Peter rozbehol agentúru, ktorá pomáha mladým Slovákom preraziť v zahraničí

Ema Stanovská / 10. januára 2019 / Rozhovory

  • Pe­ter Sta­nek bol v po­dob­nej si­tu­ácii ako veľa mla­dých ľudí – roz­ho­dol sa vy­ces­to­vať do za­hra­ni­čia, no po­stupne zis­ťo­val, že to pri­náša pre­dov­šet­kým množ­stvo kom­pli­ká­cií a po­vin­ností
  • Roz­be­hol preto agen­túru, ktorá kli­en­tom za­bez­pe­čuje všetky služby – od do­pravy, cez uby­to­va­nie, prácu, až po vy­ba­vo­vačky na úra­doch
  • Prin­cí­pom je, že kli­ent po­skyt­nuté fi­nančné pros­triedky vráti, až keď danú sumu re­álne za­robí
zdroj: Peter Stanek/Unsplash.com
  • Pe­ter Sta­nek bol v po­dob­nej si­tu­ácii ako veľa mla­dých ľudí – roz­ho­dol sa vy­ces­to­vať do za­hra­ni­čia, no po­stupne zis­ťo­val, že to pri­náša pre­dov­šet­kým množ­stvo kom­pli­ká­cií a po­vin­ností
  • Roz­be­hol preto agen­túru, ktorá kli­en­tom za­bez­pe­čuje všetky služby – od do­pravy, cez uby­to­va­nie, prácu, až po vy­ba­vo­vačky na úra­doch
  • Prin­cí­pom je, že kli­ent po­skyt­nuté fi­nančné pros­triedky vráti, až keď danú sumu re­álne za­robí

Myš­lienka pro­jektu Pa­Pa­Slo­ven­sko vznikla už pred štyrmi rokmi. Skúste nám pri­blí­žiť, kto stojí za týmto pro­jek­tom, kto tvorí váš sú­časný tím a prečo ste ho na­plno roz­behli až tento rok.

Pred štyrmi rokmi ne­vznikla len myš­lienka pro­jektu, on sám v tej dobe vzni­kol a za­čal fun­go­vať s pr­vými zá­kaz­níkmi, no bo­hu­žiaľ okol­nosti, s kto­rými som ne­rá­tal, viedli k jeho ukon­če­niu. Po jeho za­lo­žení a na­sta­vení pro­ce­sov som sa mu­sel vrá­tiť z osob­ných dô­vo­dov na Slo­ven­sko, a ope­ra­tívu v Bri­tá­nii som ne­chal na sta­rosti za­mest­nan­covi, ktorý ale bo­hu­žiaľ vy­užil moju ne­po­zor­nosť a na­ivitu v čase, keď som ako dvad­sať­ročný za­čí­nal pod­ni­kať, a zá­ro­veň vy­užil zle for­mu­lo­vané zmluvy, o ktoré som sa ja ná­sledne ne­ve­del oprieť. Vy­bral fi­remný účet, a tým pá­dom som pro­jekt mu­sel ukon­čiť – bud­get bol to­tiž fuč a rov­nako aj nie­kto, kto by rie­šil ope­ra­tívu v An­glicku.

To, že som dl­ho­dobo in­ten­zívne pra­co­val na pro­jekte, ktorý po­tom nie­kto zni­čil v prie­behu jed­ného dňa, za­prí­či­nilo moje vy­ho­re­nie. Za po­sledné pe­niaze som kú­pil koňa s tým, že som ne­ve­del, čo bu­dem jesť o me­siac a len jaz­dil. A ko­ník ma re­álne vy­lie­čil. Všetko sa spra­vilo, prišli nové po­nuky a ži­vot znovu do­stal zmy­sel. Vtedy som si po­ve­dal, že nech­cem pra­co­vať s ľuďmi a za­me­ral som sa čisto na pro­dukty, s kto­rými som strá­vil na­sle­du­júce roky.

Ako ste sa ne­skôr vrá­tili k to­muto pro­jektu?

