Pád z bicykla už nebude bolieť. Prvý airbag pre cyklistov sa stal realitou

Richard Vítkovský / 17. januára 2019 / Lifehacking

  • Bi­cyk­lo­va­nie je veľmi ob­ľú­be­nou voľ­no­ča­so­vou ak­ti­vi­tou. K jeho po­pu­la­rite na Slo­ven­sku pris­pel aj hviezdny Pe­ter Sa­gan
  • Si­tu­ácia v mno­hých kra­ji­nách sveta je veľmi po­dobná. Bi­cy­kel je po­merne rýchly a má ob­rov­ské vý­hody v hus­tej pre­mávke veľ­ko­miest
  • Bez­peč­nosť je však niž­šia a pád na zem býva po­riadne ne­prí­jemný. Práve preto vzni­kol prvý air­bag ur­čený pre cyk­lis­tov
zdroj: helite
  • Bi­cyk­lo­va­nie je veľmi ob­ľú­be­nou voľ­no­ča­so­vou ak­ti­vi­tou. K jeho po­pu­la­rite na Slo­ven­sku pris­pel aj hviezdny Pe­ter Sa­gan
  • Si­tu­ácia v mno­hých kra­ji­nách sveta je veľmi po­dobná. Bi­cy­kel je po­merne rýchly a má ob­rov­ské vý­hody v hus­tej pre­mávke veľ­ko­miest
  • Bez­peč­nosť je však niž­šia a pád na zem býva po­riadne ne­prí­jemný. Práve preto vzni­kol prvý air­bag ur­čený pre cyk­lis­tov

Bi­cy­kel je jed­ným z na­job­ľú­be­nej­ších do­prav­ných pros­tried­kov pre mi­lov­ní­kov zdra­vého po­hybu na čerstvom vzdu­chu. Nie je nič lep­šie ako v lete za vý­chodu slnka sad­núť do sedla bi­cykla, šlia­pať do pe­dá­lov a sle­do­vať krásy slo­ven­skej prí­rody. Dvoj­ko­le­sový tá­toš má však aj iné vý­hody. Stačí po­zrieť na veľ­ko­mestá plné au­to­mo­bi­lov. Ak nech­ceš tr­čať v záp­che, máš šancu ladne pre­kľuč­ko­vať po­me­dzi autá, prí­padne boč­nými ulič­kami.

Každá minca má však dve strany. Bi­cy­kel má dve ko­lesá, sta­bi­lita je teda ča­sto­krát prob­lé­mom hlavne v ná­roč­nej­šom te­réne. Pád na zem z bi­cykla končí zväčša ne­prí­jem­nými zra­ne­niami. Ako toto ri­ziko mi­ni­ma­li­zo­vať? Áno exis­tujú prilby, ale tie ochrá­nia iba hlavu a nie telo. Práve táto me­dzera na trhu pris­pela k vzniku re­vo­luč­ného pro­duktu pre cyk­lis­tov.

Jedná sa o špe­ciálnu vestu, ktorá sa ni­čím ne­líši od kla­sic­kého ob­le­če­nia. Na sve­domí ju má fran­cúz­ska spo­loč­nosť He­lite. Vesta však ukrýva zau­jí­mavé ta­jom­stvo. Do­káže sa to­tiž na­fúk­nuť ako air­bag v prí­pade ne­hody. Podľa pries­ku­mov spo­loč­nosti He­lite tie naj­ne­bez­peč­nej­šie pády z bi­cykla skon­čia po­ra­ne­ním hrud­níka cyk­listu. Až 40 % cyk­lis­tov skončí práve s ta­kýmto zra­ne­ním.

U ďal­ších 25 % si to od­ne­sie chrb­tica. Všetci dnes vieme, že zra­ne­nia chrb­tice nie sú žiadna zá­bava a ča­sto­krát za­ne­chá­vajú trvalé ná­sledky. Vesta B’Safe je rie­še­ním ako sa týmto zra­ne­niam vy­hnúť. Ako vesta fun­guje v praxi? V pr­vom rade treba po­ve­dať, že vesta sama o sebe nie je in­te­li­gentná a ne­do­káže pre­čí­tať, kedy má cyk­lis­tka prob­lémy. Práve preto sa do­dáva so špe­ciál­nym sen­zo­rom, ktorý sa umiestni pod sedlo cyk­listu.

Sen­zor do­káže vďaka za­bu­do­va­nému ak­ce­le­ro­metru za­chy­tiť prudké po­hyby a ná­razy. Ak si teda sen­zor všimne niečo ne­zvy­čajné, okam­žite vy­siela prí­kaz ria­dia­cemu sys­tému vo veste, ktorý je do­pl­nený o zá­sob­ník s oxi­dom uhli­či­tým. Vesta sa ná­sledne na­fúkne v prie­behu 80-tich mi­li­se­kúnd.

Ako­náhle si vestu umiest­níš na seba a za­pneš zips, sys­tém ochrany sa ak­ti­vuje. Po tom, čo si ju ro­zo­pneš je ne­ak­tívna. Vesta je vy­ba­vená ba­té­riou s týž­dňo­vou vý­dr­žou. No­vinka by sa mala do pre­daja do­stať už túto jar. A cena? Za 700 do­lá­rov ju mô­žeš mať aj ty.

zdroj: he­lite.com

 

 

Pridať komentár (0)