Odvá­žil by si sa zúčast­niť sa fes­ti­valu Bur­ning Man? Tu je malá ochut­návka tohto roč­níka

Martina Ditrichová / 9. septembra 2016 / Zaujímavosti

Naj­zná­mejší fes­ti­val na svete sa odo­hráva v Nevade. Bur­ning Man.

Fes­ti­valu Bur­ning Man sa tra­dične zúčastní tak­mer 70,000 ľudí. Je to niečo úplne iné, ako môžeš vidieť kde­koľ­vek na svete. Dokonca iné, ako si vieš vôbec pred­sta­viť. Na pre­dĺžený týž­deň sa na odľah­lej púšti v Nevade stretnú ľudia z celého sveta a vytvo­ria tam miesto plné ume­nia, hudby a zábavy bez akých­koľ­vek pred­sud­kov či kon­ven­cií, zalo­žené iba na spo­lu­pat­rič­nosti. Peniaze by ti tam boli k ničomu.

Na stránke fes­ti­valu orga­ni­zá­tori opi­sujú Bur­ning Man ako „kaž­do­ročný fes­ti­val ume­nia a dočasnú komu­nitu zalo­ženú na radi­kál­nom seba­vy­jad­ro­vaní a sebes­tač­nosti na púšti Black Rock v Nevade“ .

main_1200

foto: theatlantic.com

Koná sa pra­vi­delne už od roku 1986 na púšti polo­že­nej zhruba vo výške 1200 m.n.m. Zakladá si na prin­cí­poch komu­nit­nej spo­lu­práce, občian­skej zod­po­ved­nosti, daroch, par­ti­ci­pá­cii, bez­pro­stred­nosti a vyjad­rení samých seba bez hra­níc a kon­ven­cií. Na fes­ti­val si treba vziať veľkú dávku tole­ran­cie, lebo člo­vek vidí ľudí a veci neví­dané. Fes­ti­val je o voľbe vlast­ného dob­ro­druž­stva, na ktoré sa účast­ník odváži. A mož­ností ako ho pre­žiť je neko­nečne veľa. A nie je to jed­no­du­ché ho pre­žiť…

Cez deň je vyše 40 stup­ňov, v noci mráz. Môžu nastať neča­kané pie­sočné búrky, v noci je abso­lútna tma. Tomuto všet­kému sú účast­níci vysta­vení v prie­behu jed­ného pre­dĺže­ného týždňa.

Love is on the LOVE's

foto:ianbrewer.com

Ako sa teda obliecť do takýchto nepriaz­ni­vých pod­mie­nok? Kos­týmy! A čím viac vidi­teľné a ori­gi­nálne, tým lep­šie. Ľudia tu môžu byť kým­koľ­vek a čím­koľ­vek. Na tomto mieste by člo­vek oble­čený bežne, vyze­ral ako z inej pla­néty.

costumes_2007_img_0668-1024x683

foto:apictureofit.com

burning-man-costumes-16

foto:thisisinsider.com

A wildflower blooms in the Black Rock Desert as California costume designer Jeanne Lauren braves a sandstorm at Burning Man, the annual weeklong festival in northwestern Nevada's National Conservation area. Beyond, Uncle Sam wheels along the vast playa, one of Earth's flattest spots. Over 26,000 people create an instant city that celebrates art in a unique counter-cultre experience.

foto:olsonfarlow.photoshelter.com

Pri­ori­tou sú tu teda jed­no­značne kos­týmy, slnečné oku­liare, krém na opa­ľo­va­nie s pre­hnane vyso­kým ochran­ným fak­to­rom, pokrývka hlavy od výmyslu sveta, baterka, jedlo, voda a iné nevy­hnut­nosti, ktoré náj­deš aj na ofi­ciál­nom check­liste.