Tento pro­jekt mi stále le­žal v ža­lúdku. Po šty­roch ro­koch som sa teda roz­ho­dol ho ob­no­viť, pro­fe­si­onálne, a to hlavne z hľa­diska ochrany pro­jektu. V sú­čas­nosti je tento pro­jekt sta­vaný tro­chu inak, keďže moju prí­tom­nosť si vy­ža­dujú aj iné pro­jekty, a zá­ro­veň som už na­do­bu­dol po­trebné zna­losti a skú­se­nosti z iných pro­jek­tov, či už sa ba­víme o fi­nanč­nej stránke, pro­fe­si­onál­nej alebo ma­na­žér­skej. Ak­tu­álne to celé za­stre­šuje tím ľudí, a ja pô­so­bím skôr ako “veľký brat”, ktorý ur­čuje smer, ciele a kon­tro­luje ich na­pĺňa­nie.

Asi naj­dô­le­ži­tejší člo­vek v tomto pro­jekte je v sú­čas­nosti On­drej, ktorý je CEO pro­jektu a stará sa vý­hradne o ma­na­ge­ment a právnu ochranu. O ope­ra­tívnu stránku sa stará Si­mona, ktorá za­bez­pe­čuje ko­mu­ni­ká­ciu s po­ten­ciál­nymi zá­kaz­níkmi, robí po­ho­vory a pre­skú­šava dekla­ro­vanú úro­veň ich ja­zyka, a Ad­rián, ktorý v pod­state ide so zá­kaz­níkmi fy­zicky do Bri­tá­nie, kde za­bez­pečí všetko po­trebné od uby­to­va­nia, až po ná­stup do no­vej práce. Sa­moz­rejme, do pro­jektu je za­po­je­ných viac ľudí, no tí, aj keď sa fy­zicky na pro­jekte po­die­ľajú, sú skôr sub­do­dá­va­te­lia spo­jení s kon­krét­nou služ­bou, ako priami za­mest­nanci. In­ten­zívne fun­gu­jeme s per­so­na­lis­t­kou, ktorá ga­ran­tuje prácu ľu­ďom, ktorí prídu cez náš pro­jekt, osob­ným ban­ká­rom či land­lor­dom po­sky­tu­jú­cim uby­to­va­nie.

Tento pro­jekt po­máha mla­dým ľu­ďom, ktorí chcú od­ísť za prá­cou do za­hra­ni­čia. Aký prí­beh stojí za jeho vzni­kom? Na zá­klade čoho ste sa roz­hodli po­má­hať dru­hým v tejto ob­lasti?

Keď som prvý raz vy­ces­to­val do An­glicka ja, bolo to na zá­klade toho, že som mal ka­ma­ráta, ktorý mi so všet­kým po­mo­hol. Uve­do­mil som si, že po­kiaľ by som ho ne­mal, bolo by to veľmi kom­pli­ko­vané a fi­nančne ná­ročné. Preto sa aj pô­vodne pro­jekt vo­lal Ka­ma­rát v Exile. Mal otrasnú gra­fiku, web, zmluvu. No proste všetko, ale rie­šil prob­lém. Ak­tu­álne sa veľmi často stre­tá­vame s ne­po­cho­pe­ním hlavne zo strany ľudí, ktorí už v Bri­tá­nii sú. Tvr­dia, že si be­rieme pe­niaze za nič a že je to všetko strašne jed­no­du­ché a vlastne, že nás tí ľu­dia ne­pot­re­bujú. Po­kiaľ máte nie­koho, kto vám s tým fy­zicky po­môže, po­tom máte pravdu, ne­pot­re­bu­jete nás. Väč­šina ľudí ta­kého ka­ma­ráta ale nemá, na Fa­ce­bo­oku vám síce každý po­vie, aké je to jed­no­du­ché, ale re­álne ča­sto­krát ne­viete, kedy a kam pri­le­tieť, kde hľa­dať uby­to­va­nie, kde prácu, a to ste ešte ne­prišli do banky. Zria­diť si účet je tak­mer ne­re­álne, po­kiaľ ne­poz­náte fígle, ako na nich vy­zrieť, a aj keď viete, tak vám to kom­pli­kujú.

