Palan­tir — naj­ta­jom­nejší star­tup Sili­con Val­ley

Dárius Polák / 1. augusta 2016 / Startupy

Jeden z najp­ro­mi­nen­tnej­ších star­tu­pov Sili­con Val­ley je v posled­ných mesia­coch na titul­kách mno­hých médií. A to sa pri­tom ani nevie, čo presne robí.

Palan­tir zalo­žil jeden z najvp­lyv­nej­ších VC inves­to­rov Sili­con Val­ley — Peter Thiel. S jeho pomo­cou narai­so­val tak­mer $2 miliardy dolá­rov. V súčas­nosti má odha­do­vanú hod­notu $20 miliárd dolá­rov, čo z neho robí tretí naj­hod­not­nejší star­tup v Bay Area za Ube­rom a Airbnb.

No Thiel sám odha­dol jeho hod­notu na men­šiu sumu, kon­krétne $12,7 miliárd dolá­rov. A hoci za minulý rok zís­kal tržby vo výške $1,7 miliardy dolá­rov, nemusí byť vôbec zis­kový. Palan­tir takisto zažíva vysokú fluk­tu­áciu zamest­nan­cov, pohy­bu­júcu sa na úrovni 10%.

Tu je bližší pohľad na tento star­tup od ľudí, ktorí o ňom napí­sali na Quore.

Palan­tir je už údajne skôr spo­loč­nosť ako star­tup. Bol zalo­žený v roku 2004 a v roku 2015 mal 1 500 zamest­nan­cov.

1

Je známy ako jeden z naj­ta­jom­nej­ších star­tu­pov v Sili­con Val­ley, z časti preto, čo robí — pomáha orga­ni­zá­ciám spra­co­vať veľké množ­stvo dát. Medzi jeho kli­en­tov pat­ria vláda a špi­onážne agen­túry využí­va­júce jeho služby na náj­de­nie tero­ris­tov alebo kri­mi­ná­lov a spo­loč­nosti na odha­ľo­va­nie pod­vo­dov a počí­ta­čovú bez­peč­nosť.

2

CIA pat­rila medzi raných inves­to­rov a zákaz­ní­kov. NSA a FBI ho využí­vajú tak­tiež.

3

V nábo­ro­vom videu zamest­nanci popi­sujú firemnú kul­túru ako “geeky”, “tro­chu čudnú,” alebo “pod­po­ru­júcu výstred­nosť”. Iní si zase mys­lia, že je “múdra” a plná “zmys­lu­pl­nej práce a výziev”.

4

Zamest­nanci tvr­dia, že bojujú proti tero­rizmu, otro­kár­stvu, pra­niu špi­na­vých peňazí a chro­nic­kému bez­do­mo­vec­tvu.

6

Pre pocho­pe­nie slova “geek” v kul­túre, zamest­nanci hovo­ria, že ich hlav­nou misiou je zachrá­niť “Grófs­tvo”. To je priamy odkaz na Pána Prs­te­ňov. Sami seba vidia ako hobi­tov boju­jú­cich proti Mor­doru.

7

Názov Palan­tir je ďalší odkaz na dielo J.R.R. Tol­kiena. Ide o vše­vi­diaci kameň, ktorý umož­ňuje zis­tiť, čo sa deje v ďale­kých kra­ji­nách.

8

Palan­tir je známy zamest­ná­va­ním mla­dých prog­ra­má­to­rov, často priamo zo školy. Neplatí im však také vysoké mzdy ako Face­book alebo Google.

9

Mzdu vypláca aj svo­jim stá­žis­tom a to prie­merne $7 645 dolá­rov mesačne.

10

Svo­jim zamest­nan­com ponúka kla­sické služby zamest­ná­va­te­ľov Sili­con Val­ley — raňajky, obed, večeru, pra­nie a posil­ňovňu zadarmo.

11

Naj­ťaž­šie na práci je udr­žať work/life rov­no­váhu. Väč­šina zamest­nan­cov pra­cuje štan­dardne 60 hodín týž­denne. To je štan­dard, nie extré­miz­mus.

13

Z neja­kého dôvodu oča­ká­vajú, že zamest­nanci budú v pia­tok večer stále v práci,” napí­sal jeden prog­ra­má­tor, ktorí odmie­tol prácu v Palan­tire.

14

Palan­tir pre­fe­ruje, ak zamest­nanci bývajú k práci bliž­šie a preto im vypláca určité šti­pen­dium. Nie je však až také vysoké.

15

Jedna z ďal­ších sťaž­ností sme­ruje na neskú­sený manaž­ment. Nie­ktorí ľudia boli frus­tro­vaní z nedos­tatku stra­té­gie, lea­ders­hipu a mana­žér­skych schop­ností. Iným sa to však páči. “Veľmi rýchlo dosta­nete do rúk zod­po­ved­nosť,” napí­sal jeden zamest­na­nec.

16

Palan­tir nemá v médiách dobrú repu­tá­ciu, kvôli čomu vzniká veľa nedo­ro­zu­mení. Star­tup bol zaple­tený do škan­dálu Wiki­Le­aks v roku 2011.

17

Zamest­nanci pra­cujú v atmo­sfére, kde sa talent a úspe­chy vyz­dvi­hujú, kvôli čomu je štruk­túra cel­kom decen­tra­li­zo­vaná. Nie­ktoré tímy majú zábavnú prácu, iné nie. Exis­tujú ľudia, ktorí star­tup v živote neopus­tia a ľudia, ktorí v ňom nevy­dr­žali ani dva mesiace.

18

Ďal­šia sťaž­nosť je, že pro­jekty sú zmys­lu­plné ale samos­tatná práca je dosť nudná. Ide o veľa skrip­to­va­nia a prácu admina.

19

Vo vše­obec­nosti má však Palan­tir dobré výsledky. Na Glass­door má hod­no­te­nie 4,1 hviez­di­čiek z 5. Plus, 86% ľudí sch­va­ľuje svojho CEO a 78% ľudí by odpo­ru­čilo prácu v Palan­tir svo­jim kama­rá­tom.

20

zdroj: businessinsider.com, zdroj všet­kých fotiek: businessinsider.com

Pridať komentár (0)