Fes­ti­val nemá sta­no­vený ofi­ciálny prog­ram, tvo­ria si ho sami náv­štev­níci. Stačí nahlá­siť čo, kde, kedy budeš robiť. Nepla­tia tu ani peniaze. Kúpiť sa dá aku­rát tak káva, čaj a ľad, ale aj to len na pár mies­tach. Všade tu fun­guje výmenný obchod. Niečo pri­ne­sieš, niečo iné si zas odne­sieš. So všet­kým, čo si na Bur­ning Man vez­meš, musíš byť pri­pra­vený sa roz­lú­čiť. Buď sa to zašpiní, roz­topí alebo jed­no­du­cho vyme­níš sa niečo, čo v danú chvíľu potre­bu­ješ viac.

Všetci za jed­ného, jeden za všet­kých. Slo­boda a spo­lu­pat­rič­nosť priam visí „v pra­chu“.

BurningMan2009PartThree

foto:stevesnedeker.com

Zábery z Bur­ning Man sú neuve­ri­teľné. Ume­lecké inšta­lá­cie od výmyslu sveta a cel­ková atmo­sféra toho miesta láka ľudí z celého sveta. Aké to však je naozaj, reálne sa vybrať na fes­ti­val ďaleko do púšte s extrém­nymi tep­lo­tami a pra­chom na kaž­dom kroku?

Všetko je dobré zba­liť do mik­ro­té­no­vých sáč­kov, aby sa nezap­rá­šili od piesku, ktorý sa aj tak­dos­tane všade. Pozor nie pie­sok, ale alka­lický prach, od kto­rého môžeš mať aj popá­le­niny. A je oveľa syp­kejší ako pie­sok, kon­zis­ten­ciou pri­po­mína skôr púder, takže sa dostane úplne všade. Väč­šina spo­loč­ností odmieta poži­čia­vať autá a kara­vany špe­ciálne na túto akciu.

i-packed-it-full-with-costumes-sunscreen-sunglasses-flashlights-food-and-other-items-on-the-official-checklist-everything-is-in-plastic-bags-to-keep-it-clean-from-the-impending-desert-dust

V meste Reno v Nevade, kde je najb­liž­šie letisko k fes­ti­valu, sú na davy ľudí pri­pra­vení. Nikdy nie však dosta­točne. Takto to vyze­ralo vo Wall­marte.

upon-arrival-in-reno-nevada-the-closest-airport-i-hit-a-walmart-to-grab-last-minute-necessities-such-as-jugs-of-water-walmart-was-clearly-prepared-for-all-of-the-burners-driving-from-renoor-there-was-simply-nothing-left-at-all-but-i-managed-to-get-what-i-needed

Po zhruba dvoj­ho­di­no­vej jazde z Rena člo­vek pri­chá­dza na fes­ti­val.

after-a-two-hour-drive-i-approached-the-playa--what-people-call-the-land-where-burning-man-is-held

Je tra­dí­ciou, že ten, kto príde na fes­ti­val prvý­krát sa má celý vyvá­ľať v pra­chu. A naj­lep­šie nahý. Je lep­šie sa nepriz­nať.

i-was-greeted-by-veteran-burners-being-a-burn-virgin-myself-i-had-to-get-out-of-the-car-and-roll-around-in-the-dust-as-is-customary-for-all-first-timers

Účast­níci bývajú v kara­vane alebo stane. U kara­va­nov je prob­lém, že prach sa dostane aj tam, kam nemá a veľa sa ich pokazí, takže treba mať aj so sebou aj výbavu na ich opravu, a aj vedieť ako na to. Komu­nity si tu vytvá­rajú aj stany určené na socia­li­zá­ciu.

everyone-stays-in-tents-or-rvsthere-was-a-communal-tent-filled-with-pillows-blowup-couches-and-chairs-where-everyone-could-hang-out-together

Môžeš kem­po­vať upro­stred väč­šej komu­nity, ktorá ti poskytne určitý ser­vis, ako jedlo, či spr­chu, za pro­tis­lužbu. Naprí­klad umý­va­nie ria­dov, pomoc pri varení. A platí, že to, čo si do púšte pri­ne­sieš, si musíš aj zobrať. Vrá­tane špi­na­vej vody z umý­va­nia ria­dov.