Jed­no­du­cho, ako ce­lok je to ná­ročné – do­časné uby­to­va­nie vám to ex­trémne pre­draží, môže sa stať, že v da­nej lo­ka­lite ne­zo­že­niete prácu atď. Preto som aj na zá­klade skú­se­ností pre­sved­čený o tom, že náš pro­jekt dáva zmy­sel, do práce ste de facto pri­jatý ešte pred od­le­tom, máte všetko za­bez­pe­čené, všade vám po­ra­díme a po­mô­žeme, je to proste štart s tým, že viete kde, čo a ako, a ne­strá­cate čas ani pe­niaze sys­té­mom po­kus-omyl. Je nám ale jasné, že ni­kto nemá veľa pe­ňazí, keď chce ísť do za­hra­ni­čia, preto našu pro­ví­ziu nech­ceme hneď. Keď vám ale všetko za­bez­pe­číme a po­mô­žeme vám, mys­líme si, že je fér pý­tať si za to od­menu, aby sme boli schopní túto službu po­sky­to­vať aj dal­ším. A naša od­mena pri­tom nie je až taká vy­soká, aby vám to ako zá­kaz­ní­kovi ne­dá­valo zmy­sel.

Vďaka čomu sa vám po­da­rilo zís­kať do­sta­točný ka­pi­tál na roz­be­hnu­tie tejto agen­túry?

Ka­pi­tál je v tomto pro­jekte veľmi zau­jí­mavá téma, a to hlavne kvôli tomu, že nás to ak­tu­álne ne­stálo tak­mer nič. Tým, že väč­šinu toho som už ve­del vy­rie­šiť, vďaka skú­se­ností z pred­chá­dza­jú­cich pro­jek­tov či pr­vého po­kusu pred štyrmi rokmi, som ušet­ril ohromné množ­stvo pe­ňazí. Vďaka tomu, že pro­jekt dáva zmy­sel nie­len mne, ale aj iným ľu­ďom, sú títo ľu­dia ochotní spo­lu­pra­co­vať na ňom aj bez fix­nej mzdy a fun­gu­jeme pro­vízne. Spo­lu­práca s eko­no­micky zdat­nými ľuďmi veľmi zjed­no­du­šuje ako fun­go­va­nie, tak aj ko­mu­ni­ká­ciu, pre­tože oni ve­dia, že aj keď te­raz ne­dos­tanú po­ve­dzme 500 eur, tak o me­siac-dva, keď sa to spustí, sa im to vráti aj s úrokmi. Ak­tu­álne nás to celé stálo pri­bližne 500 eur a aj to bol v pod­state len ná­klad na môj týž­dňový vý­jazd do Bri­tá­nie, kde som sa stre­tá­val so sub­do­dá­va­teľmi a celé to rie­šil priamo na mieste.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Pur­seg­love Pro­perty (FB)

Vy­svet­lite nám v skratke prin­cíp vášho pro­jektu. V čom sa naj­viac líši od iných po­dob­ných agen­túr?

Nič po­dobné ako táto agen­túra v sú­čas­nosti ne­exis­tuje, res­pek­tíve o tom ne­máme ve­do­mosti. Je veľa slo­ven­ských per­so­na­lis­tov, ktorí hľa­dajú ľudí pre ich spo­loč­nosti, no tí po­skytnú len zá­kladnú asis­ten­ciu ako na­prí­klad one-pay pla­tobnú kartu. Tú síce máte okam­žite, ale za každý vý­ber pla­títe asi 20-eurový po­pla­tok. Ne­viem ani o jed­nom je­di­nom per­so­na­lis­tovi, ktorý by s vami obe­hal banky, ob­jed­nal vám ter­mín na úra­doch a vy­ba­vil vám všetko pod­statné. Ob­čas ešte po­nú­kajú uby­to­va­nie, no to je vač­ši­nou vy­ba­vené nie úplne “ko­šér”, vzhľa­dom na to, že sa cenu sna­žia stla­čiť na mi­ni­mum, čomu ná­sledne od­po­ve­dajú aj služby.

Môže na­stať si­tu­ácia, že kli­ent ne­za­robí do­sta­točnú sumu, a teda vám ju ne­bude schopný vrá­tiť?

