Pár kilometrov od našich hraníc otvárajú najdlhší sklenený skywalk v Európe

interez.sk / 3. januára 2019 / Zo Slovenska

zdroj: Stezka Valaška
  • Chod­ník v ko­ru­nách stro­mov v Bach­le­do­vej do­line je pre mno­hých Slo­vá­kov už „oku­ka­nou“ at­rak­ciou
  • Stále síce láka veľký po­čet tu­ris­tov, no naj­väčší boom má už nie­koľko me­sia­cov za se­bou
  • Kon­cept pre­chádzky nad vr­chol­kami stro­mov s úžas­nými vý­hľadmi na oko­litú kra­jinu sa však ľu­ďom ne­zu­no­val
  • Naj­nov­šiu prí­le­ži­tosť nav­ští­viť po­dobnú at­rak­ciu bu­deme mať len pár ki­lo­met­rov za hra­ni­cami u na­šich čes­kých su­se­dov

Už tento me­siac to­tiž v lo­ka­lite zná­mej ako Pus­tevny na Rad­hošti v Mo­rav­sko-Sliez­skych Bes­ky­dách ot­vorí svoje brány Stezka Va­laška. Pro­jekt sú­krom­nej spo­loč­nosti Bes­kyd­ská pa­no­ra­mata s.r.o. vzni­kol z vlast­ných zdro­jov bez aké­ho­koľ­vek fi­nan­co­va­nia sa­mosprá­vou či Európ­skou úniou. Vý­sled­kom je lá­kavá tu­ris­tická at­rak­cia za tak­mer 40 mi­li­ó­nov čes­kých ko­rún.

Pus­tevny na Rad­hošti

Pus­tevny na Rad­hošti pred­sta­vujú ob­ľú­bené stre­disko ces­tov­ného ru­chu v Mo­rav­sko-sliez­skych Bes­ky­dách už viac ako jedno sto­ro­čie. V ro­koch 1897-1899 tu slo­ven­ský ar­chi­tekt Du­šan Samo Jur­ko­vič vy­bu­do­val nie­koľko je­di­neč­ných sta­vieb – pus­tovní – ur­če­ných pre roz­voj tu­ris­tic­kého ru­chu na mieste, ktoré je opra­dené mno­hými pras­ta­rými slo­van­skými le­gen­dami. Pus­tevny na Rad­hošti sú ob­ľú­be­nou des­ti­ná­ciou tu­ris­tov a to aj po­čas zim­ného ob­do­bia, kedy sem náv­štev­ní­kov láka najmä ly­žiar­ske stre­disko.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Stezka Va­laška

Stezka Va­laška

Naj­nov­šou at­rak­ciou lo­ka­lity bude už čo­skoro Stezka Va­laška, ktorá svoje brány ot­vorí už tento me­siac. Pre­chádzka nad vr­chol­kami stro­mov dlhá asi 340 met­rov spolu s 22 met­rov vy­so­kou vy­hliad­ko­vou ve­žou, bude z nad­mor­skej výšky viac ako 1070 m.n.m. po­nú­kať je­di­nečné vý­hľady na ši­roké oko­lie. Pri dob­rej vi­di­teľ­nosti budú môcť naši su­se­dia po­hodlne po­zo­ro­vať na­prí­klad aj vr­choly Strá­žov­ských vr­chov, Po­važ­ského Inovca, Bie­lych Kar­pát či do­konca Veľ­kej Fatry na stred­nom Slo­ven­sku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Stezka Va­laška
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Stezka Va­laška

Ok­rem krás­nych vý­hľa­dov Stezka Va­laška láka aj dvoma su­per­la­tívmi. Stezka Va­laška bude to­tiž po­nú­kať naj­dl­hší sk­le­nený sky­walk (tzv. ne­beský chod­ník) v Európe, a to vo výške 30 met­rov, naj­dl­hší zá­vesný hi­ma­láj­sky chod­ník v ce­lej Čes­kej re­pub­like (135 met­rov) či naj­vyš­šie po­lo­žené „tram­po­lí­novo“ na sta­rom kon­ti­nente.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Stezka Va­laška
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Stezka Va­laška

Kam a za koľko?

Stezku Va­lašku náj­dete v spo­mí­na­nej lo­ka­lite Pus­tevny na Rad­hošti. Tá sa na­chá­dza asi 50 km južne od Os­travy. Prí­stup do sedla v Mo­rav­sko-sliez­skych Bes­ky­dách v kto­rom sa Stezka Va­laška týči, je možný na­prí­klad z obce Bečva, ktorá je od slo­ven­ských hra­níc (hra­ničný pre­chod Ma­kov) vzdia­lená pri­bližne 30 km. Vstupné pre do­spelú osobu je 195 Kč (cca 7,5 €). Stezka Va­laška by mala byť pre ši­rokú ve­rej­nosť ot­vo­rená v dru­hej po­lo­vici ja­nu­ára. Všetky po­trebné in­for­má­cie a ak­tu­ality náj­deľ na webe stez­ka­va­laska.cz.

Zdroj: In­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)