Na paríž­skom auto­sa­lóne 2016 odha­lili auto­mo­bi­lové skvosty budúc­nosti

Linda Cebrová / 3. októbra 2016 / Auto

Auto­sa­lón v Paríži je spolu s Frank­fur­tom naj­výz­nam­nej­ším jesen­ným auto­sa­ló­nom v Európe. Koná sa každý druhý rok a má naj­dl­h­šiu tra­dí­ciu. Prvý­krát svoje brány otvo­ril v už roku 1898.

Cit­roën CXpe­rience Con­cept

Cit­roën pri­šiel s kon­cep­tom auto­mo­bilu, ktorý spája kon­fort sedanu s avan­tgard­nou dvoj­pries­to­ro­vou karo­sé­riou. Podľa všet­kého by to mal byť nástupca sta­rého Cit­ro­ënu C5. Tento modro-zelený kon­cept má pro­ti­smerné dvere a obrov­ské 22-pal­cové kolesá. Vozidlo poháňa plug-in hyb­ridná sústava s výko­nom 220kW, kom­bi­nu­júca 4- valec, zadný elek­tro­mo­tor a 8- stup­ňovú pre­vo­dovku.

1

Renault Tre­zor

Tento nablýs­kaný poklad auto­mo­bilky Renault boj jed­ným z naj­väč­ších prek­va­pení tejto uda­losti. Renault jazdí čisto na elek­trinu a z 0 na 100 km/h zrýchli pod 4 sekundy. Uni­kátny je aj spô­sob otvá­ra­nia a nastu­po­va­nia doň. Tre­zor má totiž len jedny “dvere”. Škoda však, že toto auto skončí zrejme len ako wall­pa­per na obra­zov­kách nad­šen­cov.

tr

LaFer­rari Aperta

Aký zmy­sel má pred­sta­vo­vať verej­nosti exklu­zívny limi­to­vaný super­sport, ak už je aj tak bez­ná­dejne vypre­daný? To by si sa a zrejme musel opý­tať Fer­rari. Model Aperta vzni­kol na oslavu 70. výro­čia značky a celá pro­duk­cia 209 áut je už rezer­vo­vaná. Fer­rari sa tak­mer vôbec nevy­jad­ruje k cene tejto novinky. Prav­dou je však, že maji­te­ľov auta si vyberá sama auto­mo­bilka. To zna­mená, že nemô­žeš len tak prísť do Fer­rari s balí­kom peňazí a objed­nať si jedno v tra­dič­nej čer­ve­nej. Fer­rari ťa musí oslo­viť, inak ako bežný smr­teľ­ník, nemáš šancu.

3

Mer­ce­des AMG GT R

Troj­cípa hviezda pred­sta­vila auto­mo­bil, ktorý sa môže pochvá­liť agre­sív­nym vzhľa­dom, vyšší výko­nom a niž­šou hmot­nos­ťou. Akce­le­rá­cia z nuly na stovku zabe­rie len 3,6 sekundy, maxi­málna rých­losť je pri tom 318 km/h.

4

Mer­ce­des EQ

Elek­trická novinka z dielne Mer­ce­desu je kon­cep­tom špor­to­vého SUV s čisto elek­tric­kým poho­nom. Ten má baté­rie ulo­žené v pod­vozku. Pohá­ňajú ho dva elek­tro­mo­tory s výko­nom, ktorý v maxi­mál­nych hod­no­tách môže dosiah­nuť až na 300kW.

5

BMW i3

Vylep­šený elek­tro­mo­bil od BMW sa naj­nov­šie môže pochvá­liť lít­hovo-ion­to­vými baté­riami od Sam­sungu, kto­rých kapa­cita nará­stla z 25kWh na 33 kWh. BMW i3 tak zvládne prejsť na jedno nabi­tie namiesto 190 km až 300km.

i3

Škoda Kodiaq

Po sve­to­vej pre­mi­ére na špe­ciál­nej akcii v Ber­líne sa Kodiaq doč­kal aj výstav­nej pre­mi­éry a pre­hliad­nuť si ho tak konečne mohla aj široká verej­nosť. Táto česká novinka sa v Paríži uká­zala ako úplne prvá, už pred ôsmou ráno.

kodiaq

Land Rover Dis­co­very

Nová gene­rá­cia rodin­ného SUV z dielne Land Roveru sa výrazne zme­nila. Nový je dizajn, tech­nika a oce­ľový rám nahra­dila samo­nosná hli­ní­ková karo­sé­ria. Nový model ponúka až sedem seda­diel, pri­čom Land Rover zdô­raz­ňuje, že sa ide o pohodl­ných a plno­hod­not­ných sedem miest, kde sa pohodlne usadí 95 % dospe­lých.

lr

Mit­su­bishi GT PHEV

Japón­ska značka Mit­su­bishi pri­viezla do Paríža kon­cept plug-in hyb­rid­ného SUV GT-PHEV. Názov zna­mená „Ground Tou­rer Plug-in Hyb­rid Elect­ric Vehicle“. Zau­jí­mavé je, že spa­ľo­va­cieho motora sa Mit­su­bishi úplne nevzdáva. Tento kon­cept má síce tri elek­tro­mo­tory, ale tie spo­lu­pra­cujú so 4-val­co­vým ben­zí­no­vým moto­rom.

mit

Honda Civic Type R

Fanú­ši­ko­via modelu Civic sa konečne doč­kali, je tu nový typ R. Je zjavné, že Honda sa roz­hodla pri­tvr­diť a nový kon­cept naozaj ohu­ruje a zdvíha zo sto­li­čiek. Paríž­sky auto­sa­lón 2016 sa stáva sved­kom toho, ako bude vyze­rať nástupca „naj­hul­vát­skej­šieho” hatch­backu na svete. Nová Honda je totižto všetko ‚len nie nudná a umier­nená.

cicic

Infi­niti QX Sport Ins­pi­ra­tion

V roku 2017 sa oča­káva pred­sta­ve­nie novej gene­rá­cie luxus­ného japon­ského SUV QX50 a Infinti nás na to dôkladne pri­pra­vuje. Tento skvost je plný prek­va­pení, za zmienku určite stojí to, že na tomto vozidle by si kľučky hľa­dal len márne. Nové Infi­niti bude totiž to ovlá­dané smart­fó­nom alebo doty­kom prs­tov.inf

zdroj:businessinsider.com zdroj foto­gra­fií a titul­nej fotografie:businessinsider.com

Pridať komentár (0)