Osvoj si týchto 6 zvy­kov a zbo­hatni

Henrieta Balázsová / 2. november 2016 / Tools a produktivita

Tho­mas C. Cor­ley veno­val 5 rokov výskumu, kto­rým skú­mal denné zvyky 177 ľudí, ktorí sa svo­jím vlast­ným pri­či­ne­ním stali mili­onármi. Apli­kuj jeho zis­te­nia do svojho života a tvoja peňa­ženka sa ti časom poďa­kuje.

Urči si kon­krétny cieľ pre svoje peniaze a zapíš si ho

Ak sa chceš stať boha­tým, musíš pri­jať určité opat­re­nia. Mal by si začať tým, že si sta­no­víš svoj mini­málny čistý mesačný a ročný prí­jem, ktorý by si chcel dosiah­nuť. Tieto hod­noty si zapíš. Ľudia, kto­rým sa poda­rilo zbo­hat­núť radia, aby si sa nebál mys­lieť vo veľ­kom. Ak vieš, čo chceš, dosiah­neš to.

Objav čaro slova „ďaku­jem“

To, či doká­žete pou­ží­vať slovo ďaku­jem, je odra­zom vášho cha­rak­teru“, píše Cor­ley. Pou­ží­vaj toto slovo často, ale hlavne úprimne. Neber všetko ako samoz­rej­mosť a poďa­kuj sa za každú lás­ka­vosť, za každé bla­ho­že­la­nie k naro­de­ni­nám, za kaž­dého kli­enta. Ľudia si ťa budú vážiť a dokážu ti odo­vzdať viac.

light-sign-typography-lighting

Zdroj: pexels.com

Nauč sa pri­jať kon­štruk­tívnu kri­tiku

Podľa Cor­le­yho je „strach z kri­tic­kého názoru dru­hých ľudí dôvo­dom, prečo sa naň nepý­tame“. Spätná väzba však môže byť nástro­jom, ktorý ti dokáže odha­liť, čo robíš správne a čo nesprávne a tým ťa posu­núť vpred. Samoz­rejme je veľmi dôle­žité doká­zať rozo­znať kon­štruk­tívnu kri­tiku od nepraj­nosti nega­tív­nych ľudí, kto­rými sa nemô­žeš nechať odra­diť. Nie je to však ťažké a roz­li­šo­vať tieto pohľady sa naučíš veľmi rýchlo.

Zau­jí­maj sa o dru­hých

Súčas­ťou Cor­le­yho výskumu bolo aj jedno pozo­ru­hodné zis­te­nie. Podľa neho až 80% boha­tých ľudí venuje denne 5 minút tele­fo­ná­tom so svo­jimi zná­mymi. Pred­me­tom týchto hovo­rov je bla­ho­že­la­nie k naro­de­ni­nám, bla­ho­že­la­nie k význam­nej život­nej uda­losti, alebo len pozdra­ve­nie a poroz­prá­va­nie sa. Naopak, takýmto hovo­rom venuje denne 5 minút len 13% ľudí zo stred­nej vrstvy. Daj ľuďom najavo, že ti na nich záleží a oni ti to vrá­tia späť. Vráti sa ti to v podobe širo­kej sociál­nej siete, ktorá ti môže pomôcť ako v osob­nom, tak aj v pra­cov­nom živote.

pexels-photo-196656

Zdroj: pexels.com

Začni so robiť „to-don’t“ listy

To-do listy si zís­kali veľkú obľubu u všet­kých veko­vých kate­gó­rií, bez ohľadu na to, či je člo­vek štu­dent, zamest­na­nec alebo pod­ni­ka­teľ. Skús však začať pou­ží­vať aj „to-don’t“ listy. Mili­onári z Cor­le­yho výskumu ich pou­ží­vajú na den­nej báze. Ide o spí­sa­nie si vecí, ktoré dnes nemô­žeš spra­viť. Môže to byť napr. zákaz poze­ra­nia TV, zákaz kúpy čoho­koľ­vek mimo potra­vín, zákaz vyba­vo­va­nia tele­fo­ná­tov, kým nedo­kon­číš určitú úlohu… Je to na tebe. Spí­sa­nie týchto záka­zov by ťa malo pri­viesť k väč­šej dis­cip­líne. Zís­kaš tiež lepší pre­hľad o tom, čo ťa o čas oberá naj­viac.

Pre­svedč sa, že si zaslú­žiš byť bohatý

Mnoho ľudí si myslí, že byť boha­tým je výsa­dou, ktorú majú len šťast­livci. Nie je to však pravda. Právo byť bohatý má každý, kto je ochotný vytvá­rať nejakú hod­notu pre ostat­ných. Môžeš to byť pokojne aj ty. Nastav preto svoju myseľ na roz­mýš­ľa­nie „vo veľ­kom“.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)