OLED panel na novom Mac­Bo­oku Pro — kon­cept s obrov­ským touch­pa­dom a množ­stvom USB-C por­tov

/ 11. júna 2016 / Tech a inovácie

Zvesti o novin­kách, ktoré mie­ria k nám sa v posled­nej dobe veľmi roz­ší­rili. Určite ste postrehli novinky ohľa­dom nového Mac­Bo­oku Pro. Výpo­veď ana­ly­tika z KGI vyvrá­tila správu, že nový Mac­Book, ktorý k nám príde tento rok, dostane OLED panel nad klá­ves­ni­cou.

Avšak, unik­nuté fotky spred pár týž­dňov nám aspoň potvr­dili správu o obrov­skom touch­pade a množ­stve USB-C konek­to­rov. Správa o OLED paneli, ktorý údajne má nový Mac­Book pri­niesť, je často krát pre nás kon­tro­verzná a vytvára mnoho názo­rov.

Zdroj: martinhajek.comZdroj: martinhajek.com

Avšak, mnoho adep­tov sa sna­žilo vytvo­riť zmeny v OLED paneli, ktoré by sa mohli pre­miet­nuť do rea­lity. Dizaj­néri prišli s naozaj skve­lými nápadmi ako využiť OLED panel, umiest­nili do neho Siri alebo v ňom vytvo­rili skratkty pre spus­tené apli­ká­cie. Hoci, všetky dopo­siaľ zmie­nené návrhy sú pozo­ru­hodné, jeden sa z nich vymyká. Vyto­ril ho 3D dizaj­nér Mar­tin Hajek a jeho výtvor je naozaj doko­nalý!

Zdroj: martinhajek.comZdroj: martinhajek.com

Na nie­kto­rých fot­kách dokonca môžeme vidieť zabu­do­vané ovlá­da­nie apli­ká­cie Spo­tify a na iných zase si môžeme všim­núť prie­beh sťa­ho­va­nia v jed­not­li­vých apli­ká­ciách. Presný dátum pre­mi­éry pove­dať nevieme, avšak jeden zdroj zmie­nil vyda­nie tejto novinky už tento mesiac, avšak pôvodný zdroj od KGI hovorí, že Apple plá­nuje vydať nový Mac­Book Pro kon­com tohto roka. To by však zna­me­nalo, že ho neuvi­díme na WWDC.

Z môjho pohľadu mi prídu tieto novinky pre nový Mac­Book naozaj vhodné. Nový dizajn, nový har­dware, skrátka všetko. Mar­tin Hajek si dal naozaj prácu s týmto kon­cep­tom aby všetko doko­nale paso­valo, a poda­rilo sa mu to! Kon­cept naozaj okúzli kaž­dého, kto sa na neho len pozrie.

Zdroj: martinhajek.com

zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)