Odvá­žil by si sa zúčast­niť sa fes­ti­va­lu Bur­ning Man? Tu je malá ochut­náv­ka toh­to roč­ní­ka

Martina Ditrichová / 9. septembra 2016 / Zaujímavosti

Naj­zná­mej­ší fes­ti­val na sve­te sa odo­hrá­va v Neva­de. Bur­ning Man.

Fes­ti­va­lu Bur­ning Man sa tra­dič­ne zúčast­ní tak­mer 70,000 ľudí. Je to nie­čo úpl­ne iné, ako môžeš vidieť kde­koľ­vek na sve­te. Dokon­ca iné, ako si vieš vôbec pred­sta­viť. Na pre­dĺže­ný týž­deň sa na odľah­lej púš­ti v Neva­de stret­nú ľudia z celé­ho sve­ta a vytvo­ria tam mies­to plné ume­nia, hud­by a zába­vy bez akých­koľ­vek pred­sud­kov či kon­ven­cií, zalo­že­né iba na spo­lu­pat­rič­nos­ti. Penia­ze by ti tam boli k ničo­mu.

Na strán­ke fes­ti­va­lu orga­ni­zá­to­ri opi­su­jú Bur­ning Man ako „kaž­do­roč­ný fes­ti­val ume­nia a dočas­nú komu­ni­tu zalo­že­nú na radi­kál­nom seba­vy­jad­ro­va­ní a sebes­tač­nos­ti na púš­ti Black Rock v Neva­de“ .

main_1200

foto: theatlantic.com

Koná sa pra­vi­del­ne už od roku 1986 na púš­ti polo­že­nej zhru­ba vo výš­ke 1200 m.n.m. Zakla­dá si na prin­cí­poch komu­nit­nej spo­lu­prá­ce, občian­skej zod­po­ved­nos­ti, daroch, par­ti­ci­pá­cii, bez­pro­stred­nos­ti a vyjad­re­ní samých seba bez hra­níc a kon­ven­cií. Na fes­ti­val si tre­ba vziať veľ­kú dáv­ku tole­ran­cie, lebo člo­vek vidí ľudí a veci neví­da­né. Fes­ti­val je o voľ­be vlast­né­ho dob­ro­druž­stva, na kto­ré sa účast­ník odvá­ži. A mož­nos­tí ako ho pre­žiť je neko­neč­ne veľa. A nie je to jed­no­du­ché ho pre­žiť…

Cez deň je vyše 40 stup­ňov, v noci mráz. Môžu nastať neča­ka­né pie­soč­né búr­ky, v noci je abso­lút­na tma. Tomu­to všet­ké­mu sú účast­ní­ci vysta­ve­ní v prie­be­hu jed­né­ho pre­dĺže­né­ho týžd­ňa.

Love is on the LOVE's

foto:ianbrewer.com

Ako sa teda obliecť do takých­to nepriaz­ni­vých pod­mie­nok? Kos­tý­my! A čím viac vidi­teľ­né a ori­gi­nál­ne, tým lep­šie. Ľudia tu môžu byť kým­koľ­vek a čím­koľ­vek. Na tom­to mies­te by člo­vek oble­če­ný bež­ne, vyze­ral ako z inej pla­né­ty.

costumes_2007_img_0668-1024x683

foto:apictureofit.com

burning-man-costumes-16

foto:thisisinsider.com

A wildflower blooms in the Black Rock Desert as California costume designer Jeanne Lauren braves a sandstorm at Burning Man, the annual weeklong festival in northwestern Nevada's National Conservation area. Beyond, Uncle Sam wheels along the vast playa, one of Earth's flattest spots. Over 26,000 people create an instant city that celebrates art in a unique counter-cultre experience.

foto:olsonfarlow.photoshelter.com

Pri­ori­tou sú tu teda jed­no­znač­ne kos­tý­my, slneč­né oku­lia­re, krém na opa­ľo­va­nie s pre­hna­ne vyso­kým ochran­ným fak­to­rom, pokrýv­ka hla­vy od výmys­lu sve­ta, bater­ka, jed­lo, voda a iné nevy­hnut­nos­ti, kto­ré náj­deš aj na ofi­ciál­nom check­lis­te.

