Ako odpo­ve­dať na divné otázky pri poho­vore pre firmy ako Apple alebo Google?

Kristína Šuvadová / 9. február 2016 / Business

Veľké a popu­lárne firmy ako Apple, alebo Google, sú známe rôz­nymi nezvy­čaj­nými zvykmi. Jeden z nich je aj kla­de­nie veľmi nezvy­čaj­ných otá­zok pri poho­vo­roch.

Tomáš Ondrejka vysvet­ľuje na svo­jom blogu, že zamest­nanci v daných fir­mách sú schopní pýtať sa neob­vyklé otázky typu “Na stup­nici od 1 do 10, ako veľmi divný ste?” Je to hlavne kvôli tomu, aby videli ako zvlá­daš neča­kané situ­ácie v strese. Nas­chvál ťa tla­čia mimo tvoju kom­fortnú zónu a pozo­rujú každé tvoje gesto a mimiku.

Kancelária Google

foto: fastcompany.net

Tvoja odpo­veď nemusí byť bri­liantná, no mala by byť svo­jím spô­so­bom kre­a­tívna. Nechaj si čas na pre­mys­le­nie, no všetko s mie­rou. Určite by si nemal poze­rať 20 minút ticho do steny. Popri odpo­vedi sa snaž zvý­raz­niť svoje silné stránky a dobré vlast­nosti. Sprav to tak, aby si ťa všetci v DOB­ROM zapa­mä­tali, no ak ťa nič nena­padne, neve­šaj hlavu. Rad­šej povedz úprimnú odpo­veď, je to lep­šie, ako mlčať.

Tu je zopár otá­zok, ktoré zvykli poten­ciál­nym zamest­nan­com dávať firmy ako Tesla, Vir­gin, Ama­zon a podobne.

1) “Sto­jíš na povr­chu zeme. Prej­deš jednu míľu na západ, jednu míľu na sever a jednu na juh. Kde sa budeš nachá­dzať?

Pri tomto druhé otázky je asi naj­lep­šie odpo­ve­dať spon­tánne. Naprí­klad: “Nie­kde blízko juhu, prav­de­po­dobne.”

2) Povedz mi jeden prí­klad toho, keď si vyrie­šil ťažko rie­ši­teľný prob­lém.

Pri tejto otázke sa sna­žia zis­tiť, čo pre teba zna­mená slovo ťažký.

Kancelárie Amazon

foto: homedit.com

3) Koľko kráv sa nachá­dza v Kanade?

Naj­hor­šie čo môžeš pove­dať je “ja neviem”. Skús impro­vi­zá­ciu, ako naprí­klad “dosť na to, aby mal každý dosta­tok mlieka!”

4) Povedz nám o sebe niečo, čo si nespo­me­nul ani v živo­to­pise.

Uisti sa, že povieš aspoň niečo. Určite nezos­taň mlčať. Veď načo by ťa volali na poho­vor, ak by všetko o tebe vedeli už zo živo­to­pisu?

5) Dáš si potá­pačské oku­liare a ľah­neš si na “otá­čavý stôl”. Rých­losť otá­ča­nia sa bude stále stup­ňo­vať. Čo sa stane ako prvé? Spadnú ti?

Odpo­veď by mohla byť naprí­klad “Čo to pre­boha otá­čavý stôl je?!” Alebo: “Ktorý blbec by si na otá­čavý stôl dával oku­liare? Vyhoďte ho a dajte mi jeho miesto!”

Apple HQ

foto: wikimedia.org

6) Si ochotný pra­co­vať posto­jačky 10 hodín denne, 4 dni v týždni?

Jasné, len mi dajte vysoký pra­covný stôl a povo­le­nie nosiť do práce aké­koľ­vek topánky.”

7) Vieš ako sa vyslo­vuje meno nášho šéfa?

Nájdi si jeho meno na inter­nete, prí­padne si pusti nejaké videá a pred­nášky, kde sa jeho meno povie nahlas.

Takýchto otá­zok môže byť milión. Dôle­žité je zau­jať a vedieť pre­dať samého seba.

WWDC

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: digitaltrends.com

Pridať komentár (0)