OLED panel na novom Mac­Bo­oku Pro — kon­cept s obrov­ským touch­pa­dom a množ­stvom USB-C por­tov

/ 11. júna 2016 / Tech a inovácie

Zves­ti o novin­kách, kto­ré mie­ria k nám sa v posled­nej dobe veľ­mi roz­ší­ri­li. Urči­te ste postreh­li novin­ky ohľa­dom nové­ho Mac­Bo­oku Pro. Výpo­veď ana­ly­ti­ka z KGI vyvrá­ti­la sprá­vu, že nový Mac­Bo­ok, kto­rý k nám prí­de ten­to rok, dosta­ne OLED panel nad klá­ves­ni­cou.

Avšak, unik­nu­té fot­ky spred pár týž­dňov nám aspoň potvr­di­li sprá­vu o obrov­skom touch­pa­de a množ­stve USB-C konek­to­rov. Sprá­va o OLED pane­li, kto­rý údaj­ne má nový Mac­Bo­ok pri­niesť, je čas­to krát pre nás kon­tro­verz­ná a vytvá­ra mno­ho názo­rov.

Zdroj: martinhajek.comZdroj: martinhajek.com

Avšak, mno­ho adep­tov sa sna­ži­lo vytvo­riť zme­ny v OLED pane­li, kto­ré by sa moh­li pre­miet­nuť do rea­li­ty. Dizaj­né­ri priš­li s naozaj skve­lý­mi nápad­mi ako využiť OLED panel, umiest­ni­li do neho Siri ale­bo v ňom vytvo­ri­li skratk­ty pre spus­te­né apli­ká­cie. Hoci, všet­ky dopo­siaľ zmie­ne­né návrhy sú pozo­ru­hod­né, jeden sa z nich vymy­ká. Vyto­ril ho 3D dizaj­nér Mar­tin Hajek a jeho výtvor je naozaj doko­na­lý!

Zdroj: martinhajek.comZdroj: martinhajek.com

Na nie­kto­rých fot­kách dokon­ca môže­me vidieť zabu­do­va­né ovlá­da­nie apli­ká­cie Spo­ti­fy a na iných zase si môže­me všim­núť prie­beh sťa­ho­va­nia v jed­not­li­vých apli­ká­ciách. Pres­ný dátum pre­mi­é­ry pove­dať nevie­me, avšak jeden zdroj zmie­nil vyda­nie tej­to novin­ky už ten­to mesiac, avšak pôvod­ný zdroj od KGI hovo­rí, že App­le plá­nu­je vydať nový Mac­Bo­ok Pro kon­com toh­to roka. To by však zna­me­na­lo, že ho neuvi­dí­me na WWDC.

Z môj­ho pohľa­du mi prí­du tie­to novin­ky pre nový Mac­Bo­ok naozaj vhod­né. Nový dizajn, nový har­dwa­re, skrát­ka všet­ko. Mar­tin Hajek si dal naozaj prá­cu s tým­to kon­cep­tom aby všet­ko doko­na­le paso­va­lo, a poda­ri­lo sa mu to! Kon­cept naozaj okúz­li kaž­dé­ho, kto sa na neho len pozrie.

Zdroj: martinhajek.com

zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)