Táto si­tu­ácia na­stať môže v pod­state len v prí­pade že kli­ent je, ako by som to po­ve­dal, ne­pris­pô­so­bivý a ne­do­káže sa sto­tož­niť s pra­vid­lami za­mest­ná­va­teľa. Po­kiaľ sa ale za­mest­na­nec správa tak ako treba, táto si­tu­ácia na­stať ne­môže, a to preto, že náš par­tner je per­so­nálna agen­túra, ktorá ako jedna z mála po­sky­tuje ce­lo­ročne prácu, a nie­len se­zónne. To zna­mená, že po­kiaľ ne­majú pre vás prácu na expe­dí­cii, kde vás zo­brali pred Via­no­cami, tak vám po­núknu pre­sun na od­de­le­nie re­kla­má­cií, kde po Via­no­ciach zase po­tre­bujú viac ľudí. Zá­kladná mzda je všade rov­naká, me­nia sa len rôzne prí­platky, ale ni­kdy to nie je me­nej, ako bolo sľú­bené pri ná­stupe do za­mest­na­nia.

Po­kiaľ by ale predsa len na­stala si­tu­ácia, že z ne­ja­kého dô­vodu sa kli­en­tovi skom­pli­kuje si­tu­ácia bez jeho pri­či­ne­nia, na­prí­klad, ak si zlomí nohu, tak sa­moz­rejme ne­máme prob­lém dis­ku­to­vať o upra­vení pod­mie­nok, aby sme mu to ešte viac ne­kom­pli­ko­vali. Máme to za­kom­po­no­vané aj v zmluve. Ak si to ale nie­kto za­prí­činí sám, ako na­prí­klad keď na­fúka v práci a po­dobne, tak je sa­moz­rejme po­vinný za služby za­pla­tiť v pl­nej výške. Jed­no­du­cho, po­kiaľ s nami ko­mu­ni­kuje a si­tu­áciu ob­jasní, nie je prob­lém. Po­kiaľ sa ale plat­bám vy­hýba len preto, že nechce za­pla­tiť, tak máme zá­konný a zmluvný ná­rok sa voči tomu brá­niť.

Na va­šej we­bo­vej stránke pí­šete, že kli­en­tovi viete za­ru­čiť ná­stup do pra­cov­nej po­zí­cie do troch dní. S akými fir­mami spo­lu­pra­cu­jete? Aké pro­fe­sie po­sky­tu­jete?

Náš ob­chodný par­tner je per­so­nálna agen­túra Or­bi­tal, ktorá je jedna z TOP v da­kej lo­ka­lite ako veľ­kos­ťou, tak pod­mien­kami či po­sky­to­va­ním práce aj mimo se­zóny. Oni po­tre­bujú ne­us­tále toľko ľudí, že ak­tu­álne nie sme schopní im ich za­bez­pe­čiť. Do­pyt po ľu­ďoch z ich strany je ex­trémne vy­soký a nám to dáva mož­nosť po­skyt­núť cez túto agen­túru prácu na za­čia­tok kaž­dému, kto zvláda zá­kladnú ko­mu­ni­ká­ciu v an­glic­kom ja­zyku. Čo sa pro­fe­sií týka, po­sky­tu­jeme “prácu na za­čia­tok”, to zna­mená, že pri­márne máme miesta na rôz­nych po­zí­ciách v skla­doch, kde do­ká­žeme ná­stup ga­ran­to­vať do troch dní. Sa­moz­rejme, ak nie­kto príde s tým, že hľadá miesto pro­fe­sora bio­ché­mie so štyrmi ti­tulmi, tak ta­kúto prácu prav­de­po­dobne v po­nuke ne­máme. To teda zna­mená, že ak je zá­u­jem, mô­žeme po­skyt­núť prácu na za­čia­tok, a ná­sledne po­môcť s hľa­da­ním adek­vát­nej práce, to ale je skôr na kli­en­tovi, než na nás.

Tvr­díte, že vaše služby sú na vy­so­kej úrovni a ste jedni z mála, kto ich po­sky­tuje le­gálne. Čím by ste pod­po­rili toto tvr­de­nie? Akú úro­veň uby­to­va­nia a do­pravy môžu vaši kli­enti oča­ká­vať?

