Pepsi, Google, Adidas: Značky, ktoré v svojich názvoch skrývajú tajomstvá

Vladimír Chott / 5. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Unsplash
  • Na­padlo ti nie­kedy, čo zna­me­najú skratky naj­zná­mej­ších zna­čiek sveta?
  • Nie­ktoré sú na­ozaj jed­no­du­ché na uhád­nu­tie, no nájdu sa aj také, s kto­rými si po­trápi rozum ne­je­den člo­vek

Pepsi

Ak si ne­vieš svoj ži­vot pred­sta­viť bez sla­de­ných ná­po­jov, tak ti značku Pepsi pred­sta­vo­vať ne­mu­síme. Spo­loč­nosť Pepsi Cola, ktorá ju vy­rába už od roku 1898, na­zvala svoj sve­tovo známy drink pô­vodne ako „Brad´s Drink“, čo v pre­klade zna­mená „Bra­dov Ná­poj“. Pô­vodný ná­poj sa skla­dal z cukru, vody, ka­ra­melu, cit­ró­no­vého oleja a muš­ká­to­vého oriešku. Av­šak už o tri roky ne­skôr sa jeho vy­ná­lezca Da­vid Brad­ham roz­ho­dol zme­niť ná­zov na Pepsi-Cola, ktorý po­chá­dza zo slova dys­pep­sia, iné po­me­no­va­nie pre za­ží­va­cie ťaž­kosti. Brad­ham to­tižto ve­ril, že práve jeho ná­poj po­máha pri trá­via­cich prob­lé­moch.

Go­ogle

Slovo Go­ogle by sa dalo po­u­žiť ako sy­no­mum slova in­ter­net. Naj­zná­mejší a naj­pou­ží­va­nejší in­ter­ne­tový vy­hľa­dá­vač však za svoj ná­zov môže ďa­ko­vať ná­hode. Za­kla­da­teľ Go­ogle, Larry Page, hľa­dal vhodný ná­zov pre svoju web­stránku me­dzi štu­den­tami Stand­ford­skej uni­ver­zity. Je­den zo štu­den­tov pri­šiel z ná­vrhom, že stránka by sa mala vo­lať go­ogolp­lex. Go­ogolp­lex pred­sta­vuje jedno z naj­väč­ších čí­sel. Av­šak štu­dent sa pri pí­saní slova po­mý­lil a vzniklo slovo Go­ogle.

Mc­Do­nald’s

Naj­zná­mej­šia sieť fast­fo­odov na svete je bez­po­chyby Mc­Do­nald´s. Za zro­dom tejto značky stojí Ra­y­mond Kroc. Kroc pra­co­val ako pre­dajca stro­jov na vý­robu mlieč­nych ná­po­jov. Jed­ného dňa sa stre­tol so svo­jimi zá­kaz­níkmi, ktorí jeho bu­dúc­nosť kom­pletne zme­nili. Dvaja bra­tia, Dick a Mac Mc­Do­nald, si do­hodli stret­nu­tie s Ra­y­mon­dom v ich vlast­nej ka­li­forn­skej re­štau­rá­cii, v meste San Ber­nar­dino. Ra­y­mond Kroc bol tak ne­sku­točne une­sený z re­štau­rá­cie, ktorú vlast­nili títo bra­tia, že sa krátko po­tom stal ich agen­tom a po­mo­hol vy­tvo­riť fran­chise značky po ce­lých štá­toch. O pár ro­kov ne­skôr zís­kal práva na značku „Mc­Do­nald´s“.

Adi­das

Značka Adi­das je známa kaž­dému špor­to­vému nad­šen­covi, hlavne tomu fut­ba­lo­vému. Nie­ktorí si môžu mys­lieť že Adi­das je skrat­kou pre All Day I Dream About Soc­cer“ čo v do­slov­nom pre­klade zna­mená „Celý Deň Sní­vam O Fut­bale“, av­šak sú na omyle. Ná­zov značky sú­visí s jej za­kla­da­te­ľom Adol­fom Dass­le­rom. Ten za­čal po skon­čení pr­vej sve­to­vej vojny s vý­ro­bou špor­to­vej obuvy. Dass­lera pre­zý­vali ľu­dia aj „Adi“, čo sa roz­ho­dol spo­jiť so za­čiat­kom svojho priez­viska a tak vzni­kol ná­zov Adi+Das = Adi­das.

Ro­lex

Lu­xus a do­ko­na­losť s ozna­če­ním Ro­lex po­núka ten naj­vyšší štan­dard v ob­lasti ho­di­niek. Za­kla­da­teľ značky Ro­lex, Hans Wils­dorf, pre­zra­dil, že k názvu sa do­stal na­ozaj zvlášt­nym spô­so­bom. „Sna­žil som sa vy­tvo­riť ide­álnu kom­bi­ná­ciu pís­men z abe­cedy. Pri­šiel som tak s viac ako stov­kou rôz­nych slov, no ani jedno z nich sa mi nez­dalo ako to pravé. Jedno ráno, po­čas toho ako som ces­to­val kon­ským omni­bu­som mi hlas po­šep­kal slovo Ro­lex“.