Fes­ti­val nemá sta­no­ve­ný ofi­ciál­ny prog­ram, tvo­ria si ho sami náv­štev­ní­ci. Sta­čí nahlá­siť čo, kde, kedy budeš robiť. Nepla­tia tu ani penia­ze. Kúpiť sa dá aku­rát tak káva, čaj a ľad, ale aj to len na pár mies­tach. Vša­de tu fun­gu­je výmen­ný obchod. Nie­čo pri­ne­sieš, nie­čo iné si zas odne­sieš. So všet­kým, čo si na Bur­ning Man vez­meš, musíš byť pri­pra­ve­ný sa roz­lú­čiť. Buď sa to zašpi­ní, roz­to­pí ale­bo jed­no­du­cho vyme­níš sa nie­čo, čo v danú chví­ľu potre­bu­ješ viac.

Všet­ci za jed­né­ho, jeden za všet­kých. Slo­bo­da a spo­lu­pat­rič­nosť priam visí „v pra­chu“.

BurningMan2009PartThree

foto:stevesnedeker.com

Zábe­ry z Bur­ning Man sú neuve­ri­teľ­né. Ume­lec­ké inšta­lá­cie od výmys­lu sve­ta a cel­ko­vá atmo­sfé­ra toho mies­ta láka ľudí z celé­ho sve­ta. Aké to však je naozaj, reál­ne sa vybrať na fes­ti­val ďale­ko do púš­te s extrém­ny­mi tep­lo­ta­mi a pra­chom na kaž­dom kro­ku?

Všet­ko je dob­ré zba­liť do mik­ro­té­no­vých sáč­kov, aby sa nezap­rá­ši­li od pies­ku, kto­rý sa aj tak­dos­ta­ne vša­de. Pozor nie pie­sok, ale alka­lic­ký prach, od kto­ré­ho môžeš mať aj popá­le­ni­ny. A je ove­ľa syp­kej­ší ako pie­sok, kon­zis­ten­ci­ou pri­po­mí­na skôr púder, tak­že sa dosta­ne úpl­ne vša­de. Väč­ši­na spo­loč­nos­tí odmie­ta poži­čia­vať autá a kara­va­ny špe­ciál­ne na túto akciu.

i-packed-it-full-with-costumes-sunscreen-sunglasses-flashlights-food-and-other-items-on-the-official-checklist-everything-is-in-plastic-bags-to-keep-it-clean-from-the-impending-desert-dust

V mes­te Reno v Neva­de, kde je najb­liž­šie letis­ko k fes­ti­va­lu, sú na davy ľudí pri­pra­ve­ní. Nikdy nie však dosta­toč­ne. Tak­to to vyze­ra­lo vo Wall­mar­te.

upon-arrival-in-reno-nevada-the-closest-airport-i-hit-a-walmart-to-grab-last-minute-necessities-such-as-jugs-of-water-walmart-was-clearly-prepared-for-all-of-the-burners-driving-from-renoor-there-was-simply-nothing-left-at-all-but-i-managed-to-get-what-i-needed

Po zhru­ba dvoj­ho­di­no­vej jaz­de z Rena člo­vek pri­chá­dza na fes­ti­val.

after-a-two-hour-drive-i-approached-the-playa--what-people-call-the-land-where-burning-man-is-held

Je tra­dí­ci­ou, že ten, kto prí­de na fes­ti­val prvý­krát sa má celý vyvá­ľať v pra­chu. A naj­lep­šie nahý. Je lep­šie sa nepriz­nať.

i-was-greeted-by-veteran-burners-being-a-burn-virgin-myself-i-had-to-get-out-of-the-car-and-roll-around-in-the-dust-as-is-customary-for-all-first-timers

Účast­ní­ci býva­jú v kara­va­ne ale­bo sta­ne. U kara­va­nov je prob­lém, že prach sa dosta­ne aj tam, kam nemá a veľa sa ich poka­zí, tak­že tre­ba mať aj so sebou aj výba­vu na ich opra­vu, a aj vedieť ako na to. Komu­ni­ty si tu vytvá­ra­jú aj sta­ny urče­né na socia­li­zá­ciu.

everyone-stays-in-tents-or-rvsthere-was-a-communal-tent-filled-with-pillows-blowup-couches-and-chairs-where-everyone-could-hang-out-together

