Peter Nemčok: WordP­ress bola láska na prvý pohľad

Michal Králik: Sketcher.sk / 15. apríla 2015 / Rozhovory

Nie je veľa ľudí, z kto­rých mám taký pocit dobra ako z Peťa. Je na ňom vidno, že veci, ktoré robí často zadarmo pre dru­hých, ho naozaj bavia a nie je vedený iba peniazmi. No pove­dzte sami. 

Peter Nemčok pre­kladá WordP­ress do slo­ven­činy, pred­náša o WordP­ress a zalo­žil komu­nitný por­tál WordP­ress Slo­ven­sko, ktorý pomáha kaž­dému, kto ma záu­jem pra­co­vať s WordP­res­som. Orga­ni­zuje WordP­ress mee­tupy v Bra­ti­slave a v nepo­sled­nej rade orga­ni­zuje Word­Camp Slo­ven­sko. Pra­cuje ako hovorí v slo­bod­nej firme Webi­kon.

peter_n

Ahoj Peto. Vždy si chcel robiť weby?

No štu­do­val som tech­nickú školu (FEI STU), ale nijako špe­ciálne som sa o weby nezau­jí­mal. Zau­jí­mali ma asi tak, ako kaž­dého z IT sek­toru. V pod­state ani nie som prog­ra­má­tor.

Načo si sa teda zame­ria­val?

Už počas štú­dia som vedel, že elek­tro­niku nech­cem robiť. Vždy ma bavilo veci roz­bie­hať, dávať ľudí dokopy a koor­di­no­vať akti­vity. Počas školy som robil admina pre jeden nezis­kový pro­jekt. Po škole som pra­co­val už priamo v IT ako obcho­ďák. Neskôr na rôz­nych tech­nic­kých, či mana­žér­kych pozí­ciách v Soit­rone a až posledné 3 – 4 roky sa naplno venu­jem WordP­ress.

Kedy si sa prvý krát stre­tol s WordP­res­som?

Ku WordP­ressu som sa dostal pomerne náho­dou. Asi pred 7 rokmi mi ho odpo­ru­čil kama­rát a tak som si na ňom uro­bil blog. Začal som sa s ním hrať, bol pre mňa skôr koní­ček a láska na prvý pohľad. Naj­skôr som spra­vil len sebe blog.

Zau­jí­mavé. A o čom bol ten tvoj blog?

Písal som tam o WordP­resse a tak cel­kovo o mne. Mal som ho asi iba pol roka, potom som ho zma­zal, lebo som na písa­nie člán­kov nemal čas. Ale začal som robiť prvé weby na WordP­resse. Zho­dou okol­ností práve pre toho kama­ráta, ktorý ma ku WordP­ressu pri­vie­dol.

IMG_3213-1024x768

Čo ťa pod­nie­tilo pre zalo­že­nie WordP­ress komu­nity?

Keď som začal pra­co­vať s WordP­res­som, na Slo­ven­sku s ním robilo len nie­koľko sto ľudí. Nebolo to ani o vytvo­rení neja­kej komu­nity, ale skôr o hľa­daní ľudí. Chcel som sa pode­liť o vášeň k WordP­ressu a uro­biť niečo aj pre dru­hých. Mňa bavilo pre­kla­dať WP do slo­ven­činy. Keď sme ho mali, tak sme ho mohli dať k dis­po­zí­cii aj ostat­ným. Potom som nara­zil na cha­la­nov, s kto­rými sme začali ťahať WP komu­nitu na Slo­ven­sku a neskôr sme zalo­žili aj Webi­kon.

Aké sú podľa teba obme­dze­nia WordP­ressu, čo by si zme­nil?

Na WordP­resse by som asi nero­bil veľké špe­cia­li­zo­vané rie­še­nia. Asi by to šlo, ale nebolo by to naje­fek­tív­nej­šie. Na WordP­resse je stále veľa vecí, čo sa dá meniť a to je super. Super je aj to, že sú dostupné auto­ma­tické bez­peč­nostné aktu­ali­zá­cie WordP­ressu. No teraz musia prísť na rad auto­ma­tické bez­peč­nostné aktu­ali­zá­cie modu­lov, keďže neak­tu­ali­zo­vané moduly sú naj­väč­šia bez­peč­nostná hrozba WP webov. A je potrebné uľah­čiť prácu ľudom, aby sa nemu­seli o takéto veci sta­rať.

wordcamp-logo-2015-BA-1024x505

Túto sobotu 18.04. začína Word­Camp Slo­ven­sko 2015, akú pred­po­kla­dáš účasť?

Teraz je regis­tro­va­ných okolo 200 ľudí. Kapa­citu máme ešte možno na 50 ďal­ších. Pred­chá­dza­júci rok bolo asi 170 a pred­tým rok asi 140 ľudí. Tak ako ras­tie WP komu­nita, tak sa zvy­šuje aj počet ľudí na Word­Cam­poch.

Vieš, podiel webov na svete, ktoré sú na WordP­resse je skoro 24%. Podiel webov na Slo­ven­sku je 12 – 13 % a stále ras­tie. Je fajn, že sa na Slo­ven­sku sle­dujú sve­tové trendy. Počí­tam, že o dva tri roky by sme sa mohli dostať na rov­nakú úro­veň. Čo je super, lebo to zna­mená, že má WordP­ress na Slo­ven­sku peknú budúc­nosť.

Takto nejak vyzeral WC SK 2014

Takto nejak vyze­ral WC SK 2014

Robíš toho nesku­točne veľa pre WordP­ress komu­nitu, ale čo ďalej?

Určite by som rád aktívne zapo­jil do komu­nity viac ľudí. Aktív­nych ľudí je málo, asi do desať. Akti­vít máme v pláne veľa, no k tomu, aby sme ich stí­hali, by bolo treba oveľa viac ľudí.

Tento rok bude na Word­Campe Con­tri­bu­tion day, ktorý sa bude veno­vať tomu, aby to celé nestálo na pár ľuďoch. Ale aby naras­tal počet ľudí, ktorí tvo­ria a pris­pie­vajú do komu­nity.

S čím by mali ľudia podľa teba začať, ak chcú pra­co­vať s WordP­res­som?

V pod­state je jedno čo uro­bia. Pod­statné je začať s tým pra­co­vať, pozrieť nejaké návody, ale hlavne s ním pra­co­vať. Dá sa ísť na ško­le­nie, ale aj to ško­le­nie je len dobrý začia­tok. To je práve zau­jí­mavé na WordP­resse, že sa s ním dá veľa tvo­riť. O tom práve budem hovo­riť na blí­žia­com sa Word­Campe :). 

7_poradatele_WordCamp_SK-1024x682

Ak chce nie­kto začať pris­pie­vať do WP komu­nity, ako by to mohol uro­biť?

Ide­álne je prísť na Con­tri­bu­tion day, tam začneme na tom pra­co­vať. Dobré je pozrieť si make.wordpress.org alebo sa ozvať na WP.sk, mož­ností je veľmi naozaj veľa.

No dobre, už ťa nebu­dem zaťa­žo­vať. Posledná otázka. Čo si pre­lo­žil napo­sledy?

Teraz práve dokon­ču­jeme pre­klad WordP­ress 4.2, ktorý by mal vyjsť asi o týž­deň.

Ďaku­jem Peťovi za roz­ho­vor a ak máte záu­jem sle­do­vať Peťa na Twit­teri, tak @PeterNemcok.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)