Opý­taj sa sám seba týchto 10 otá­zok. Pomôžu ti zažiť ten naj­lepší rok vôbec

Mária Hvillová / 15. augusta 2016 / Tools a produktivita

Ešte stále nie je neskoro uro­biť niečo preto, aby ste zažili výni­močný rok. Jed­no­duch­šie to už ani nemôže byť. Skúste si odpo­ve­dať na nasle­du­jú­cich 10 otá­zok!

1.Prečo robím v práci, v kto­rej robím?

Exis­tuje milión spô­so­bov ako si zaro­biť na živo­by­tie. Keď je jedi­ným dôvo­dom prečo ostá­vate vo svo­jej práci stála výplata a rok čo rok ju pre­klí­nate, nená­vi­díte ju, mys­lím, že by ste mali zvá­žiť svoj postoj a prísť na to, čo vás sku­točne napĺňa.

2. Sústre­dím sa vo svo­jom živote sku­točne na to, na čom mi záleží?

Pre­mýš­ľajte o svo­jich pri­ori­tách. Sústre­díte sa vo svo­jom živote na ne? Je ľahké uviaz­nuť v kaž­do­den­nom kolo­toči. Sta­rost­livo zvážte, ako trá­vite svoj čas. Keď sa zamie­rate na niečo, na čom vám naozaj záleží, váš život bude plno­hod­not­nejší.

3. Ktoré zlé veci môžem zo svojho života vypus­tiť, aby som si vytvo­ril viac miesta pre tie, ktoré mi robia radosť?

Každý deň má len 24 hodín, takže aby sme si stihli uro­biť čas na veci, ktoré nás v živote tešia, musíme sa nie­čoho vzdať. Tak prečo nie práve toho, čo nám veľmi nevy­ho­vuje? Pop­re­mýš­ľajte o tom, ako trá­vite svoj čas. Plyt­váte ním veno­va­niu sa akti­vi­tám, ktoré by sa dali nahra­diť nie­čím, čo máte naozaj radi?

foto: elitedaily.com

4. Som obklo­pený ľuďmi, ktorí ma inšpi­rujú?

Jim Rohn raz pove­dal, že sme prie­me­rom pia­tich ľudí, s kto­rými trá­vime naj­viac času. Zamys­lite sa nad tým, s kým sa stre­tá­vate. Ľudia, ktorí vás obklo­pujú, majú veľký vplyv na spô­sob života, ktorý vediete.

5. Sta­no­vu­jem si dosta­točne veľké ciele?

Naj­väč­šie nebez­pe­čen­stvo pre väč­šinu z nás nespo­číva v tom, že by sme si sta­no­vili ciele prí­liš vysoko, a nedo­siahli ich, ale v tom, že si sta­no­víme ciele prí­liš nízko a dosiah­neme ich.”
– Miche­lan­gelo

Sta­no­ve­nie vyso­kých cie­ľov a pra­co­va­nie na ich dosia­hnutí udr­žuje náš život na vzru­šu­jú­cej úrovni a pomáha nám to neus­tále sa niečo učiť. Veľké ciele nás často pod­mie­ňujú vystú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny.

6. Pre­sved­čil som sám seba, že som „v pohode“ , aj keď v sku­toč­nosti nie som?

Naozaj sa máte dobre alebo to len ostat­ným tvr­díte, aby ste tak nemu­seli čeliť pravde a mohli ste sa vyhnúť prí­pad­ným zme­nám vo vašom živote?

foto: elitedaily.com

7. Sta­rám sa sám o seba?

Sta­rost­li­vosť o seba samého je dôle­žitá. Dopra­jete si aspoň raz za čas chvíľku len pre seba? Keď bude vaše telo oddýc­hnuté, dosiah­nete toho v živote viac. Rela­xujte, záj­dite na masáž alebo do kúpe­ľov. Vaše telo je chrá­mom, ktoré si občas zaslúži byť roz­maz­ná­vané.

8. Uspo­ko­jím sa len s prie­mer­ným živo­tom?

Pýtate sa, či je možné robiť prácu, ktorá vás baví, mať krásny vzťah a veno­vať sa veciam, na kto­rých vám naozaj veľmi záleží? Mili­óny ľudí sa uspo­kojí a pod­ľahne ten­den­cii žiť svoj život v tichom zúfals­tve. Prajú si, aby sa veci v ich živote zme­nili, pre­tože sa uspo­ko­jili s ani nie polo­vi­cou toho, čo si v sku­toč­nosti zaslú­žia. Máte poten­ciál dosiah­nuť vo svete niečo veľké! A žiť podľa svo­jich pred­stáv!

foto: wordpress.com

9. Ak by mal byť tento rok pre mňa tým naj­lep­ším, čo by sa malo udiať?

Táto otázka vám pomôže uro­biť si poria­dok vo všet­kých nespl­ne­ných snoch. Pred­stavte si, že toto je ten naj­lepší rok, aký ste kedy zažili a popíšte ho do naj­men­ších detai­lov. Kde by ste pra­co­vali? S kým by ste trá­vili čas? Kde by ste žili? Čo by ste chceli dosiahnuť/splniť si? Odpo­vede na tieto otázky vám pomôžu vymo­de­lo­vať váš život. Je čas, aby sa vaše sny stali rea­li­tou.

10. Som člo­ve­kom, akým by som chcel byť?

Ako vyzerá vaša naj­lep­šia ver­zia samého seba? Poroz­mýš­ľajte! Konáte tak, ako by ste boli tou oso­bou? Ako chcete, aby si vás ostatní zapa­mä­tali? Ako sa chcete sprá­vať v roli pria­teľa, člena rodiny a spo­lu­pra­cov­níka? Čo si chcete zastá­vať? Stali ste sa oso­bou, kto­rou ste chceli?

Nie­ktoré z týchto 10 otá­zok je naozaj ťaž­kých. Sú zame­rané na to, aby ste sa zamys­leli nad tým, čo robíte so svo­jim živo­tom a doká­zali tak vyhod­no­tiť, či je zmena vo vašom živote nutná alebo nie.

Ak neži­jete život, po kto­rom túžite, nevzdá­vajte sa. Nepres­tá­vajte na ňom stále pra­co­vať, pre­tože vymo­de­lo­vať si život podľa svo­jich pred­stáv je sku­točne možné!

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: lifehack.org

Pridať komentár (0)