Peter Nemčok: WordP­ress bola lás­ka na prvý pohľad

Michal Králik: Sketcher.sk / 15. apríla 2015 / Rozhovory

Nie je veľa ľudí, z kto­rých mám taký pocit dob­ra ako z Peťa. Je na ňom vid­no, že veci, kto­ré robí čas­to zadar­mo pre dru­hých, ho naozaj bavia a nie je vede­ný iba peniaz­mi. No pove­dz­te sami. 

Peter Nemčok pre­kla­dá WordP­ress do slo­ven­či­ny, pred­ná­ša o WordP­ress a zalo­žil komu­nit­ný por­tál WordP­ress Slo­ven­sko, kto­rý pomá­ha kaž­dé­mu, kto ma záu­jem pra­co­vať s WordP­res­som. Orga­ni­zu­je WordP­ress mee­tu­py v Bra­ti­sla­ve a v nepo­sled­nej rade orga­ni­zu­je Word­Camp Slo­ven­sko. Pra­cu­je ako hovo­rí v slo­bod­nej fir­me Webi­kon.

peter_n

Ahoj Peto. Vždy si chcel robiť weby?

No štu­do­val som tech­nic­kú ško­lu (FEI STU), ale nija­ko špe­ciál­ne som sa o weby nezau­jí­mal. Zau­jí­ma­li ma asi tak, ako kaž­dé­ho z IT sek­to­ru. V pod­sta­te ani nie som prog­ra­má­tor.

Načo si sa teda zame­ria­val?

Už počas štú­dia som vedel, že elek­tro­ni­ku nech­cem robiť. Vždy ma bavi­lo veci roz­bie­hať, dávať ľudí doko­py a koor­di­no­vať akti­vi­ty. Počas ško­ly som robil admi­na pre jeden nezis­ko­vý pro­jekt. Po ško­le som pra­co­val už pria­mo v IT ako obcho­ďák. Neskôr na rôz­nych tech­nic­kých, či mana­žér­kych pozí­ciách v Soit­ro­ne a až posled­né 3 – 4 roky sa napl­no venu­jem WordP­ress.

Kedy si sa prvý krát stre­tol s WordP­res­som?

Ku WordP­res­su som sa dostal pomer­ne náho­dou. Asi pred 7 rok­mi mi ho odpo­ru­čil kama­rát a tak som si na ňom uro­bil blog. Začal som sa s ním hrať, bol pre mňa skôr koní­ček a lás­ka na prvý pohľad. Naj­skôr som spra­vil len sebe blog.

Zau­jí­ma­vé. A o čom bol ten tvoj blog?

Písal som tam o WordP­res­se a tak cel­ko­vo o mne. Mal som ho asi iba pol roka, potom som ho zma­zal, lebo som na písa­nie člán­kov nemal čas. Ale začal som robiť prvé weby na WordP­res­se. Zho­dou okol­nos­tí prá­ve pre toho kama­rá­ta, kto­rý ma ku WordP­res­su pri­vie­dol.

IMG_3213-1024x768

Čo ťa pod­nie­ti­lo pre zalo­že­nie WordP­ress komu­ni­ty?

Keď som začal pra­co­vať s WordP­res­som, na Slo­ven­sku s ním robi­lo len nie­koľ­ko sto ľudí. Nebo­lo to ani o vytvo­re­ní neja­kej komu­ni­ty, ale skôr o hľa­da­ní ľudí. Chcel som sa pode­liť o vášeň k WordP­res­su a uro­biť nie­čo aj pre dru­hých. Mňa bavi­lo pre­kla­dať WP do slo­ven­či­ny. Keď sme ho mali, tak sme ho moh­li dať k dis­po­zí­cii aj ostat­ným. Potom som nara­zil na cha­la­nov, s kto­rý­mi sme zača­li ťahať WP komu­ni­tu na Slo­ven­sku a neskôr sme zalo­ži­li aj Webi­kon.

Aké sú pod­ľa teba obme­dze­nia WordP­res­su, čo by si zme­nil?