Môžeš kem­po­vať upro­stred väč­šej komu­ni­ty, kto­rá ti poskyt­ne urči­tý ser­vis, ako jed­lo, či spr­chu, za pro­tis­luž­bu. Naprí­klad umý­va­nie ria­dov, pomoc pri vare­ní. A pla­tí, že to, čo si do púš­te pri­ne­sieš, si musíš aj zobrať. Vrá­ta­ne špi­na­vej vody z umý­va­nia ria­dov.

it-was-pretty-gross-everything-you-bring-into-the-desert-you-have-to-take-back-out--including-dirty-dish-waterand-then-came-dish-dutymy-camp-was-part-of-a-larger-camp-that-offered-two-large-meals-a-day-in-exchange-for-kitchen-duties-like-cooking-and-cleaning

Najob­lú­be­nej­ší doprav­ný pros­trie­dok v rám­ci fes­ti­va­lu? Bicyk­le! A nie len tak hoci­ja­ké.

ornately-decorated-bikes-are-used-to-get-everywhereits-useful-in-the-middle-of-desert-dust-stormsbikes-are-by-far-the-most-common-mode-of-transportation-around-the-playa

Vša­de tan­cu­jú­ci ľudia.

it-was-beautiful-at-sunsetpeople-are-dancing-everywhere

Naj­viac je ale ľudí, čo nie­čo dáva­jú. Od pohá­ri­ka až po zlú radu.

i-found-that-rather-than-barter-most-people-give-things-out-freethis-camp-offered-free-fried-chicken-and-watermelon-and-they-deliveredlike-this-man-who-traveled-from-mexico-to-pour-pickleback-shotsthis-booth-offered-free-bad-advice-thanks

Vo fes­ti­va­lo­vej kaviar­ni si ľudia nor­mál­ne číta­li novi­ny a sna­ži­li sa aspoň tro­chu pri­blí­žiť k reál­ne­mu sve­tu.

and-free-coffee-from-new-orleans-famous-caf-du-mondeinside-people-read-the-paper-as-if-nothing-crazy-were-going-on-in-the-desert-around-them

Náj­deš tam všet­ko, aj to, čo by si nečakal…Funkčnú tele­fón­nu búd­ku.

a-working-pay-phone-there-was-no-cellphone-reception

Pohyb­li­vý masáž­ny sto­lík.

this-bicyclist-carried-around-a-massage-table-for-strangers

Salon a malý Hol­ly­wo­od.

a-salonhollywood

Kačič­ka s výhľa­dom.

the-duck-pond-camp-had-a-great-viewing-point-for-sunsets-and-sunrises

Ak tvoj­mu telu nesta­či­la pre­tan­co­va­ná noc, môžeš si ísť zacvi­čiť do telo­cvič­ne.

there-was-a-gym

Zdra­vot­nú sta­rost­li­vosť pre tvo­je fyzic­ké aj men­tál­ne zdra­vie.

medical-services-for-both-physical-and-mental-troubles

Luxus­né mies­teč­ko na oddych v tie­ni.

places-for-napping

Veľa párov sa na tom­to mies­te roz­hod­ne spe­ča­tiť svoj vzťah a vstú­piť do sta­vu manželského…vo veľ­kom štý­le.

and-there-were-tons-of-wedding-ceremonies-taking-place-all-overincluding-this-fire-breathing-octopus-art-car-where-the-bride-and-grooms-rings-were-made-of-duct-tape

Ume­nie stret­neš na kaž­dom kro­ku, prí­pad­ne sa na ume­lec­kej expo­zí­cii môžeš rov­no zviesť…na obrej pina­te.

art-cars-such-as-this-piata-themed-vehicle-are-a-huge-thing-at-the-festival-and-people-spend-all-year-putting-them-togetherthis-lizard-car-was-made-of-all-metali-noticed-this-parked-art-car-from-a-distance-because-of-the-loud-music-it-was-blastingthis-incredible-idea-was-a-car-that-supported-hammock-chairsothers-were-simply-colorfuland-there-was-a-cool-bumblebee-carthis-fish-car-was-creativethis-art-car-filled-with-barbies-looked-funbut-it-was-pretty-disturbing-upon-closer-inspection

Kaž­do­roč­ne sa tu zídu ľudia všet­kých veko­vých kate­gó­rii. Toto bol rodi­čov­ský dopro­vod.

