Osem neoceniteľných rád od investičnej legendy Warrena Buffetta

Richard Vitkovský / 10. augusta 2018 / Biznis

zdroj: flickr
  • Ne­oce­ni­teľné rady sa vždy zídu.
  • Hlavne, ak­po­chá­dzajú od špičky vo svo­jom obore
  • Vy­hlá­sený kráľ in­ves­to­rov War­ren Buf­fett veľmi rád po­máha no­vá­či­kom
  • Práve preto sa s ra­dos­ťou delí s mno­hými zau­jí­ma­vými ra­dami

Každý za­čí­na­júci in­ves­tor by sa mal sna­žiť po­čú­vať skú­se­nej­ších ľudí, od kto­rých sa môže veľa priu­čiť. War­ren Buf­fett je síce iba je­den z mno­hých, av­šak patrí na úplnú špičku. Jeho rady majú preto cenu zlata. Týchto osem ti­pov by si si mal ur­čite pre­čí­tať, ak pat­ríš k za­čí­na­jú­cim in­ves­to­rom.

Di­ver­zi­fi­ká­cia ne­musí byť rie­še­ním

Veľa in­ves­to­rov zvykne zdô­raz­ňo­vať dô­le­ži­tosť roz­lo­že­nia ri­zík in­ves­to­va­ním do via­ce­rých spo­loč­ností alebo ko­mo­dít. To je vhodné pre ľudí, ktorí in­ves­to­va­niu ne­ro­zu­mejú. Skú­sený in­ves­tor to­tiž vie, že di­ver­zi­fi­ká­cia robí in­ves­to­va­nie ne­pre­hľad­ným.

In­ves­tuj najprv do seba

Každý člo­vek, ktorý chce in­ves­to­vať, by mal in­ves­to­vať hlavne do seba. Až po zís­kaní in­for­má­cií príde ten správny čas na sku­točné in­ves­to­va­nie. Vy­hraď si každý deň ho­dinu času, po­čas kto­rej sa bu­deš vzde­lá­vať na­prí­klad v ob­lasti in­ves­to­va­nia.

Ne­maj po­chyb­nosti

Ak po­chy­bu­ješ o svo­jich in­ves­tí­ciách, ni­kdy z teba ne­bude dobrý in­ves­tor. Ak chceš byť úspešný, jed­no­du­cho mu­síš ve­riť svo­jim roz­hod­nu­tiam.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: WAS­HING­TON, DC - SEP­TEM­BER 19: War­ren Buf­fett, chair­man of the bo­ard and CEO of Berks­hire Hat­ha­way, spe­aks in Gas­ton Hall at Geor­ge­town Uni­ver­sity, Sep­tem­ber 19, 2013 in Was­hing­ton, DC. Bank of Ame­rica CEO Brian Mo­y­ni­han mo­de­ra­ted the dis­cus­sion with Buf­fett. Buf­fett also took qu­es­ti­ons from Geor­ge­town stu­dents. (Photo by Drew An­ge­rer/Getty Ima­ges)

Ne­in­ves­tuj do spo­loč­nosti, kto­rej ne­ro­zu­mieš

In­ves­tor by mal roz­umieť tomu, do čoho in­ves­tuje. Ne­mal by tria­fať na­slepo. V pr­vom rade by si mal teda zis­tiť ako daná spo­loč­nosť, do kto­rej in­ves­tuje, fun­guje. Tento po­stup do­dr­žiava aj War­ren. Ak ne­do­ká­žeš v prie­behu de­sia­tich mi­nút po­cho­piť ako spo­loč­nosť fun­guje, tak do nej ne­in­ves­tuj.

Kon­tro­luj svoje emó­cie

Väč­šina in­ves­to­rov koná na zá­klade po­chyb­ných in­for­má­cií. Ak ak­cie pa­dajú, roz­hodnú sa na zá­klade týchto in­for­má­cií pre­dá­vať. V sku­toč­nosti však si­tu­ácia vô­bec ne­musí byť taká čierna. Ak sa to­tiž jedná o spo­loč­nosť s bo­ha­tou his­tó­riu, po­dobné otrasy jed­no­du­cho pre­žije.

Ná­kup ak­cií je ná­kup časti biz­nisu

Množ­stvo in­ves­to­rov pri­stu­puje k ná­kupu ak­cií bez roz­mýš­ľa­nia. Ak­cie by si však mal na­ku­po­vať rov­na­kým spô­so­bom, akým na­ku­pu­ješ v ob­chode. Nej­deš na­slepo s klap­kami na očiach, ale vždy hľa­dáš naj­lep­šiu cenu.

Uč sa zo svo­jich chýb

Každý in­ves­tor urobí po­čas svo­jej ka­ri­éry množ­stvo väč­ších či men­ších chýb. Buf­fett nie je vý­nim­kou. Zo svo­jich chýb sa však po­u­čil a už ich ni­kdy ne­zo­pa­ko­val. Po­deľ sa o svoje skú­se­nosti so svo­jimi blíz­kymi, aby sa vy­hli po­dob­ným chy­bám.

Drž sa svojho port­fó­lia

Ak ku­pu­ješ ak­cie, mal by si ich na­kú­piť a za­bud­núť na ne. Kľú­čom k úspe­chu je podľa Buf­fetta práve tr­pez­li­vosť a dr­ža­nie svojho port­fó­lia po mnohé roky.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)