Pavel Durov – ruský Mark Zuc­ker­berg, ktorý bojuje proti vlast­nej kra­jine

Martin Bohunický / 17. marca 2016 / Business

Pavel Durov je 32-ročný CEO apli­ká­cie Tele­gram, komu­ni­kač­nej plat­formy podob­nej Mes­sen­geru, ktorá je dôkladne zabez­pe­čená pred špe­ho­va­ním z tre­tích strách.

Túto apli­ká­ciu vyvi­nul po tom, čo so svo­jou sociál­nou sie­ťou VKon­takte zaro­bil $260 mili­ó­nov dolá­rov a následne ho z nej vytla­čila vláda Ruska. Tele­gram momen­tálne osla­vuje 100 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov.

Durov je známy pre svoj uni­kátny životný štýl: Nosí len čiernu a neus­tále ces­tuje po sete. O VK ho pri­pra­vili ozb­ro­jení sym­pa­ti­zanti Krem­linu a raz ho pri­chy­tili, ako z peňazí robí lie­ta­dielka a vyha­dzuje ich von oknom.

Toto je neuve­ri­teľný a bizarný prí­beh života Pavla Durova,s kto­rým sme, ver či never, uro­bili pred časom exklu­zívny roz­ho­vor :)

Pavel Durov sa naro­dil v roku 1984. Prog­ra­mo­vať sa naučil v škole, kde neus­tále kom­pli­ko­val život špe­ciál­nymi uví­ta­cími obra­zov­kami uči­te­ľom, kto­rých nemal rád.

1

foto: getty

Keď v roku 2006 skon­čil na uni­ver­zite, so svo­jim bra­tom Niko­laiom odštar­to­val VKon­takte — ruský Face­book. VK je dodnes popu­lárne a má 350 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov.

2

foto: VK

VK mu zaro­bila $260 mili­ó­nov dolá­rov. Je známy tým, že nosí len čiernu – tak, ako Neo z Mat­rixu.

3

foto: techc­runch

V roku 2012 ho nato­čili, ako vyha­dzuje lie­ta­dielka vyro­bené z ban­ko­viek. Každá ban­kovka mala hod­notu pri­bližne 70 eur.

VKon­takte sa stalo cen­trom pre kri­ti­kov vlády. Orga­ni­zo­vali sa tu vo veľ­kom rôzne pro­testy a pod­po­ro­val sa tu poli­tický akti­vista Ale­xei Navalny, ktorý je veľ­kým kri­ti­kom Putina.

4

foto: AFP

V roku 2011 požia­dala vláda Durova, aby im pre­ne­chal kon­trolu nad strán­kou. Durov odpo­ve­dal týmto obráz­kom.

5

foto: Durov

Jeden večer vtrhli do jeho kan­ce­lá­rie ozb­ro­jení muži a pre­brali kon­trolu nad VK. Tá je v súčas­nosti v rukách inves­to­rov zo ser­vera Mail.ru, ktorá je úzko pre­po­jená s Krem­li­nom. Pavel odpo­ve­dal svo­jim býva­lým spo­loč­ní­kom na Ins­ta­grame.

6

foto: ins­ta­gram

V roku 2013 bol obvi­nený, že na bie­lom Mer­ce­dese zra­zil poli­cajta. Pavel vinu pop­rel s tým, že nevie šofé­ro­vať.

7

foto: flickr

Durov mal záložný plán. Utie­kol do Buf­fala a najal nie­koľko ľudí z VK.

8

foto: Flickr

Keď sa ho Mos­cow Times spý­tali, na čom práve pra­cuje, odpo­ve­dal týmto obráz­kom.

9

foto: Colum­bia Pic­tu­res

Tým pro­jek­tom bol Tele­gram, Mes­sen­ger, ktorý je dôkladne zabez­pe­čený.

91

foto: Tele­gram

Tele­gram stojí Durova milión dolá­rov mesačne. Apli­ká­cia momen­tálne neza­rába ani cent.

A photo posted by Pavel Durov (@durov) on

Durov momen­tálne ces­tuje po svete so štyrmi zamest­nan­cami, na uby­to­va­nie využíva Airbnb.

A photo posted by Pavel Durov (@durov) on

Svoju polohu mení kaž­dých pár mesia­cov. Vrá­tiť sa do Ruska je pre neho prí­liš rizi­kové, no až tak sa nezdráha. Pre akti­vis­tov v kra­jine je hrdi­nom.

A photo posted by Pavel Durov (@durov) on

zdroj: businessinsider.com, titulná foto: archív Star­ti­tup

Pridať komentár (0)