Zara

Pô­vod odev­nej značky Zara má sú­vis s ame­ric­kým fil­mom „Grék Zorba“ z roku 1964. Tento film sa tak za­pá­čil za­kla­da­te­ľovi značky, Aman­ci­ovi Or­te­govi, že svoje ob­chody po­me­no­val práve po tomto filme. Sláv­nostne ot­vo­re­nie pr­vej pre­dajne pre­behlo v roku 1975 v New Yorku. Pa­ra­do­xom je, že len dva bloky od pre­dajne exis­to­val bar na­zvaný dosť po­dobne, kon­krétne „Zorba“. Po­dobné názvy mohli pred­sta­vo­vať v bu­dúc­nosti prob­lém, preto sa Or­tega roz­ho­dol ob­me­niť pís­mena v názve, tak do­stal zo slova Zorba sú­časný ná­zov značky, Zara.

Ikea

Asi naj­zná­mej­šia švéd­ska firma, ktorá ok­rem pre­daja mä­so­vých gu­liek po­núka aj rôz­no­rodý ná­by­tok, do­stala svoj ná­zov podľa svojho za­kla­da­teľa In­gvara Kam­prada. Ten skom­bi­no­val ini­ciály svojho mena, za­čia­točné pís­mená farmy Elm­ta­ryd, kde v mla­dosti vy­ras­tal a rod­ného mesta Agun­na­ryd. Tak v roku 1943 vznikla kom­bi­ná­cia pís­men IK+E+A a prvá pre­dajňa pod náz­vom IKEA bola na svete.

Star­bucks

Známa sieť ka­viarní Star­bucks ma svoju prvú po­bočku už aj na Slo­ven­sku. Spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti, Gor­don Bo­wker, v jed­nom roz­ho­vore pre­zra­dil, že ná­zov vzni­kol kom­bi­ná­ciou názvu sta­rého ba­níc­keho mesta Starbo a po­stavy Star­buck z ro­mánu Biela Veľ­ryba od Her­mana Mel­villa.

Gap

V roku 1969 bola ot­vo­rená prvá pre­dajňa Gap, ob­chodu z ob­le­če­ním. Ná­zov ob­chodu v pre­klade zna­mená me­dzera alebo roz­diel, čo malo pred­sta­vo­vať ge­ne­račný roz­diel me­dzi deťmi a do­spe­lými.

Hä­a­gen-Dazs

Sa­motný ná­zov po­pu­lár­nej značky zmrz­lín môže ľu­dom evo­ko­vať se­ver­ské kra­jiny. Av­šak slovo Hä­a­gen-Dazs, kto­rým sú tieto zmrz­liny po­me­no­vané ne­zna­mená v sku­toč­nosti vô­bec nič. Jej za­kla­da­teľ Re­uben Mat­tus, pô­vo­dom ži­dov­ský imig­rant, ktorý utie­kol do USA, si za­lo­žil si ob­chod so zmrz­li­nou, spolu so svo­jou ses­trou Rose. Dán­sko bolo po­čas dru­hej sv. vojny kra­ji­nou, ktorá za­chra­ňo­vala ži­dov pred is­tou smr­ťou. Mat­tus sa preto roz­ho­dol pre ná­zov, ktorý bude pri­po­mí­nať dán­ske mená a vzdal tak hold Dán­sku za po­moc ži­dom.

Nike

Nike je jedna z naj­zná­mej­ších sve­to­vých zna­čiek v ob­lasti ob­le­če­nia a obuvi a špor­to­vého vy­ba­ve­nia. Zo za­čiatku sa vo­lala ako „Blue Rib­bon Sports“, ale od roku 1971 do­stala po­me­no­va­nie Nike. Za zro­dom názvu tejto značky stojí his­tó­ria. Niké bola grécka bo­hyňa ví­ťazs­tva a jej meno v do­slov­nom pre­klade zna­mená ví­ťazs­tvo.

Ga­to­rade

Za zro­dom po­pu­lár­neho špor­to­vého ná­poja Ga­to­rade stoja veda a šport. V roku 1965 sa po­da­rilo tímu ved­cov z Flo­rid­skej uni­ver­zity vy­tvo­riť ná­poj, ktorý by do­ká­zal pl­no­hod­notne a rýchle do­pl­niť te­ku­tiny, vý­živné látky a do­ká­zal by za­brá­niť de­hyd­ra­tá­cii a prob­lé­mom z pre­hria­tia or­ga­nizmu, ako sú kŕče svals­tva a vy­čer­pa­nie kvôli úpalu. Vy­vi­nutý ná­poj bol tes­to­vaný na hrá­čoch pro­fe­si­onál­neho tímu ame­ric­kého fut­balu Flo­rida Ga­tors, a tak do­stal meno “Ga­to­rade.”

Ama­zon

Je­den z naj­star­ších a naj­väč­ších in­ter­ne­to­vých ob­cho­dov je ur­čite ame­rický Ama­zon. Ten vzni­kol už v roku 1994 kedy bol in­ter­net len v za­čiat­koch. Pô­vodne sa však Ama­zon mal vo­lať „Ca­dabra“. Av­šak je­den z práv­ni­kov pre­ho­vo­ril za­kla­da­teľa, Jeffa Be­z­osa, aby si to ro­zmys­lel. Be­zos sa na­ko­niec roz­ho­dol pre meno Ama­zon, po­me­no­va­ním podľa naj­dl­h­šej rieky sveta. Žltá šípka v logu Ama­zonu má sym­bo­li­zo­vať te­čúcu rieku.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)