lo a prí­rod­né pro­duk­ty. Vďa­ka člen­ské­mu poplat­ku $60 dolá­rov pre kaž­dé­ho zákaz­ní­ka sú schop­ní zra­ziť ceny pro­duk­tov na 25 až 50% pôvod­nej ceny.

Niko­mu sa nech­ce­lo inves­to­vať. Nikto tomu neve­ril. Kaž­dý chcel len čakať a sle­do­vať, či sa im bude dariť.

A darí.

Po 15 mesia­coch má Thri­ve hod­no­tu $100 mili­ó­nov dolá­rov a narai­so­va­lo doko­py $58 mili­ó­nov dolá­rov od inves­to­rov a celeb­rít ako napr. John Legend či Demi Moore. Spo­loč­nosť má 180 000 pla­tia­cich pou­ží­va­te­ľov a len 600 000 nových sa zare­gis­tro­va­lo v janu­ári (prvých 30 dní je zdar­ma).

Thrive Market

foto: For­bes

Minu­lý týž­deň vydal Thri­ve prvú apli­ká­ciu pre iPho­ne.

Ako sa im to poda­ri­lo?

Všet­ko sa zme­ni­lo, keď sme nad tým pre­sta­li pre­mýš­ľať ako nad kolek­ci­ou pro­duk­tov a zača­li sme to vní­mať ako život­ný štýl,” tvr­dia auto­ri pro­jek­tu. Po odmiet­nu­tí inves­to­rov sa roz­hod­li nájsť ľudí, kto­rí pre­mýš­ľa­jú rov­na­kým spô­so­bom.

Vybu­do­va­li si tak celú sieť “influ­en­ce­rov”, kto­rí im pomoh­li obchod spro­pa­go­vať - vrá­ta­ne Tony­ho Rob­bin­sa.

Nebo­li to typic­ké celeb­ri­ty, skôr blo­ge­ri a hviez­dy z You­Tu­be — ľudia, kto­rým zákaz­ná­ci veri­li. Len od tej­to sku­pi­ny ľudí sme dosta­li 10 mili­ó­nov dolá­rov,” hovo­ria. “Sili­con Val­ley sa nevie sto­tož­niť so stred­nou trie­dou.”

Thrive_FB_Banner

foto: Thri­ve Mar­ket

Inves­to­ri si totiž mys­le­li, že onli­ne obchod nemá zmy­sel, keď majú na kaž­dom rohu Who­le Foods. Prob­lém je, že to tak v sku­toč­nos­ti vôbec nie je a 70% kli­en­te­ly Thri­ve tvo­ria ľudia, kto­rí taký­to obchod v dosa­hu jed­no­du­cho nema­jú.

Inves­to­ri to nevi­de­li a dnes si môžu búchať hla­vy o stôl. Je to len ďal­ší dôkaz toho, že Sili­con Val­ley je izo­lo­va­ný svet, kde sku­toč­né prob­lé­my ľudí jed­no­du­cho neexis­tu­jú?

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Thri­ve Mar­ket

Pridať komentár (0)