Pepsi mení po rokoch svoj legendárny slogan. Zmenou prejdu aj plechovky

Richard Vítkovský / 10. januára 2019 / Biznis

  • Le­gen­dárny vý­robca sla­de­ných ná­po­jov sa po mno­hých ro­koch roz­ho­dol pre ma­sívnu zmenu
  • Pri­náša nie­len úderný slo­gan, ktorý na­hrá­dza le­gen­dárny Live for Now, ale aj novo na­di­zaj­no­vané ple­chovky
zdroj: Unsplash
  • Le­gen­dárny vý­robca sla­de­ných ná­po­jov sa po mno­hých ro­koch roz­ho­dol pre ma­sívnu zmenu
  • Pri­náša nie­len úderný slo­gan, ktorý na­hrá­dza le­gen­dárny Live for Now, ale aj novo na­di­zaj­no­vané ple­chovky

Úspešné spo­loč­nosti pre­chá­dzajú v prie­behu ro­kov mno­hými zme­nami. Nie­ktoré sa roz­hodnú pre zmenu pro­duk­tov, iné pre zmenu loga ako na­prí­klad spo­loč­nosť Mas­ter­card, ktorá sa roz­hodla pre kom­pletné od­strá­ne­nie ná­pisu Mas­ter­card.

V prí­pade Pepsi je to o inom. Vý­robca le­gen­dár­nych sla­de­ných ná­po­jov a kon­ku­rent značky Coca-Cola, sa roz­ho­dol pre kom­pletnú zmenu hlav­ného slo­ganu, ktorý tu bol dl­hých 7 ro­kov.

Slo­gan Live for Now značka mení na ver­ziu For the Love of It. Nový claim značky sa ob­javí na viac ako stovke tr­hov, na kto­rých Pepsi pô­sobí.

Zmena slo­ganu však nie je to je­diné. Spolu s ňou sa zme­nia aj ple­chovky Pepsi. Bude ich po­krý­vať nový štýl písma, zmení sa roz­lo­že­nie textu a zá­ro­veň pri­chá­dza aj nová gra­fika.

„Smelo osla­vu­jeme to, čím sme, iko­nic­kou znač­kou s ko­reňmi v zá­bave a s osvie­žu­jú­cim a chut­ným ná­po­jom, ktorý mi­lujú ľu­dia po ce­lom svete. For the love of it je náš vzru­šu­júci vý­krik, ktorý ho­vorí, aby si išiel za kaž­dou ve­cou, ktorú mi­lu­ješ,“ po­ve­dal Ro­berto Rio, ktorý má na sta­rosti glo­bálny mar­ke­ting.

Aby bol vý­sledný do­jem ešte do­ko­na­lejší, so zme­nou prišla aj nová zvučka, v kto­rej sa ob­ja­vuje aj nový slo­gan. Zvučku na­hralo zo­sku­pe­nie Now Uni­ted. Jedná sa o sku­pinu, ktorá po­zos­táva zo štr­nás­tich spe­vá­kov a ta­neč­ní­kov zo štr­nás­tich kra­jín sveta. Aby sa o no­vinke do­zve­dela aj ši­roká ve­rej­nosť, vznikli krátke re­klamné spoty, ktoré uka­zujú, o čom nová Pepsi vlastne je.

zdroj: adweek.com

 

Pridať komentár (0)