Ope­račný sys­tém pou­ží­vaný v Sever­nej Kórei ti bude veľmi pove­domý

Rišo Néveri / 2. november 2015 / Tools a produktivita

Bývalý zamest­na­nec Google dostal šancu nav­ští­viť uni­ver­zitu vied a tech­no­ló­gií v Pyon­gy­angu v Sever­nej Kórei. Pred návra­tom do Ame­riky si kúpil jeden dosť nezvy­čajný suve­nír.

Will Scott si v Sever­nej Kórei zakú­pil ope­račný sys­tém Red Star 3, ktorý pou­ží­vajú aj domáci. Teda tí, ktorí vôbec majú k počí­taču prí­stup. Vo svete sa dote­raz o tomto ope­rač­nom sys­téme veľa neve­delo. V minu­losti pou­ží­vali v Sever­nej Kórei Win­dows, odvtedy však vyvi­nuli Red Star, kto­rého cie­ľom bolo čo naj­viac sa podo­bať na Mac OS X od Apple. Od maleb­ných pozadí, po všetky fun­kci­ona­lity, toto je kórej­ský ope­račný sys­tém.

Úvodná obra­zovka OS Red Star 3 po prvom spus­tení

Obra­zovka pri­hla­so­va­nia

Pri inšta­lá­cii Red Star 3 ťa OS prosí, aby si si zvo­lil časové pásmo. Zau­jí­mavé je, že Severná Kórea na výber nie je.

Úvodná obra­zovka po pri­hlá­sení do ope­rač­ného sys­tému. Pre­došlé ver­zie sa podo­bali skôr na Win­dows XP, odkedy sa však obja­vila foto­gra­fia, ako Kim Jong Un pou­žíva iMac v roku 2013, začalo sa špe­ku­lo­vať, že práve on pri­ká­zal, aby sa ope­račný sys­tém podo­bal viac na Mac OS X.

Tex­tový edi­tor na vytvá­ra­nie doku­men­tov.

Takto vyzerá per­so­na­li­zá­cia Red Star-u. Niž­šie náj­deš aj jed­not­livé poza­dia ope­rač­ného sys­tému.

Emai­lový kli­ent Red Star 3

Správca súbo­rov ope­rač­ného sys­tému Red Star je tak­mer pres­nou kópiou Fin­deru od Apple.

Inter­ne­tový pre­hlia­dač kórej­ského ope­rač­ného sys­tému sa nazýva “Nae­nara” a jedná sa o modi­fi­ko­vanú ver­ziu Fire­foxu

A teraz tie nád­herné poza­dia :) 

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)