Na paríž­skom auto­sa­ló­ne 2016 odha­li­li auto­mo­bi­lo­vé skvos­ty budúc­nos­ti

Linda Cebrová / 3. októbra 2016 / Auto

Auto­sa­lón v Parí­ži je spo­lu s Frank­fur­tom naj­výz­nam­nej­ším jesen­ným auto­sa­ló­nom v Euró­pe. Koná sa kaž­dý dru­hý rok a má naj­dl­h­šiu tra­dí­ciu. Prvý­krát svo­je brá­ny otvo­ril v už roku 1898.

Cit­ro­ën CXpe­rien­ce Con­cept

Cit­ro­ën pri­šiel s kon­cep­tom auto­mo­bi­lu, kto­rý spá­ja kon­fort seda­nu s avan­tgard­nou dvoj­pries­to­ro­vou karo­sé­ri­ou. Pod­ľa všet­ké­ho by to mal byť nástup­ca sta­ré­ho Cit­ro­ënu C5. Ten­to mod­ro-zele­ný kon­cept má pro­ti­smer­né dve­re a obrov­ské 22-pal­co­vé kole­sá. Vozid­lo pohá­ňa plug-in hyb­rid­ná sústa­va s výko­nom 220kW, kom­bi­nu­jú­ca 4- valec, zadný elek­tro­mo­tor a 8- stup­ňo­vú pre­vo­dov­ku.

1

Renault Tre­zor

Ten­to nablýs­ka­ný poklad auto­mo­bil­ky Renault boj jed­ným z naj­väč­ších prek­va­pe­ní tej­to uda­los­ti. Renault jaz­dí čis­to na elek­tri­nu a z 0 na 100 km/h zrých­li pod 4 sekun­dy. Uni­kát­ny je aj spô­sob otvá­ra­nia a nastu­po­va­nia doň. Tre­zor má totiž len jed­ny “dve­re”. Ško­da však, že toto auto skon­čí zrej­me len ako wall­pa­per na obra­zov­kách nad­šen­cov.

tr

LaFer­ra­ri Aper­ta

Aký zmy­sel má pred­sta­vo­vať verej­nos­ti exklu­zív­ny limi­to­va­ný super­sport, ak už je aj tak bez­ná­dej­ne vypre­da­ný? To by si sa a zrej­me musel opý­tať Fer­ra­ri. Model Aper­ta vzni­kol na osla­vu 70. výro­čia znač­ky a celá pro­duk­cia 209 áut je už rezer­vo­va­ná. Fer­ra­ri sa tak­mer vôbec nevy­jad­ru­je k cene tej­to novin­ky. Prav­dou je však, že maji­te­ľov auta si vybe­rá sama auto­mo­bil­ka. To zna­me­ná, že nemô­žeš len tak prí­sť do Fer­ra­ri s balí­kom peňa­zí a objed­nať si jed­no v tra­dič­nej čer­ve­nej. Fer­ra­ri ťa musí oslo­viť, inak ako bež­ný smr­teľ­ník, nemáš šan­cu.

3

Mer­ce­des AMG GT R

Troj­cí­pa hviez­da pred­sta­vi­la auto­mo­bil, kto­rý sa môže pochvá­liť agre­sív­nym vzhľa­dom, vyš­ší výko­nom a niž­šou hmot­nos­ťou. Akce­le­rá­cia z nuly na stov­ku zabe­rie len 3,6 sekun­dy, maxi­mál­na rých­losť je pri tom 318 km/h.

4

Mer­ce­des EQ

Elek­tric­ká novin­ka z diel­ne Mer­ce­de­su je kon­cep­tom špor­to­vé­ho SUV s čis­to elek­tric­kým poho­nom. Ten má baté­rie ulo­že­né v pod­voz­ku. Pohá­ňa­jú ho dva elek­tro­mo­to­ry s výko­nom, kto­rý v maxi­mál­nych hod­no­tách môže dosiah­nuť až na 300kW.

5

BMW i3

Vylep­še­ný elek­tro­mo­bil od BMW sa naj­nov­šie môže pochvá­liť lít­ho­vo-ion­to­vý­mi baté­ria­mi od Sam­sun­gu, kto­rých kapa­ci­ta nará­stla z 25k­Wh na 33 kWh. BMW i3 tak zvlád­ne prejsť na jed­no nabi­tie namies­to 190 km až 300km.

i3

Ško­da Kodiaq

Po sve­to­vej pre­mi­é­re na špe­ciál­nej akcii v Ber­lí­ne sa Kodiaq doč­kal aj výstav­nej pre­mi­é­ry a pre­hliad­nuť si ho tak koneč­ne moh­la aj širo­ká verej­nosť. Táto čes­ká novin­ka sa v Parí­ži uká­za­la ako úpl­ne prvá, už pred ôsmou ráno.

kodiaq

Land Rover Dis­co­ve­ry

Nová gene­rá­cia rodin­né­ho SUV z diel­ne Land Rove­ru sa výraz­ne zme­ni­la. Nový je dizajn, tech­ni­ka a oce­ľo­vý rám nahra­di­la samo­nos­ná hli­ní­ko­vá karo­sé­ria. Nový model ponú­ka až sedem seda­diel, pri­čom Land Rover zdô­raz­ňu­je, že sa ide o pohodl­ných a plno­hod­not­ných sedem miest, kde sa pohodl­ne usa­dí 95 % dospe­lých.

lr

Mit­su­bis­hi GT PHEV

Japón­ska znač­ka Mit­su­bis­hi pri­viez­la do Parí­ža kon­cept plug-in hyb­rid­né­ho SUV GT-PHEV. Názov zna­me­ná „Ground Tou­rer Plug-in Hyb­rid Elect­ric Vehic­le“. Zau­jí­ma­vé je, že spa­ľo­va­cie­ho moto­ra sa Mit­su­bis­hi úpl­ne nevzdá­va. Ten­to kon­cept má síce tri elek­tro­mo­to­ry, ale tie spo­lu­pra­cu­jú so 4-val­co­vým ben­zí­no­vým moto­rom.

mit

Hon­da Civic Type R

Fanú­ši­ko­via mode­lu Civic sa koneč­ne doč­ka­li, je tu nový typ R. Je zjav­né, že Hon­da sa roz­hod­la pri­tvr­diť a nový kon­cept naozaj ohu­ru­je a zdví­ha zo sto­li­čiek. Paríž­sky auto­sa­lón 2016 sa stá­va sved­kom toho, ako bude vyze­rať nástup­ca „naj­hul­vát­skej­šie­ho” hatch­bac­ku na sve­te. Nová Hon­da je totiž­to všet­ko ‚len nie nud­ná a umier­ne­ná.

cicic

Infi­ni­ti QX Sport Ins­pi­ra­ti­on

V roku 2017 sa oča­ká­va pred­sta­ve­nie novej gene­rá­cie luxus­né­ho japon­ské­ho SUV QX50 a Infin­ti nás na to dôklad­ne pri­pra­vu­je. Ten­to skvost je plný prek­va­pe­ní, za zmien­ku urči­te sto­jí to, že na tom­to vozid­le by si kľuč­ky hľa­dal len már­ne. Nové Infi­ni­ti bude totiž to ovlá­da­né smart­fó­nom ale­bo doty­kom prs­tov.inf

zdroj:businessinsider.com zdroj foto­gra­fií a titul­nej fotografie:businessinsider.com

Pridať komentár (0)