Hotel Belvédère s jedinečným výhľadom bol ikonou Álp, utrpel však vplyvom klimatických zmien

Interez.sk / 2. decembra 2018 / Architektúra

  • Vo výške viac ako 2400 met­rov sa vo Švaj­čiar­skych Al­pách na­chá­dza iko­nický alp­ský ho­tel Bel­vé­dère
  • Po­núka je­di­nečnú sce­né­riu na alp­ské vr­cholky, ale najmä na ľa­do­vec Rho­neg­lets­cher, kto­rého voda je zdro­jom zná­mej európ­skej rieky Rhôna
  • Ho­tel, ktorý v mi­nu­losti ok­rem množ­stva tu­ris­tov hos­til aj pá­peža či ho­ly­wo­od­ske hviezdy, je však dnes už uzav­retý. Na idylke alp­skej kra­jiny sa pod­pí­sali kli­ma­tické zmeny
zdroj: flickr.com
  • Vo výške viac ako 2400 met­rov sa vo Švaj­čiar­skych Al­pách na­chá­dza iko­nický alp­ský ho­tel Bel­vé­dère
  • Po­núka je­di­nečnú sce­né­riu na alp­ské vr­cholky, ale najmä na ľa­do­vec Rho­neg­lets­cher, kto­rého voda je zdro­jom zná­mej európ­skej rieky Rhôna
  • Ho­tel, ktorý v mi­nu­losti ok­rem množ­stva tu­ris­tov hos­til aj pá­peža či ho­ly­wo­od­ske hviezdy, je však dnes už uzav­retý. Na idylke alp­skej kra­jiny sa pod­pí­sali kli­ma­tické zmeny

Náj­dete ho len pár met­rov od cesty, ktorá pre­chá­dza pries­my­kom Furka. Pries­myk spá­ja­júci švaj­čiar­ske kan­tóny Uri a Va­lais, je po­va­žo­vaný za najk­rajší hor­ský pries­myk v ce­lom Švaj­čiar­sku a ob­ja­vil sa aj v sta­rej Bon­dovke Gold­fin­ger z roku 1964. Ok­rem iného po­núka po­hľad na ma­jes­tátny ľa­do­vec, ktorý je aj naj­väč­ším lá­kad­lom tu­ris­tov v okolí. Ten však po­sledné roky mizne alar­mu­jú­cou rých­los­ťou a spolu s ľa­dom tak ubúda aj z tu­rizmu.

Evening light on the Rôhne Glacier an the Klein Furkahorn . No. 3196.

Ho­tel Bel­vé­dère po­sta­vili priamo v jed­nej z os­trých zá­krut pries­myku v roku 1882. V prie­behu 20. sto­ro­čia sa stal azda na­ji­ko­nic­kej­ším ho­te­lom Álp a to nie len tých švaj­čiar­skych. Ob­rov­ským lá­kad­lom bolo najmä to, že ho­tel stál v pod­state len 200 met­rov od ľa­dovca. S vý­hľa­dom na Rho­neg­lets­cher a nád­hernú alp­skú sce­né­riu mal ho­tel ob­rov­ský tu­ris­tický po­ten­ciál, ktorý aj pat­rične vy­užil. Prí­levu tu­ris­tov po­mo­hol aj roz­mach alp­ských že­lez­níc.

Hotel BelvedereFurkapass

V dru­hej po­lo­vici 20. sto­ro­čia, až do no­vého mi­lé­nia však po­čet náv­štev­ní­kov po­stupne kle­sal. Prí­čin je pri­tom hneď nie­koľko. Naj­skôr to bolo zdo­ko­na­le­nie au­to­mo­bi­lo­vej do­pravy. Cesta cez pries­myk au­tom už ne­trvala tak dlho a množ­stvo náv­štev­ní­kov za­čalo hor­ské ho­tely ob­chá­dzať. Naj­výz­nam­nej­ším fak­to­rom sú však kli­ma­tické zmeny. Alp­ské ľa­dovce miznú, ustu­pujú, zmen­šujú sa a stá­vajú sa tak ne­do­stup­nej­šími. Už nie­koľko ro­kov ne­pred­sta­vujú také tu­ris­tické lá­kadlo ako ke­dysi.

pull a trail

Ľa­do­vec Rho­neg­lets­cher sia­hal ke­dysi hl­boko pod ho­tel Bel­vé­dère. V sú­čas­nosti končí pri­bližne na jeho úrovni. Od ot­vo­re­nia ho­tela do­dnes ustú­pil ľa­do­vec asi o 1,3 km. Za po­sledné roky sa ľa­do­vec zmen­šuje pri­bližne o 30-40 met­rov ročne, po­čas naj­tep­lej­ších dní sa „skráti“ aj o 10 cen­ti­met­rov. Pred očami tak mizne do­slova z jed­ného dňa na druhý.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: Un­kno­wnUn­known aut­hor [Pub­lic do­main or Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mons, Ad­rian Mi­chael [GFDL or CC BY-SA 3.0], from Wi­ki­me­dia Com­mons

Ho­tel Bel­vé­dère za­tvo­ril svoje brány už pred nie­koľ­kými rokmi, a s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ich už ani ni­kdy ne­ot­vorí. Aj keď nejde o ofi­ciálne zdô­vod­ne­nie, prí­či­nou je zrejme ne­dos­ta­tok tu­ris­tov, ktorý sú­visí aj s ex­trém­nym ústu­pom ľa­dovca. Tu­ris­tov sem síce do­dnes láka asi 100 met­rov dlhý tu­nel priamo pod ľa­dom, ktorý bol veľ­kou at­rak­ciou aj kon­com 19. sto­ro­čia, no ide o lo­ka­litu, kvôli kto­rej sa dnes už ni­kto ne­musí v hor­skom pries­myku uby­to­vať.

Rhonegletscher

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)