Čo sa týka na­šich par­tne­rov, máme za­zm­luv­ne­ného naj­lep­šieho mož­ného par­tnera v okolí – Pur­seg­love Pro­perty. Veľká časť land­lor­dov pre­ťa­žuje domy, ne­spĺňa pod­mienky bez­peč­nostné, po­žiarne, ne­dis­po­nuje li­cen­ciami, de­po­zity ne­po­siela do de­po­zit­ného fondu a ne­na­hla­suje ná­jom­ní­kov miest­nym úra­dom. To je spô­so­bené tým, že (pre­važne Pa­kis­tánci, Po­liaci, Slo­váci atď.) to chcú čo naj­viac “po­do­jiť”, pre­na­jí­majú si naj­lac­nej­šie domy a pre­na­jí­majú ich.

Náš land­lord je man­žel­ský pár, ktorý má vo svo­jom vlast­níc­tve či vo vlast­níc­tve ich in­ves­to­rov domy, ktoré kú­pil a na­novo zre­kon­štru­oval. Každá izba dis­po­nuje bez­peč­nost­ným aj po­žiar­nym sys­té­mom, nie­kedy aj vlast­nou kú­peľ­ňou. Všetko je le­gálne a hlá­sené na úra­doch, a pre ľudí, čo prídu cez nás máme dvoj­týž­denný tes­to­vací ná­jom, kde ne­treba pla­tiť de­po­zit, čím si land­lord zá­ro­veň aj pre­verí spo­ľah­li­vosť da­nej osoby. Toto štan­dardne ne­po­núka ni­komu, ale tým, že naša služba mu do­káže za­bez­pe­čiť väčší po­čet ná­jom­ní­kov pre nás spra­vil ústu­pok, ktorý ľu­ďom po­môže hlavne so zní­že­ním po­čia­toč­ných ná­kla­dov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Pur­seg­love Pro­perty (FB)

Kto sú vaši ďalší par­tneri?

Par­tne­rov máme sa­moz­rejme via­cero na rôz­nych úrov­niach, no za zá­sad­ných par­tne­rov po­va­žu­jem spo­loč­nosť Pur­seg­love Pro­perty za­bez­pe­ču­júcu uby­to­va­nie a Or­bi­tal Rec­ru­it­ment, ktorí majú prácu na roz­beh pre ľudí z nášho pro­jektu. Osob­ného ban­kára máme v San­tan­der Bank a Llo­yds Bank, no pri­márne sa sna­žíme rie­šiť veci pro­stred­níc­tvom Llo­yds, keďže v rámci tejto banky máme sys­tém lep­šie spro­ce­so­vaný.

Ako od­ha­du­jete úspeš­nosť tohto pro­jektu? Koľko už máte zá­u­jem­cov a o koho väč­ši­nou ide?

Osobne po­va­žu­jem tento pro­jekt za veľmi ná­dejný a ve­rím v jeho rýchly roz­voj. S re­la­tívne níz­kymi ná­kladmi sme schopní za­bez­pe­čo­vať takz­vanú “must have” službu, čiže rie­šime prob­lém a vždy bude dosť ľudí, ktorí chcú lep­šiu prácu, čo je pre nás ob­rov­ský trh. Ak­tu­álne máme niž­šie de­siatky zá­u­jem­cov, z čoho re­álne oča­ká­vame asi 70% kon­ver­ziu, čo nie je úplne zlé, ale ob­me­dzuje nás jedna vec, a to sú uby­to­va­cie ka­pa­city a nižší do­pyt po no­vých ľu­ďoch za­čiat­kom roka. Ak­tu­álne ob­do­bie Ja­nuár-Feb­ruár je veľmi slabé a preto skôr pri­pra­vu­jeme kam­pane. Vo feb­ru­ári síce pôjdu do An­glicka ne­jakí ľu­dia, ale budú to skôr jed­not­livci, ktorí majú 60-40% zľavu s tým, že sú v po­zí­cii takz­va­ných “tes­te­rov” s ga­ran­ciou, že aké­koľ­vek kom­pli­ká­cie budú rie­šené v na­šej ré­žii. Od marca máme pri­pra­vené ter­míny pre asi 15-20 ľudí me­sačne, do tej doby je land­lord schopný za­bez­pe­čiť do­sta­točný po­čet ne­hnu­teľ­ností, zre­kon­štru­ovať ich a ta­kisto sa zlepší si­tu­ácia aj na pra­cov­nom trhu.