it-was-pretty-gross-everything-you-bring-into-the-desert-you-have-to-take-back-out--including-dirty-dish-waterand-then-came-dish-dutymy-camp-was-part-of-a-larger-camp-that-offered-two-large-meals-a-day-in-exchange-for-kitchen-duties-like-cooking-and-cleaning

Najob­lú­be­nejší dopravný pros­trie­dok v rámci fes­ti­valu? Bicykle! A nie len tak hoci­jaké.

ornately-decorated-bikes-are-used-to-get-everywhereits-useful-in-the-middle-of-desert-dust-stormsbikes-are-by-far-the-most-common-mode-of-transportation-around-the-playa

Všade tan­cu­júci ľudia.

it-was-beautiful-at-sunsetpeople-are-dancing-everywhere

Naj­viac je ale ľudí, čo niečo dávajú. Od pohá­rika až po zlú radu.

i-found-that-rather-than-barter-most-people-give-things-out-freethis-camp-offered-free-fried-chicken-and-watermelon-and-they-deliveredlike-this-man-who-traveled-from-mexico-to-pour-pickleback-shotsthis-booth-offered-free-bad-advice-thanks

Vo fes­ti­va­lo­vej kaviarni si ľudia nor­málne čítali noviny a sna­žili sa aspoň tro­chu pri­blí­žiť k reál­nemu svetu.

and-free-coffee-from-new-orleans-famous-caf-du-mondeinside-people-read-the-paper-as-if-nothing-crazy-were-going-on-in-the-desert-around-them

Náj­deš tam všetko, aj to, čo by si nečakal…Funkčnú tele­fónnu búdku.

a-working-pay-phone-there-was-no-cellphone-reception

Pohyb­livý masážny sto­lík.

this-bicyclist-carried-around-a-massage-table-for-strangers

Salon a malý Hol­ly­wood.

a-salonhollywood

Kačička s výhľa­dom.

the-duck-pond-camp-had-a-great-viewing-point-for-sunsets-and-sunrises

Ak tvojmu telu nesta­čila pre­tan­co­vaná noc, môžeš si ísť zacvi­čiť do telo­cvične.

there-was-a-gym

Zdra­votnú sta­rost­li­vosť pre tvoje fyzické aj men­tálne zdra­vie.

medical-services-for-both-physical-and-mental-troubles

Luxusné mies­tečko na oddych v tieni.

places-for-napping

Veľa párov sa na tomto mieste roz­hodne spe­ča­tiť svoj vzťah a vstú­piť do stavu manželského…vo veľ­kom štýle.

and-there-were-tons-of-wedding-ceremonies-taking-place-all-overincluding-this-fire-breathing-octopus-art-car-where-the-bride-and-grooms-rings-were-made-of-duct-tape

Ume­nie stret­neš na kaž­dom kroku, prí­padne sa na ume­lec­kej expo­zí­cii môžeš rovno zviesť…na obrej pinate.

art-cars-such-as-this-piata-themed-vehicle-are-a-huge-thing-at-the-festival-and-people-spend-all-year-putting-them-togetherthis-lizard-car-was-made-of-all-metali-noticed-this-parked-art-car-from-a-distance-because-of-the-loud-music-it-was-blastingthis-incredible-idea-was-a-car-that-supported-hammock-chairsothers-were-simply-colorfuland-there-was-a-cool-bumblebee-carthis-fish-car-was-creativethis-art-car-filled-with-barbies-looked-funbut-it-was-pretty-disturbing-upon-closer-inspection

Kaž­do­ročne sa tu zídu ľudia všet­kých veko­vých kate­gó­rii. Toto bol rodi­čov­ský dopro­vod.

the-festival-and-this-car-cater-to-all-ages-here-is-someones-dad-taking-a-little-break

