Papierové „bločky“, s ktorými denne prichádzame do kontaktu, zanechávajú na našich rukách škodlivú chemikáliu

Linda Cebrová / 4. februára 2019 / Zo Slovenska

  • Vedci sa opäť za­me­rali na škod­li­vosť bi­fe­nolu, s kto­rým sa denne stre­táva každý z nás
  • Ich škod­li­vosť naj­nov­šie po­tvr­dil aj náš úrad ve­rej­ného zdra­vot­níc­tva
  • Touto lát­kou sa pri­tom bežne po­tie­rajú pa­pie­rové úč­tenky
zdroj: pexels.com
  • Vedci sa opäť za­me­rali na škod­li­vosť bi­fe­nolu, s kto­rým sa denne stre­táva každý z nás
  • Ich škod­li­vosť naj­nov­šie po­tvr­dil aj náš úrad ve­rej­ného zdra­vot­níc­tva
  • Touto lát­kou sa pri­tom bežne po­tie­rajú pa­pie­rové úč­tenky

Podľa naj­nov­šej ve­dec­kej štú­die môže naše telo v dô­sledku kaž­do­den­ného kon­taktu s úč­ten­kami vstre­bá­vať oveľa väč­šie množ­stvo škod­li­vého bis­fe­nolu A, než sa pred­po­kla­dalo. Svetlo sveta uzrelo už nie­koľko štú­dii, kto­rých vý­sledky naz­na­čujú, že táto zlú­če­nina má škod­livé účinky na ľud­ské zdra­vie. 

Testy usku­toč­nené na zvie­ra­tách do­ka­zujú, že BPA pô­sobí vo vyš­ších kon­cen­trá­ciách ako látka na­rú­ša­júca hor­mo­nálnu rov­no­váhu v tele, s ne­ga­tív­nym účin­kom na imu­nitný sys­tém, pe­čeň, ob­ličky, vý­voj plodu v te­ho­ten­stve a môže zvy­šo­vať ri­ziko vzniku ra­ko­viny pr­s­níka.

Bis­fe­nol A (BPA) sa stal dô­le­ži­tou su­ro­vi­nou pri príp­rave dvoch dru­hov plas­tov. Ide o takz­vané po­ly­kar­bo­ná­tové plasty, a teda plas­tové vý­robky, ktoré denne po­u­ží­vame, od doj­čen­ských fliaš až po obaly na po­tra­viny.

Dru­hou lát­kou ob­sa­hu­júce BPA je epo­xi­dová ži­vica, ktorá sa vy­užíva na vý­robu ter­mo­pa­piera či na po­tia­hnu­tie vnú­tor­nej strany ko­vo­vých vý­rob­kov, ako sú kon­zervy a ple­chovky. BPA je teda vša­dep­rí­tomný.

Na nie­kto­rých ty­poch úč­ten­ko­vého pa­piera sa môže na­chá­dzať až  (~20 mg BPA / g pa­piera) ako vý­vojka far­biva. Táto zlú­če­nina v nich nie je ni­jako che­micky via­zaná, a môže sa tak ľahko uvoľ­ňo­vať do oko­lia.

„Pa­pier, ktory sa po­u­žíva na bločky, je pre nás ne­bez­pečný, pre­toze s ním pri­chá­dzame do kon­taktu Tak­mer každý deň. Ne­uve­do­muje si, že ak blo­ček chy­tíme, ruky by sme mali ih­neď umyť. Ak tak ne­uro­bíme a ru­kami chy­táme jedlo, do tela sa nám do­stáva Bis­fe­nol A, uviedla asis­tentka pro­fe­sorky bio­ló­gie Ju­lia Ty­lo­rová z Uni­ver­zity v Mis­souri. Asis­tentka Ty­lo­rová Ďa­lej uvá­dza, že kon­takt s Block by sme mali ob­me­dziť na mi­ni­mum. Ne­bez­pečné bločky roz­poz­náš jed­no­du­cho. Sú to tie, ktoré ča­som vy­blednú a po­stupne sa stá­vajú ne­či­ta­teľ­nými.

Vedci zdví­hajú va­rovný uka­zo­vák aj nad po­lys­ty­ré­no­vými ná­do­bami, z kto­rých pi­jeme kávu alebo si v nich no­síme jedlo. Ob­sa­hujú  vraj sty­ré­nom, ktorý môže byť vo väč­šom množ­stvo škod­livý. Aby sme ťa prí­liš ne­vy­stra­šili, náš úrad ve­rej­ného zdra­vot­níc­tva túto prob­le­ma­tiku sle­duje a množ­stvo sty­rénu v oba­loch kon­tro­luje.

 

Pridať komentár (0)