V sú­čas­nosti sa za­me­ria­vate iba na Veľkú Bri­tá­niu. Máte v pláne roz­ší­riť vaše služby aj o iné kra­jiny?

Áno, máme v pláne sa za­me­rať na iné kra­jiny, ale skôr z po­hľadu ná­boru ako alo­ko­va­nia. Nezdá sa to, ale celý pro­ces je re­la­tívne ná­ročný a ma­na­žo­vať via­cero kra­jín sú­časne v čase, keď nie sme sta­bi­li­zo­vaní je eko­no­mická sa­mov­ražda. Čo sa týka ná­boru, tak v prie­behu roku by sme sa chceli roz­ší­riť o Srb­sko, Ru­mun­sko či Bul­har­sko. Čo sa týka alo­ko­va­nia pra­cov­ní­kov je to kom­pli­ko­va­nej­šie. Veľká Bri­tá­nia je ob­rov­ský pra­covný trh a po bre­xite bude do­pyt ešte väčší. Z nášho po­hľadu ako biz­nisu je ne­zmy­selné rie­šiť ďal­šie kra­jiny, kým nás ne­ob­me­dzuje v raste tá ak­tu­álna, kde máme za­be­hnutý sys­tém. No na druhú stranu, aj z na­šej biz­ni­so­vej stránky je roz­ší­re­nie na iné kra­jiny v pod­state “up-sale” (ak nie­koho z na­šich zá­kaz­ní­kov po čase omrzí Bri­tá­nia, vieme mu to isté po­núk­nuť aj v inej kra­jine) a zva­žu­jeme sa roz­rásť aj o Ho­land­sko či Ne­mecko. Sú do­pyty aj na Fran­cúz­sko, ale táto kra­jina je tak ná­ročná na uby­to­va­nie, že ju v do­hľad­nej dobe ne­plá­nu­jeme rie­šiť.

Od­chod ši­kov­ných mla­dých ľudí zo Slo­ven­ska je v sú­čas­nosti kon­tro­verzná téma. Za­me­ria­vate sa iba na vy­tvo­re­nie vhod­ných pod­mie­nok v za­hra­ničí alebo chcete ľudí zá­ro­veň mo­ti­vo­vať, aby sa vrá­tili na­s­päť?

Mo­ti­vo­vať ľudí, aby sa vrá­tili na­s­päť je zá­kladný ka­meň tohto pro­jektu, ale je to zá­ro­veň aj tlak na sú­časnú po­li­tickú scénu. Te­raz je tren­dom ťa­hať ľudí do­mov, ale prečo, keď im ne­máme čo po­núk­nuť? Každý za­mest­ná­va­teľ pre­fe­ruje dobrú úro­veň an­glic­kého ja­zyka a za­hra­ničné skú­se­nosti – ho­ci­jaké, aby vi­del, že sa člo­vek sna­žil na sebe pra­co­vať. Takže mo­ti­vačná nie je ani po­li­tická si­tu­ácia, ani sú­časné pod­mienky. My po­nú­kame vy­ces­to­vať, na­brať skú­se­nosti zo za­hra­ni­čia, za­pra­co­vať na sebe. Ta­kíto ľu­dia kra­jine roz­hodne pri­nesú viac, ako keby os­tali na Slo­ven­sku a len na­dá­vali. Po­kiaľ sa ale po­li­tická si­tu­ácia ne­zlepší, za­stá­vam ná­zor, aby po­kojne os­tali v za­hra­ničí. Je to možno se­becké, ale prečo sa vra­cať nie­kde, kde nie sú adek­vátne pod­mienky na ži­vot či prácu?

Pridať komentár (0)