Párik opustil drahé veľkomesto a usadil sa na lodi. Svoj život si teraz nevie vynachváliť

Richard Vitkovský / 8. júla 2018 / Lifehacking

  • Dl­ho­ročný pá­rik Misa Gid­ding-Chat­field a Mike Kraft sa pred de­sia­timi rokmi roz­hodli pre spo­ločné bý­va­nie
  • Byty v San Fran­ciscu však ne­pat­ria k tým naj­lac­nej­ším, a tak sa ocitli pred dô­le­ži­tým roz­hod­nu­tím. Loď alebo byt?
  • Voľba padla na loď. Ako sa uká­zalo po de­sia­tich ro­koch, toto roz­hod­nu­tie bolo správne
zdroj: Melia Robinson/Business Insider
  • Dl­ho­ročný pá­rik Misa Gid­ding-Chat­field a Mike Kraft sa pred de­sia­timi rokmi roz­hodli pre spo­ločné bý­va­nie
  • Byty v San Fran­ciscu však ne­pat­ria k tým naj­lac­nej­ším, a tak sa ocitli pred dô­le­ži­tým roz­hod­nu­tím. Loď alebo byt?
  • Voľba padla na loď. Ako sa uká­zalo po de­sia­tich ro­koch, toto roz­hod­nu­tie bolo správne

Keď sa ľu­dia ľú­bia, príde čas na skúšku oh­ňom a tou je spo­ločné bý­va­nie. Do tohto štá­dia sa do­stalo duo v zlo­žení Misa Gid­ding-Chat­field a Mike Kraft. Jed­ného pek­ného dňa si po­ve­dali, že je čas po­su­núť ich spo­ločný vzťah na vyš­šiu úro­veň a za­čať spolu bý­vať pod jed­nou stre­chou. Práve preto sa roz­hodli, že je čas roz­hliad­nuť sa po spo­loč­nom hniez­dočku lásky. Úsmev im však za­mr­zol pri po­hľade na ceny ne­hnu­teľ­ností v San Fran­ciscu. Práve vtedy sa ob­ja­vila aj iná mož­nosť a tou bolo bý­va­nie na lodi.

lode

Slovo dalo slovo a pá­rik si za­ob­sta­ral svoju loď v prí­stave. Po de­sia­tich ro­koch si dvo­j­ica ži­vot na lodi ne­vie vy­na­chvá­liť. „Vždy som chcel žiť na lodi,“ ho­vorí pro­jek­tový ma­na­žér Mike. Misa do­dáva: „Ro­dina mys­lela, že sme sa zbláz­nili.“ V tom čase to­tiž každý ku­po­val ne­hnu­teľ­nosti.

Za­ľú­bená dvo­j­ica však zis­tila, že ži­vot na lodi by ich vy­šiel lac­nej­šie ako pre­ná­jom alebo kúpa domu či bytu. Kým si vy­brali svoju vy­sní­vanú loď, pre­šli si viac ako 200 po­nu­kami. Na­ko­niec sa roz­hodli pre tak­mer 18 met­rov dlhú ry­bár­sku loď, ktorá ich vy­šla na 300 000 do­lá­rov.

obývačka

Ako sa žije na lodi?

Pri plo­che 83 met­rov po­hodlne po­sta­čuje pre dvoch ľudí a ich za­chrá­ne­ného psa Ro­xieho. Hor­šie je to s ná­byt­kom. Toho je po­skrom­nej­šie a musí byť umiest­nený tak, aby zo­stalo do­sta­tok miesta. Po kúpe lode bolo po­trebné vy­ko­nať po­riadny ku­sisko práce. Pre­behla vý­mena ko­ber­cov a ob­lo­že­nie stien no­vým dre­vom.

kuchyňa

Naj­viac plo­chy lode za­be­rie obý­va­cia izba spo­jená s ku­chy­ňou. Ne­smie chý­bať mo­derný LED te­le­ví­zor, ktorý sa dá spus­tiť priamo do skrinky na kto­rej stojí. Ku­chyňa je mi­nia­túrna z dô­vodu ma­xi­mál­nej úspory miesta.

spálňa

V pod­pa­lubí sa na­chá­dzajú dve hos­ťov­ské spálne, ktoré ni­čím vý­ni­moč­ným ne­oča­ria. Toto sa však nedá ho­vo­riť o hlav­nej spálni, ktorá je za­ria­dená na­ozaj skvostne. Na lodi náj­deš aj tri kú­peľne v pre­ve­dení mini. Toľko spální a kú­peľní bežne ne­uvi­díš ani v lu­xus­ných by­toch.

kormidlo

V 800 lit­ro­vej od­so­ľo­va­cej ná­drži sa na­chá­dza do­sta­tok vody pre umý­vadlá a spr­chy. Je­di­ným roz­die­lom oproti domu je to, že ná­drž na od­pady je po­trebné čis­tiť každý me­siac. Vý­ho­dou ži­vota na lodi je, že sa na­chá­dzaš na čerstvom vzdu­chu, mô­žeš si ke­dy­koľ­vek sad­núť na pa­lubu, opa­ľo­vať sa na slnku a ko­chať sa po­hľa­dom na plá­va­júce lode. Ko­mu­nita je tu tak­tiež vy­ni­ka­júca a ľu­dia si na­vzá­jom po­má­hajú. Naj­väč­ším dob­ro­druž­stvom je však sa­motná plavba.

Bý­va­nie na lodi však nie je za­darmo. Pá­rik v sú­čas­nosti spláca hy­po­téku na sa­motnú loď. Ok­rem toho je po­trebné pra­vi­delne me­niť olej a za­pla­tiť každé 3 me­siace po­tá­pa­čovi, ktorý vy­čistí spodnú časť lode, aby sa za­me­dzilo hr­dza­ve­niu. Upra­to­va­nie je ka­pi­tola sama o sebe. Ži­vot na lodi nie je pre kaž­dého, táto dvo­j­ica to však be­rie ako po­byt na do­vo­lenke a na nor­málny ži­vot me­dzi štyrmi ste­nami v ruš­nom cen­tre veľ­ko­mesta nechce ani len po­mys­lieť.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)