Offe­rUp — apli­ká­cia, kto­rou pre­dáš nepot­rebné veci

/ 13. júna 2016 / Tech a inovácie

Táto apli­ká­cia zažíva veľký úspech u svo­jich uží­va­te­ľov. Môže sa rov­nať aj Ins­ta­gramu či Snap­chatu.

Jedná sa o apli­ká­ciu, ktorá pomáha ľuďom zba­vo­vať sa už nepou­ží­va­ných vecí. Dala by sa pri­rov­nať ako niečo medzi Craig­lis­tom a eBa­y­iom.

Spo­loč­nosť bola zalo­žená v júli 2011, kedy dvaja nový otco­via Nick Huzak a Arean Van Vee­len bojo­vali s prob­lé­mom, kam dať všetky veci, z kto­rých ich deti vyrástli. Odpo­ve­ďou bol Offe­rUp. Hlav­nou myš­lien­kou apli­ká­cie je pomôcť ľuďom posu­núť ďalej svoje nepou­ží­vané veci. Apli­ká­cia zažila veľký ohlas a v roku 2015 dosiahli 10 mili­ó­nov stia­hnutí. Dostupná je pre Android ale aj pre iOS. Apli­ká­cia je zadarmo a náj­deš tam aj ponuky od slo­ven­ských pre­daj­cov.

Ako to fun­guje?

Pou­ží­va­nie apli­ká­cie je veľmi jed­no­du­ché stačí si zalo­žiť pro­fil na tejto stránke. Buď sa nanovo pri­hlá­siš alebo sa pri­po­jíš pomo­cou Face­bo­oku. Potom si už jed­no­du­cho odfo­tíš danú vec a post­neš ju s potreb­nými infor­má­ciami. Kaž­dému v tvo­jom okolí sa zobrazí tvoj inze­rát. Veľ­kou výho­dou je, že si môžeš pozrieť pro­fil kupu­jú­ceho či pre­dá­va­jú­ceho a usú­diť, či je dôve­ry­hodný. Na tomto si apli­ká­cia zakladá a preto sa môžeš pri­dať do Tru­You, kde náj­deš pro­fily pre­dá­va­jú­cich, aby si sa uis­til, že je to naozaj vie­ro­hodný člo­vek. Apli­ká­cia ti ponúka pro­stre­die podobné Ins­ta­gramu, kde si skro­lu­ješ medzi obráz­kami pre­dá­va­jú­cich pri­čom obsah prís­pev­kov sa zame­riava na loka­litu v akej sa práve nachá­dzaš.

offerup-screenshot

foto: imgsdown.1mobile.com

Prís­pevky obsa­hujú základné infor­má­cie o produkte,v akom je stave a loka­litu kde sa nachá­dza. Tak­tiež ponúka mož­nosť Ask, kedy sa môžeš pre­dá­va­jú­ceho pýtať na ďal­šie infor­má­cie, ktoré ťa zau­jí­majú. Na roz­diel od ostat­ných strá­nok, kedy treba uviesť tele­fónne číslo či e-mail, Offe­rUp ti ponúka komu­ni­ká­ciu čisto pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie. Pokiaľ sa však nevieš zorien­to­vať v širo­kej ponuke, môžeš pou­žiť fil­tre vďaka kto­rým si vyse­lek­tu­ješ obsah presne pre seba.

Offe­rUp sa nemusí vôbec sťa­žo­vať

A to mys­líme vážne. To, čo zažíva Offe­rUp, by chcela každá spo­loč­nosť. Veď v reb­ríčku sle­do­va­nia sa môže rov­nať Ins­ta­gramu alebo Snap­chatu. Prie­merne na tejto stránke ľudia strá­via 25 minút.

when-i-first-saw-this-chart-i-didnt-believe-it-offerup-users-spend-25-minutes-on-a-day-on-the-app-on-average-the-same-as-snapchat-and-instagram

foto: Mary Meeker/KPCB

Môže sa porov­nať aj s eBa­y­iom, keďže od vzniku po teraz zazna­me­náva Offe­rUP rých­lejší rast GMV (Gross mer­chan­dise volume) ako má eBay.

all-the-time-spent-on-the-app-means-offerup-is-growing-faster-than-ebays-earliest-years--and-rapidly-too

foto: Mary Meeker/KPCB

zdroj: www.businessinsider.com zdroj titul­nej foto: tctechcrunch2011.files.wordpress.com

Pridať komentár (0)