Pose­de­nia s pria­teľmi v bare, akoby ani neboli stovky kilo­met­rov od civi­li­zá­cie.

the-cars-take-you-out-to-deep-playa-miles-away-from-the-main-camps-where-random-things-like-this-open-bar-are-set-uppeople-hang-out-in-booths-just-like-in-real-bars--except-youre-in-the-middle-of-nowhere

Môžete si zahrať bed­min­ton.

some-people-set-up-badminton

Funkčné kino s gene­rá­to­rom, fil­mami ako Čaro­dej­ník z kra­jiny Oz a pop­cor­nom.

around-this-area-i-spotted-a-movie-theater-it-was-fully-functioning-with-a-generator-playing-films-like-the-wizard-of-oz-and-offering-snacks-at-a-concession-stand

Fes­ti­val má aj svoje hra­nice, ale iba teri­to­riálne.

this-fence-is-the-very-end-of-the-playa-where-burners-arent-allowed-to-go-past

Ume­nie môže byť aj zdan­livo nezau­jí­mavá vec, keď je dosta­točne zväč­šená a vidi­teľná. Aspoň sa to tak môže tvá­riť.like-this-toilet-brush-cleaner-statue-located-conveniently-near-a-line-of-porta-pottyshere-is-the-woman-sculpture-from-afar-during-the-daylight

a-giant-disco-ball-that-lit-up-and-glowed-neon-purple-at-nightthere-was-all-kinds-of-art

Inšta­lá­cie ako táto zóna pomohli účast­ní­kom pre­čkať denné horú­čavy.

interactive-art-installations

V noci sa všetko roz­žiari do neóno­vých farieb a nemôže ťa zasko­čiť ani šia­le­nec s pla­me­ňo­me­tom.at-night-everything-lit-up-which-is-amazing-considering-there-is-no-power-grid

even-the-art-cars-light-upthere-were-fire-dancers

Netreba zabú­dať ani ústnu hygienu, obrov­ský svie­tiaci zub je ťažké pre­hliad­nuť.

i-spotted-this-cart-which-had-two-sinks-and-was-handing-out-free-toothbrushes-notice-the-glowing-tooth-on-the-top

Na pódiách nara­zíš na mená DJs ako Paul Oaken­fold či Major Lazer.

at-night-there-were-wild-dance-parties-played-by-djs-such-as-paul-oakenfold-and-major-lazer

Dych­be­rúce kon­štruk­cie. Táto kon­krétne z rúk umelca Marca Cochra­neho.

this-glowing-woman-statue-by-artist-marco-cochrane-was-a-2013-favorite

Všetko sa zdá byť tak malé a banálne…

everything-appears-so-small

Priamo do sochy Bur­ning Mana sa môžeš ísť kľudne pozrieť… kým nez­horí na uhol.

the-structure-of-the-man-is-burned-at-the-end-of-the-weekyou-can-go-inside-the-man-and-slide-down-this-is-the-view-from-inside-looking-out-onto-the-playa

V sobotu v noci sa všetci prídu pozrieť na túto ohnivú seansu.

on-saturday-the-man-is-burned-to-the-ground-as-people-gather-around-and-watch

Po fes­ti­vale sa člo­vek cíti zmä­tený, zni­čený, špi­navý, spá­lený, ale záro­veň zme­nený, oča­rený, osvie­tený. Je rád, že pre­žil. Nevie, či je to návrat z raja alebo pekla, ale zaru­čene každý by sa rád vrá­til. Je jasné, že tento fes­ti­val nie je pre kaž­dého, no na mojom buc­ket­liste sa jed­no­značne nachá­dza. A čo na tvo­jom?

but-overall-it-was-a-great-experience-that-i-would-highly-recommend-to-anyone-up-for-the-adventure-high-fives-all-around

zdroj: businessinsider.com, zdroj fot­gra­fií: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: est300.com

Pridať komentár (0)