Na WordP­res­se by som asi nero­bil veľ­ké špe­cia­li­zo­va­né rie­še­nia. Asi by to šlo, ale nebo­lo by to naje­fek­tív­nej­šie. Na WordP­res­se je stá­le veľa vecí, čo sa dá meniť a to je super. Super je aj to, že sú dostup­né auto­ma­tic­ké bez­peč­nost­né aktu­ali­zá­cie WordP­res­su. No teraz musia prí­sť na rad auto­ma­tic­ké bez­peč­nost­né aktu­ali­zá­cie modu­lov, keď­že neak­tu­ali­zo­va­né modu­ly sú naj­väč­šia bez­peč­nost­ná hroz­ba WP webov. A je potreb­né uľah­čiť prá­cu ľudom, aby sa nemu­se­li o také­to veci sta­rať.

wordcamp-logo-2015-BA-1024x505

Túto sobo­tu 18.04. začí­na Word­Camp Slo­ven­sko 2015, akú pred­po­kla­dáš účasť?

Teraz je regis­tro­va­ných oko­lo 200 ľudí. Kapa­ci­tu máme ešte mož­no na 50 ďal­ších. Pred­chá­dza­jú­ci rok bolo asi 170 a pred­tým rok asi 140 ľudí. Tak ako ras­tie WP komu­ni­ta, tak sa zvy­šu­je aj počet ľudí na Word­Cam­poch.

Vieš, podiel webov na sve­te, kto­ré sú na WordP­res­se je sko­ro 24%. Podiel webov na Slo­ven­sku je 12 – 13 % a stá­le ras­tie. Je fajn, že sa na Slo­ven­sku sle­du­jú sve­to­vé tren­dy. Počí­tam, že o dva tri roky by sme sa moh­li dostať na rov­na­kú úro­veň. Čo je super, lebo to zna­me­ná, že má WordP­ress na Slo­ven­sku pek­nú budúc­nosť.

Takto nejak vyzeral WC SK 2014

Tak­to nejak vyze­ral WC SK 2014

Robíš toho nesku­toč­ne veľa pre WordP­ress komu­ni­tu, ale čo ďalej?

Urči­te by som rád aktív­ne zapo­jil do komu­ni­ty viac ľudí. Aktív­nych ľudí je málo, asi do desať. Akti­vít máme v plá­ne veľa, no k tomu, aby sme ich stí­ha­li, by bolo tre­ba ove­ľa viac ľudí.

Ten­to rok bude na Word­Cam­pe Con­tri­bu­ti­on day, kto­rý sa bude veno­vať tomu, aby to celé nestá­lo na pár ľuďoch. Ale aby naras­tal počet ľudí, kto­rí tvo­ria a pris­pie­va­jú do komu­ni­ty.

S čím by mali ľudia pod­ľa teba začať, ak chcú pra­co­vať s WordP­res­som?

V pod­sta­te je jed­no čo uro­bia. Pod­stat­né je začať s tým pra­co­vať, pozrieť neja­ké návo­dy, ale hlav­ne s ním pra­co­vať. Dá sa ísť na ško­le­nie, ale aj to ško­le­nie je len dob­rý začia­tok. To je prá­ve zau­jí­ma­vé na WordP­res­se, že sa s ním dá veľa tvo­riť. O tom prá­ve budem hovo­riť na blí­žia­com sa Word­Cam­pe :). 

7_poradatele_WordCamp_SK-1024x682

Ak chce nie­kto začať pris­pie­vať do WP komu­ni­ty, ako by to mohol uro­biť?

Ide­ál­ne je prí­sť na Con­tri­bu­ti­on day, tam začne­me na tom pra­co­vať. Dob­ré je pozrieť si make.wordpress.org ale­bo sa ozvať na WP.sk, mož­nos­tí je veľ­mi naozaj veľa.

No dob­re, už ťa nebu­dem zaťa­žo­vať. Posled­ná otáz­ka. Čo si pre­lo­žil napo­sle­dy?

Teraz prá­ve dokon­ču­je­me pre­klad WordP­ress 4.2, kto­rý by mal vyjsť asi o týž­deň.

Ďaku­jem Peťo­vi za roz­ho­vor a ak máte záu­jem sle­do­vať Peťa na Twit­te­ri, tak @PeterNemcok.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)