Papierové poháre na kávu nie sú tak ekologické, ako si myslíš

Lenka Sidorová / 10. februára 2019 / Eko

  • Jed­no­rá­zový pro­dukt je vždy ne­žia­dúci od­pad, ne­zá­leží na tom z čoho je
  • Pa­pie­ro­vých po­há­rov sa vy­ha­dzujú mi­liardy a majú plas­tové časti, preto sa eko­lo­gický vý­znam stráca
  • Rie­še­nie je po­merne jed­no­du­ché
zdroj: Unsplash
  • Jed­no­rá­zový pro­dukt je vždy ne­žia­dúci od­pad, ne­zá­leží na tom z čoho je
  • Pa­pie­ro­vých po­há­rov sa vy­ha­dzujú mi­liardy a majú plas­tové časti, preto sa eko­lo­gický vý­znam stráca
  • Rie­še­nie je po­merne jed­no­du­ché

Všetko, čo má len jen jedno vy­uži­tie, okam­žite končí ako od­pad. Dnes je reč o jed­no­rá­zo­vých po­há­ri­koch na kávu, či iné ná­poje.

Európ­sky par­la­ment (EP) ne­dávno pod­po­ril prvú európ­sku stra­té­giu boja proti plas­to­vému od­padu. Schvá­lená smer­nica sa týka de­sia­tich sku­pín plas­to­vých jed­no­rá­zo­vých vý­rob­kov a ry­bár­skeho vy­ba­ve­nia, ktoré podľa Európ­skej ko­mi­sie tvo­ria väč­šinu od­pad­kov náj­de­ných na európ­skych plá­žach. Pa­pie­rové akože eko­lo­gické jed­no­rá­zové po­háre ale os­tali bez stopky, pri­čom nie sú až tak še­trné k prí­rode, ako by a mohlo zdať.

V pr­vom rade, je to od­pad a čo hor­šie, z jed­no­rá­zo­vého pro­duktu. Po­há­riky, v kto­rých sa pre­dáva pre­dov­šet­kým káva, majú aj pa­pie­rovú zložku, av­šak vnútro je po­tia­hnuté plas­to­vou fó­liou, aby boli ne­pre­mo­kavé. A „pa­pie­rový“ po­hár sa na­po­kon uzav­rie plas­to­vým vieč­kom, aké „eko­lo­gické.“

Tieto jed­no­rá­zové po­há­riky by sa dali re­cyk­lo­vať a plas­tovú časť od­de­ľo­vať v špe­ciál­nych za­ria­de­niach, ktoré  exis­tujú. Bolo by však po­trebné po­háre se­pa­ro­vať zvlášť. To ve­die k tomu, že dr­vivá väč­šina po­há­rov končí v ko­mu­nál­nom od­pade, do­konca aj tie vy­trie­dené. Na­prí­klad v Bri­tá­nii, kde ta­kúto šta­tis­tiku sle­dujú, sa po­darí zre­cyk­lo­vať len 1 z 25 po­há­rov. Ešte v roku 2016 to bol 1 zo 400 po­há­rov.

V Európe sa preto v po­sled­nej dobe ob­ja­vilo via­cero ini­cia­tív, ktoré sa proti týmto po­há­ri­kom sta­vajú. V brit­skom par­la­mente sa uva­žuje o za­ve­dení špe­ciál­nej dane za jed­no­rá­zové po­háre a ne­vy­lu­čuje sa ani ich úplný zá­kaz, v prí­pade, že sa ne­do­siahnu ciele spo­jené s ich re­cyk­lá­ciou.

Star­bucks v UK na­prí­klad za pa­pie­rové po­háre vy­berá po­pla­tok 5 pencí. Pred tým, ako bol tento po­pla­tok za­ve­dený, si ini­cia­tívne pý­talo iný ako jed­no­rá­zový po­hár len 2,2% zá­kaz­ní­kov. Po za­ve­dení po­platku toto číslo stúplo na 5,8%. V USA Star­bucks ser­ví­ruje len 1,8 % ná­po­jov v iných ako jed­no­rá­zo­vých po­há­roch.

Ok­rem Európy robí proti-plas­tové opat­re­nia aj na­prí­klad Čína, ktorá za­sta­vila do­voz plas­to­vého od­padu zo za­hra­ni­čia. Jed­no­rá­zové plasty a iné pro­dukty sa sna­žia eli­mi­no­vať aj sú­kromné firmy. Na­prí­klad sku­pina Gold­man Sachs za­ká­zala jed­no­rá­zové po­háre aj vo všet­kých svo­jich ame­ric­kých kan­ce­lá­riách. Rov­naký zá­kaz platí v Európe a stred­nej a vý­chod­nej Ázii už dl­h­šie.

Je na mieste, za­obe­rať sa rie­še­ním jed­no­rá­zo­vých po­há­rov, pre­tože po­pu­la­rita kávy rýchlo vzrastá. Len od roku 2012 do roku 2017 sa v Bri­tá­nii zvý­šil po­čet ka­viarní o 28%. V tomto biz­nise sa spot­re­bo­vá­vajú a okam­žite kon­čia v ko­šoch mi­liardy po­há­rov.

Ide­álne by bolo mať vlastný po­há­rik, ktorý mô­žeme po­u­ží­vať do ne­ko­nečna, ale no­siť ho stále so se­bou by bolo asi dosť otravné a ne­prak­tické. Mnohí eko­lo­gicky zmýš­ľa­júci vedci, vy­ví­jajú rôzne kom­pos­to­va­teľné ma­te­riály. Do­konca aj Star­bucks in­terne tes­tuje vlastný kom­pos­to­va­teľný po­hár bez plas­to­vej fó­lie. Brit­ský star­tup Nie­ktoré ka­viarne zase po­nú­kajú zá­kaz­ní­kom zľavy, keď po­se­dia a ne­zo­berú si kávu v jed­no­rá­zo­vom obale. Snaha teda je a my všetci mô­žeme k zlep­še­niu si­tu­ácie pris­pieť, na­prí­klad tým, že si lep­šie zor­ga­ni­zu­jeme deň, na chvíľu si sad­neme a kávu si vy­chut­náme z por­ce­lá­no­vej šálky.

Zdroj: Czechc­runch.cz

Pridať komentár (0)