Ori­gi­nál­ne Netf­lix fil­my a seriá­ly, kto­ré pri­chá­dza­jú ten­to rok

Petra Lančaričová / 26. júla 2016 / Lifehacking

Od začia­tu roka už Netf­lix vypus­til nie­koľ­ko vlast­ných seriá­lov a fil­mov, no dru­há polo­vi­ca roka vyze­rá ešte lep­šie.

Vyjad­ri­li sa, že v tom­to roku chcú tak­mer zdvoj­ná­so­biť počet ich ori­gi­nál­nych seriá­lov (Netfix Ori­gi­nals) a malo by ich byť spo­lu 31. V tom však nie sú zapo­čí­ta­né desiat­ky fil­mov, doku­men­tov a det­ských prog­ra­mov.

Netf­lix, ako seriá­lo­vý a fil­mo­vý obľú­be­nec, vidí svo­ju budúc­nosť v ori­gi­nál­nych seriá­loch a fil­moch, vytvo­re­ných nimi. Toto je pres­ne ten zlo­mo­vý rok, kedy sa uká­že, či spo­loč­nosť zvlád­ne uržať vyso­kú lat­ku a skve­lú kva­li­tu aj so zvý­še­nou pro­duk­ci­ou.

Keď­že Netf­lix orgi­nál­ne seriá­ly sú moje obľú­be­né, vďa­ka zau­jí­ma­vým záp­let­kám, tomu, že celá séria vyj­de naraz a že humor náj­du aj v naj­váž­nej­ších témach, pus­ti­la som sa do množ­stva upú­ta­vok na ten­to rok, pri kto­rých som nebo­la skla­ma­ná.

Nasle­du­jú­ci zoznam obsa­hu­je seriá­ly a fil­my, mimo doku­men­tov a det­ských seriá­lov, kto­ré vyj­dú ale­bo už vyšli ten­to rok a opla­tí sa na ne pozrieť. Ak by sa ti nech­ce­lo poze­rať trai­le­ry, ku väč­ši­ne pri­dá­vam aj osob­né poci­ty, keď­že ich mám napo­ze­ra­ných viac ako dosť.

Love (Feb­ru­ár 2016) — seriál

Komé­dia o dneš­nom pohľa­de na lás­ku a hľa­da­nie lás­ky. Nie­ke­dy tro­cha nud­né, avšak väč­ši­nou zábav­né, hlav­ne tým, že kaž­dý sa náj­de v trap­ných situ­áciách dneš­ných vzťa­hov.

love

foto: youtube.com

Crou­ching Tiger, Hid­den Dra­gon: Sword of Des­ti­ny (Feb­ru­ár 2016) — film

Akč­ný film o ázij­ských bojov­ní­koch, kto­rí musia zís­kať dlho zabud­nu­tý meč.

tiger

foto: theverge.com

Ful­ler Hou­se (Feb­ru­ár 2016)- seriál

Seriál z minu­lé­ho sto­ro­čia, oži­ve­ný Netf­li­xom. Sta­ré die­ly boli rodin­né, zábav­né, milé ale aj naoko pouč­né. Vyze­rá to tak, že pokra­čo­va­nie Ful­ler Hou­se je veľ­mi podob­né, no nestrá­ca na humo­re.

Fuller House

foto: deadline.com

Hou­se of Cards (Marec 2016) — seriál, 4. séria

Jeden z mojich úpl­ne najob­ľú­be­nej­ších seriá­lov, plný korup­cie, vrážd, inti­mi­ty a moci. Skve­lé zobra­ze­nie živo­ta poli­ti­kov a všet­ké­ho, čo sa deje za zác­lon­kou pre voli­čov. Kaž­dou séri­ou lep­ší a lep­ší.

HOC

foto: wall. aplhacoders.com

The Ranch (apríl 2016) — seriál

Zábav­ný seriál s Ash­to­nom Kut­che­rom o tom, ako sa pro­fe­si­onál­ny hráč fut­ba­lu vrá­ti do malé­ho mes­ta ria­diť rodin­ný ranč.

ranch

foto: businessinsider.com

Oran­ge is the new black (Jún 2016) — seriál, 4. séria

Dlho­do­bo obľú­be­ný seriál o žene, kto­rá sa dosta­ne do väze­nia za svo­ju expe­ri­men­tál­nu minu­losť. Opäť, kaž­dou séri­ou lep­šie.

oitnb

foto: youtube.com

BoJack Hor­se­man (júl 2016) — seriál, 3.séria

Ani­mo­va­ný seriál o býva­lej tele­víz­nej hviez­de, kto­rá je napo­ly muž a napo­ly kôň. Na prvý pohľad to znie zvlášt­ne, no BoJack je najús­peš­nej­ším ani­mo­va­ným seriá­lom na Netf­li­xe.

bojack

foto: youtube.com

The Get Down (August 2016) — seriál

Seriál o sku­pi­ne mla­dých chlap­cov z juž­né­ho Bron­xu. Zame­ra­ný na život, hud­bu a zme­ny v New York City v sedem­de­sia­tych rokoch.

getdown

foto: tubefilter.com

Nar­cos (Sep­tem­ber 2016) — seriál, 2. séria

Per­fekt­ný, úžas­ný seriál roz­prá­va­ný z pohľa­du ame­ric­ké­ho detek­tí­va, kto­rý chce dostať Pab­la Esco­ba­ra. Život, voj­ny a plá­ny dro­go­vé­ho kar­te­lu v Kolum­bii na kon­ci minu­lé­ho sto­ro­čia. Abso­lút­ne odpo­rú­čam a nemô­žem sa ho doč­kať.

pablo

foto: theverge.com

The Cro­wn (Novem­ber 2016) — seriál

Seriál sa točí oko­ľo krá­ľov­nej Alž­be­ty II., jej vlá­dy, poli­tic­kých intríg a roman­ti­ky, kto­rá ovplyv­ni­la Bri­tá­niu v dru­hej polo­vi­ci dvad­sia­te­ho sto­ro­čia.

kralovna

foto: ew.com

Gil­mo­re Girls: A Year in the Life — seriál

Sta­rý popu­lár­ny seriál sa vra­cia na Netf­lix. Sta­ré série sa toči­li oko­lo mat­ky a dcé­ry a ich zaple­te­ných a kom­pli­ko­va­ných vzťa­hov. Nová séria má dopl­niť infor­má­cie o našich obľú­ben­ky­niach.

gilmorky

foto: businessinsider.com

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto: universe.byu.edu

Pridať komentár (0)