Osa­me­lý na Valen­tí­na? Porn­hub dnes ponú­ka Pre­mium účet zadar­mo!

Martin Bohunický / 14. februára 2016 / Tech a inovácie

Nie je ťaž­ké pod­ľa­hnúť emó­ciam na Valen­tí­na, obzvlášť ak ho člo­vek nemá s kým strá­viť.

freshnews

Všet­ci kama­rá­ti sú nie­kde s fra­jer­ka­mi a ak nie si fanú­šik Pre­mier Lea­gue, asi ani nemáš čo dnes robiť. Našťas­tie naj­zná­mej­ší por­tál s nesluš­ný­mi vide­a­mi — Porn­hub opäť nes­kla­mal a pri­pra­vil prek­va­pe­nie, kto­ré nemož­no odmiet­nuť.

Služ­ba Pre­mium, vďa­ka kto­rej si môžeš všet­ky videá vychut­nať v HD kva­li­te, bez otrav­ných reklám a s tonou pré­mi­ové­ho kon­ten­tu je pre dneš­ný deň k dis­po­zí­cii zadar­mo. Sta­čí ísť na strán­ku a klik­núť na ban­ner (odkaz posto­vať netre­ba, mys­lím si, že ho už dáv­no poznáš).

Ja už nate­raz s písa­ním kon­čím, mám neja­ké iné povin­nos­ti. Ďaku­je­me, Porn­hub!

Zdroj: pornhub.com, titul­ná foto: pornhub.com

Pridať komentár (0)