the-festival-and-this-car-cater-to-all-ages-here-is-someones-dad-taking-a-little-break

Pose­de­nia s pria­teľ­mi v bare, ako­by ani nebo­li stov­ky kilo­met­rov od civi­li­zá­cie.

the-cars-take-you-out-to-deep-playa-miles-away-from-the-main-camps-where-random-things-like-this-open-bar-are-set-uppeople-hang-out-in-booths-just-like-in-real-bars--except-youre-in-the-middle-of-nowhere

Môže­te si zahrať bed­min­ton.

some-people-set-up-badminton

Funkč­né kino s gene­rá­to­rom, fil­ma­mi ako Čaro­dej­ník z kra­ji­ny Oz a pop­cor­nom.

around-this-area-i-spotted-a-movie-theater-it-was-fully-functioning-with-a-generator-playing-films-like-the-wizard-of-oz-and-offering-snacks-at-a-concession-stand

Fes­ti­val má aj svo­je hra­ni­ce, ale iba teri­to­riál­ne.

this-fence-is-the-very-end-of-the-playa-where-burners-arent-allowed-to-go-past

Ume­nie môže byť aj zdan­li­vo nezau­jí­ma­vá vec, keď je dosta­toč­ne zväč­še­ná a vidi­teľ­ná. Aspoň sa to tak môže tvá­riť.like-this-toilet-brush-cleaner-statue-located-conveniently-near-a-line-of-porta-pottyshere-is-the-woman-sculpture-from-afar-during-the-daylight

a-giant-disco-ball-that-lit-up-and-glowed-neon-purple-at-nightthere-was-all-kinds-of-art

Inšta­lá­cie ako táto zóna pomoh­li účast­ní­kom pre­čkať den­né horú­ča­vy.

interactive-art-installations

V noci sa všet­ko roz­žia­ri do neóno­vých farieb a nemô­že ťa zasko­čiť ani šia­le­nec s pla­me­ňo­me­tom.at-night-everything-lit-up-which-is-amazing-considering-there-is-no-power-grid

even-the-art-cars-light-upthere-were-fire-dancers

Netre­ba zabú­dať ani úst­nu hygie­nu, obrov­ský svie­tia­ci zub je ťaž­ké pre­hliad­nuť.

i-spotted-this-cart-which-had-two-sinks-and-was-handing-out-free-toothbrushes-notice-the-glowing-tooth-on-the-top

Na pódiách nara­zíš na mená DJs ako Paul Oaken­fold či Major Lazer.

at-night-there-were-wild-dance-parties-played-by-djs-such-as-paul-oakenfold-and-major-lazer

Dych­be­rú­ce kon­štruk­cie. Táto kon­krét­ne z rúk umel­ca Mar­ca Cochra­ne­ho.

this-glowing-woman-statue-by-artist-marco-cochrane-was-a-2013-favorite

Všet­ko sa zdá byť tak malé a banál­ne…

everything-appears-so-small

Pria­mo do sochy Bur­ning Mana sa môžeš ísť kľud­ne pozrieť… kým nez­ho­rí na uhol.

the-structure-of-the-man-is-burned-at-the-end-of-the-weekyou-can-go-inside-the-man-and-slide-down-this-is-the-view-from-inside-looking-out-onto-the-playa

V sobo­tu v noci sa všet­ci prí­du pozrieť na túto ohni­vú sean­su.

on-saturday-the-man-is-burned-to-the-ground-as-people-gather-around-and-watch

Po fes­ti­va­le sa člo­vek cíti zmä­te­ný, zni­če­ný, špi­na­vý, spá­le­ný, ale záro­veň zme­ne­ný, oča­re­ný, osvie­te­ný. Je rád, že pre­žil. Nevie, či je to návrat z raja ale­bo pek­la, ale zaru­če­ne kaž­dý by sa rád vrá­til. Je jas­né, že ten­to fes­ti­val nie je pre kaž­dé­ho, no na mojom buc­ket­lis­te sa jed­no­znač­ne nachá­dza. A čo na tvo­jom?

but-overall-it-was-a-great-experience-that-i-would-highly-recommend-to-anyone-up-for-the-adventure-high-fives-all-around

zdroj: businessinsider.com, zdroj fot­gra­fií: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: est300.com

Pridať komentár (0)