Patrik z Popradu postavil biznis na motivačných kefkách z bambusu s čičmanskými vzormi

Linda Cebrová / 12. júla 2018 / Biznis

  • Kaž­do­ročne kon­čia v mo­riach a na sk­lád­kach vyše 2 mi­liardy plas­to­vých ke­fiek, kto­rých roz­klad trvá až nie­koľko sto­ročí
  • Pri­tom kefky z plastu nie sú je­di­nou mož­nos­ťou, na akú sa dnes mu­síme spo­lie­hať
  • Je tomu tak aj vďaka Pat­ri­kovi a jeho firme Mo­bake
zdroj: Mobake
  • Kaž­do­ročne kon­čia v mo­riach a na sk­lád­kach vyše 2 mi­liardy plas­to­vých ke­fiek, kto­rých roz­klad trvá až nie­koľko sto­ročí
  • Pri­tom kefky z plastu nie sú je­di­nou mož­nos­ťou, na akú sa dnes mu­síme spo­lie­hať
  • Je tomu tak aj vďaka Pat­ri­kovi a jeho firme Mo­bake

Pat­rik pred pár rokmi pri­šiel s je­di­neč­ným ná­pa­dom. V rámci jeho značky Mo­bake sa roz­ho­dol vy­rá­bať kefky vý­lučne z bam­busu pes­to­va­ného udr­ža­teľ­ným spô­so­bom. Na­vyše ich ručne gra­ví­ruje číč­man­skými alebo mo­rav­skými mo­tívmi, či inými vzormi. Toto leto však do po­nuky za­radí aj kúsky, pri kto­rých si zá­kaz­ník bude môcť na­vr­hnúť aj svoj vlastný vzor.

Pat­rik vy­štu­do­val envi­ron­men­tálne ma­na­žér­stvo v Nitre, no dnes sa na­plno ve­nuje vý­robe mo­ti­vač­ných ke­fiek, no aj zero waste pro­duk­tom. Naj­nov­šie sú to be­z­o­ba­lové bam­bu­sové slamky. Na pro­jekte sa po­die­ľajú traja, aj keď ne­tvo­ria jednu firmu. Každý z nich vy­tvára ne­od­de­li­teľnú sú­časť pro­jektu. Mar­tin tvorí a spra­vuje web, Ján gra­ví­ruje kefky a Pat­rik sa to snaží celé zme­ne­žo­vať.

Celý prí­beh značky Mo­bake sa vy­ví­jal po­stupne. Pat­rik mal od ma­lička blízko k prí­rode a eko­ló­gii, po­stupne sa za­čal vzde­lá­vať sám, cho­dil na se­mi­náre, kurzy a čí­tal veľa, veľa kníh. Pr­votný im­pulz, ktorý vie­dol k za­lo­že­niu Mo­bake, bolo akési uve­do­me­nie si toho, čo chce v ži­vote ro­biť a ako to chce ro­biť. A na zá­klade toho ko­nať.

„Pr­vým kro­kom bolo roz­hod­núť sa a ná­sledne pre­mys­lieť si s čím bu­dem pod­ni­kať. Malo to byť niečo nové, iné a aby to malo hl­b­šiu myš­lienku. Po­tom sa to už na­ba­ľuje, nájde sa do­dá­va­teľ, za­loží sa firma alebo živ­nosť, vy­tvorí web a pre­dáva sa, ale ani tým to ne­končí,” ho­vorí o pod­ni­ka­teľ­ských za­čiat­koch Pat­rik pre Star­ti­tup.

Hlav­nou zlož­kou ke­fiek Mo­bake je sa­moz­rejme bam­bus. Ten po­chá­dza z čín­skej pro­vin­cie NingBo, kde ras­tie pri­ro­dzene v hus­tých bam­bu­so­vých le­soch.

„Bam­bus do­káže rásť ne­uve­ri­teľne rýchlo, aj preto sú naše kefky vy­ro­bené zo 100% Moso bam­busu. Je pes­to­vaný udr­ža­teľ­ným spô­so­bom a ne­o­hro­zuje úze­mie pandy. Po­dobne je na­vr­hnutá aj ška­tuľka kefky, ktorá je vy­ro­bená z re­cyk­lo­va­ného pa­piera. Kú­pou na­šej kefky ušet­ríš prí­rode tak­mer 500-ročný pro­ces roz­kla­da­nia bež­nej ume­lej kefky,” vy­svet­ľuje Pat­rik.

Je dô­le­žité spo­me­núť, že pri zís­ka­vaní ma­te­riálu z bam­bu­so­vých le­sov sa be­rie ohľad na pri­ro­dzené pro­cesy rastu bam­bu­so­vých le­sov, do­zerá sa na vy­sokú kva­litu vy­bra­ného ma­te­riálu a ne­o­hro­zujú sa ani chrá­nené druhy ži­vo­čí­chov.

Jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších fak­to­rov, ktorý zo­hrá­val vo firme Mo­bake vý­znamnú rolu bol vý­ber tých správ­nych do­dá­va­te­ľov bam­busu. Pat­rik pri ich vý­bere ne­ne­chal nič na ná­hodu. Do­dá­va­te­ľov sa roz­ho­dol pre­cízne hod­no­tiť.

“Vo Worde som si vy­tvo­ril ta­buľku s po­ten­ciál­nymi par­tnermi a kaž­dému som dá­val body ako v športe. Roz­ho­do­val som na zá­klade pa­ra­met­rov ako je ko­mu­ni­ká­cia, či sú schopní spl­niť po­žia­davky na kva­litu vý­rob­kov, rých­losť do­da­nia, en­viro as­pekty, ale dô­le­ži­tým uka­zo­va­te­ľom bola aj dobrá cena. Čo sa týka sa­mot­nej ko­mu­ni­ká­cie, tak je to kla­sika, email a Skype,” opi­suje Pat­rik.

Ka­pi­to­lou sa­mou osebe je aj tvorba cien vý­rob­kov. Ako to pre­bie­halo v prí­pade pro­duk­tov Mo­bake?

„Je to kom­plexný pro­ces, kde každý pre­dajca musí brať do úvahy vý­robné ná­klady pro­duktu, kva­litu pro­duktu, mo­men­tálnu si­tu­áciu na trhu, meno značky, ná­klady na do­da­nie, balné a po­dobne. Sa­moz­rejme treba mys­lieť na to, aby spo­lu­práca bola zau­jí­mavá aj pre veľ­ko­ob­chod­ných par­tne­rov. Na­sta­viť správne ceny je tak tro­chu ume­nie. Zá­visí od toho zdra­vie firmy,“ ho­vorí Pat­rik.

Cena mo­ti­vač­nej kefky sa po­hy­buje okolo 4 eur, no v po­nuke je aj ro­dinné ba­le­nie, kto­rého cena je od 14,80 eur do 23 eur. Do dneš­ného dňa sa Pat­ri­kovi po­da­rilo pre­dať už viac ako 11 ti­síc ku­sov je­di­neč­ných ke­fiek. My ve­ríme, že jeho eko biz­nis bude aj na­ďa­lej úspešne na­pre­do­vať, no najmä in­špi­ro­vať aj ďal­ších am­bi­ci­óz­nych ľudí, ktorí by radi ro­bili pod­ni­kali INAK.

 

Pridať komentár (0)