Ori­gi­nálne Netf­lix filmy a seriály, ktoré pri­chá­dzajú tento rok

Petra Lančaričová / 26. júla 2016 / Tools a produktivita

Od začiatu roka už Netf­lix vypus­til nie­koľko vlast­ných seriá­lov a fil­mov, no druhá polo­vica roka vyzerá ešte lep­šie.

Vyjad­rili sa, že v tomto roku chcú tak­mer zdvoj­ná­so­biť počet ich ori­gi­nál­nych seriá­lov (Netfix Ori­gi­nals) a malo by ich byť spolu 31. V tom však nie sú zapo­čí­tané desiatky fil­mov, doku­men­tov a det­ských prog­ra­mov.

Netf­lix, ako seriá­lový a fil­mový obľú­be­nec, vidí svoju budúc­nosť v ori­gi­nál­nych seriá­loch a fil­moch, vytvo­re­ných nimi. Toto je presne ten zlo­mový rok, kedy sa ukáže, či spo­loč­nosť zvládne uržať vysokú latku a skvelú kva­litu aj so zvý­še­nou pro­duk­ciou.

Keďže Netf­lix orgi­nálne seriály sú moje obľú­bené, vďaka zau­jí­ma­vým záp­let­kám, tomu, že celá séria vyjde naraz a že humor nájdu aj v naj­váž­nej­ších témach, pus­tila som sa do množ­stva upú­ta­vok na tento rok, pri kto­rých som nebola skla­maná.

Nasle­du­júci zoznam obsa­huje seriály a filmy, mimo doku­men­tov a det­ských seriá­lov, ktoré vyjdú alebo už vyšli tento rok a oplatí sa na ne pozrieť. Ak by sa ti nech­celo poze­rať trai­lery, ku väč­šine pri­dá­vam aj osobné pocity, keďže ich mám napo­ze­ra­ných viac ako dosť.

Love (Feb­ruár 2016) — seriál

Komé­dia o dneš­nom pohľade na lásku a hľa­da­nie lásky. Nie­kedy tro­cha nudné, avšak väč­ši­nou zábavné, hlavne tým, že každý sa nájde v trap­ných situ­áciách dneš­ných vzťa­hov.

love

foto: youtube.com

Crou­ching Tiger, Hid­den Dra­gon: Sword of Des­tiny (Feb­ruár 2016) — film

Akčný film o ázij­ských bojov­ní­koch, ktorí musia zís­kať dlho zabud­nutý meč.

tiger

foto: theverge.com

Ful­ler House (Feb­ruár 2016)- seriál

Seriál z minu­lého sto­ro­čia, oži­vený Netf­li­xom. Staré diely boli rodinné, zábavné, milé ale aj naoko poučné. Vyzerá to tak, že pokra­čo­va­nie Ful­ler House je veľmi podobné, no nestráca na humore.

Fuller House

foto: deadline.com

House of Cards (Marec 2016) — seriál, 4. séria

Jeden z mojich úplne najob­ľú­be­nej­ších seriá­lov, plný korup­cie, vrážd, inti­mity a moci. Skvelé zobra­ze­nie života poli­ti­kov a všet­kého, čo sa deje za zác­lon­kou pre voli­čov. Kaž­dou sériou lepší a lepší.

HOC

foto: wall. aplhacoders.com

The Ranch (apríl 2016) — seriál

Zábavný seriál s Ash­to­nom Kut­che­rom o tom, ako sa pro­fe­si­onálny hráč fut­balu vráti do malého mesta ria­diť rodinný ranč.

ranch

foto: businessinsider.com

Orange is the new black (Jún 2016) — seriál, 4. séria

Dlho­dobo obľú­bený seriál o žene, ktorá sa dostane do väze­nia za svoju expe­ri­men­tálnu minu­losť. Opäť, kaž­dou sériou lep­šie.

oitnb

foto: youtube.com

BoJack Hor­se­man (júl 2016) — seriál, 3.séria

Ani­mo­vaný seriál o býva­lej tele­víz­nej hviezde, ktorá je napoly muž a napoly kôň. Na prvý pohľad to znie zvláštne, no BoJack je najús­peš­nej­ším ani­mo­va­ným seriá­lom na Netf­lixe.

bojack

foto: youtube.com

The Get Down (August 2016) — seriál

Seriál o sku­pine mla­dých chlap­cov z juž­ného Bronxu. Zame­raný na život, hudbu a zmeny v New York City v sedem­de­sia­tych rokoch.

getdown

foto: tubefilter.com

Nar­cos (Sep­tem­ber 2016) — seriál, 2. séria

Per­fektný, úžasný seriál roz­prá­vaný z pohľadu ame­ric­kého detek­tíva, ktorý chce dostať Pabla Esco­bara. Život, vojny a plány dro­go­vého kar­telu v Kolum­bii na konci minu­lého sto­ro­čia. Abso­lútne odpo­rú­čam a nemô­žem sa ho doč­kať.

pablo

foto: theverge.com

The Crown (Novem­ber 2016) — seriál

Seriál sa točí okoľo krá­ľov­nej Alž­bety II., jej vlády, poli­tic­kých intríg a roman­tiky, ktorá ovplyv­nila Bri­tá­niu v dru­hej polo­vici dvad­sia­teho sto­ro­čia.

kralovna

foto: ew.com

Gil­more Girls: A Year in the Life — seriál

Starý popu­lárny seriál sa vra­cia na Netf­lix. Staré série sa točili okolo matky a dcéry a ich zaple­te­ných a kom­pli­ko­va­ných vzťa­hov. Nová séria má dopl­niť infor­má­cie o našich obľú­ben­ky­niach.

gilmorky

foto: businessinsider.com

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto: universe.byu.edu

Pridať komentár (0)