Pare­to­vo pra­vid­lo 80:20 — prin­cíp, vďa­ka kto­ré­mu budeš sku­toč­ne efek­tív­ny

psych.interez.sk / 31. marca 2017 / Tools a produktivita

zdroj: pexels.com

Všet­ci sa sna­ží­me nie­čo dosiah­nuť, a je len na nás, ako to uro­bí­me. Môže­me si zvo­liť nároč­nej­šiu ces­tu, ale­bo tú jed­no­duch­šiu, a pred­sa efek­tív­nu. Jed­nou z jed­no­du­chý­ch ciest je aj tzv. Pare­tov prin­cíp, ale­bo prin­cíp 80:20. Nie­kto sa nad­rie, čo mu sily sta­čia, iný zas prí­de na to, ako si to zaria­diť tak, aby sa veci dali do pohy­bu v pod­sta­te samé a ešte si aj stih­ne uží­vať voľ­né chví­le.

Autorom tohto nápadu je ekonóm a sociológ pochádzajúci z Talianska, Vilfredo Pareto, ktorý ešte v 19. storočí zistil, že celkovo 20 percent jedincov vlastní 80 percent bohatstva Talianska. Neskôr vykonal veľké množstvo výskumov v rôznych krajinách a zistil, že pravidlo 80:20 sa nevzťahuje len na Taliansko, ale že podobný princíp vládne takmer všade. Okrem toho, Pareto si platnosť tohto princípu všímal aj inde. Napríklad vo svojej záhrade si všimol, že 80 percent úrody hrášku je obsiahnutých v 20 percentách hrachových strukov. Nedokázal však vysvetliť, prečo je to tak.

pixabay.com

Záhadne platí Paretov princíp aj v športe. 20 percent športovcov má šancu zúčastniť sa 80 percent veľkých športových podujatí a 20 percent z nich získa 80 percent ocenení. Tak isto 80 percent úspechu závisí od 20 percent tréningu a návykov, ktorých sa športovci držia. Neznamená to, že napríklad behanie, či správna strava nie sú dôležité, nie sú však podstatné natoľko, ako kľúčové aktivity, ktoré tvoria tých 20 percent úspechu.

pixabay.com

Neskôr sa ukázalo, že toto pravidlo sa dá veľmi dobre využiť aj v riadiacej praxi a živote organizácií. A aj v bežnom živote. Richard Koch, americký konzultant v oblasti podnikania o tomto objave napísal aj knihu s názvom 80:20 ako dosahovať najlepšie výsledky s najmenším úsilím.

V súčasnosti sa táto analytická technika využíva hlavne pri snahe zjednodušiť riadenie a rozhodovanie vo firmách. Základné princípy sú nasledovné:

80 percent následkov vzniká z 20 percent príčin

80 percent profitu firmy pochádza od 20 percent klientov

80 percent sťažností pochádza taktiež od 20 percent klientov

80 percent zisku pochádza z 20 percent času, ktorý zamestnanci strávia prácou

80 percent príjmu pochádza z 20 percent produktov

80 percent produktov predá 20 percent zamestnancov

pixabay.com

A čo z toho plynie pre nás? Nemusíme sa snažiť urobiť všetko, alebo stihnúť všetko, čo je v našich silách. Zamerajte svoju pozornosť na 20 percent vecí, v ktorých ste naozaj dobrí. Za kratší čas toho v konečnom dôsledku stihnete viac. Dosiahnete „za málo peňazí mnoho muziky“. Ostatné oblasti, v ktorých až natoľko nevynikáte, prenechajte niekomu inému. Ak nebudete zlepšovať to, v čom vynikáte, ale budete sa snažiť zvládnuť všetko naraz, ostanete priemerní. A platí to aj v osobnom živote. Najväčší pocit šťastia (80 percent) nám prináša 20 percent aktivít a ľudí, ktorými sa obklopujeme. Zamerajte sa na tých 20 percent a uvidíte, že to pôjde ľahšie.

 

zdroj: psych.interez.sk

Pridať komentár (0)