Peter Theil – pre­stante túžiť po šťastí a osla­vujte pre­hru.

Simona Babicová / 7. januára 2015 / Tools a produktivita

Pod­ni­ka­teľ v tech­no­ló­giách a filan­trop Peter Thiel, aj napriek tomu, že je spo­lu­za­kla­da­te­ľom Pay­Pal a jed­ným z prvých inves­to­rov do Face­bo­oku do hĺbky kri­ti­zuje prí­stup Sili­con Val­ley k ino­vá­ciám a škol­ský sys­tém, ktorý k tomu pris­pieva.

Cieľmi jeho kri­tiky boli nízke ambí­cie spo­loč­nosti počas uply­nu­lých rokov: v pre­hlá­sení pre rizi­kový kapi­tál Foun­ders Fund verejne vyhlá­sil: „Chceli sme lie­ta­júce autá a namiesto toho tu máme 140 zna­kov – Twit­ter“. 47-ročný Peter Thiel tiež verí, že je potreba rých­lych tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií aby sa udr­žal krok s ras­tú­cimi požia­dav­kami spot­re­bi­te­ľov v roz­vo­jo­vom svete.

Ľudia po celom svete by radi mali životný štan­dard porov­na­teľný s ľuďmi zo západu.“ – hovorí Theil.

Ak by mal každý v Číne auto, minul by sa nám ben­zín a mali by sme oveľa hor­šie prob­lémy so zme­nou pod­ne­bia a oxi­dom uhli­či­tým ako máme teraz. Takže, pre 6 miliárd ľudí v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách prah­nú­cich po štan­darde západ­nej život­nej úrovne si osobne mys­lím, že potre­bu­jete nové tech­no­ló­gie v základ­ných veciach ako sú ener­gia, výroba potra­vín a možno v mate­riá­loch pre výstavbu domov.“

Zná­mym pre svoje voľ­no­myš­lien­kár­ske názory inves­to­val do rôz­nych oblastí zahŕňa­júc cestu do ves­míru a vytvá­ra­nie komu­nít na mori žijú­cich ďaleko od záko­nov akej­koľ­vek vlády — zná­mych ako seas­te­a­ding — trvalé obyd­lie na mori“.

Pri nábore zamest­nan­cov v posled­ných rokoch sa pokú­šal vybrať tých, ktorí nenav­šte­vo­vali TOP uni­ver­zity. V nie­kto­rých oblas­tiach ako napr. počí­ta­čová veda, je teraz možné naučiť sa obsah celého stupňa za zlo­mok času pro­stred­níc­tvom skrá­te­ných hodín kódo­va­nia. Thie­lovo Spo­lo­čen­stvo oce­ňuje sumou 100 000 dolá­rov, 20 ľudí vo veku do 20 rokov aby sa vzdali výučby a nasle­do­vali svoje vlastné pro­jekty. Jeho posledné dielo “Zero to One”: „Poznámky k star­tu­pom alebo ako sa sta­via budúc­nosť“ — kniha o Star­tu­poch zalo­žená na kurze, ktorý vie­dol na Stan­ford­skej uni­ver­zite 2012.

Otáz­kou zostáva, posky­tuje ti náš vzde­lá­vací sys­tém pod­statný základ zna­losti alebo robí z teba jed­no­du­cho tré­no­va­ného robota v labáku? Naozaj nepri­ná­šate kre­a­tívnu prácu a zvy­čajne robíte len tie pod­radné práce“ – hovorí Thiel. „Mys­lím si, že ľudia sa musia naučiť nie­ktoré veľmi pod­statné veci. A otáz­kou zostáva, aká veľká časť nášho vzde­lá­va­cie sys­tému je pro­duk­tívna?

Cie­ľom jeho ďal­šieho hnevu bol pojem šťas­tie. Keď Thiel inves­tuje do spo­loč­ností, snaží sa vytvo­riť pod­mienky v kto­rých „pote­šu­júce veci sa stá­vajú sku­toč­nos­ťou“.

V nie­kto­rých spô­so­boch je význam šťas­tie poní­maný ako únik pred nedos­ta­toč­ným roz­mýš­ľa­ním o veciach. Keď inves­tu­jeme do spo­loč­ností a pomys­líme si, že vážne netu­šíme čo sa môže stať – možno to fun­go­vať bude a možno nie. Keď sa jedná s ľuďmi ako s tike­tom v loté­rií – mys­lím, že je to úplne zlý spô­sob zaob­chá­dza­nia s ľuďmi a tak­tiež je to zlý spô­sob inves­to­va­nia, pre­tože sa psy­chicky často zmie­rime so stra­tou peňazí. Člo­vek by mal namiesto toho pop­re­mýš­ľať, že prečo to pri­po­mína tiket v loté­rií. Od čoho to závisí, čomu v sku­toč­nosti nero­zu­miete.“

S odha­do­va­ným čis­tým ima­ním 2,2 miliardy dolá­rov Thie­lové spo­loč­nosti zahŕňajú dátové ana­lýzy firmy Pala­tir, ktorá je využí­vaná ban­kami a pro­tid­ro­go­vými agen­tú­rami a tak­tiež boli údajne zapo­jené do pát­ra­nia po Usá­movi bin Ládi­novi. Foun­ders Fund tak­tiež inves­to­val do brit­skej spo­loč­nosti pre umelú inte­li­gen­ciu Deep Mind Tech­no­lo­gies, ktorá bola pre­daná Google minulý rok za 240 mili­ó­nov libier. Jeho naj­väč­šou pre­már­ne­nou prí­le­ži­tos­ťou bolo nein­ves­to­va­nie v dru­hom kole do Face­bo­oku vtedy, keď na ňom pra­co­valo ešte menej ako 10 ľudí.

V knihe Zero to One tvrdí, že úspešné firmy sú tie, ktoré vytvo­rili mono­pol tým, že rie­šili jediný prob­lém, zatiaľ tie čo zly­hali sú pod­niky, ktoré sa úspešne nevyhli kon­ku­ren­cií. V podob­nom duchu je Theil skep­tický ohľa­dom poku­sov napo­dob­niť Sili­con Val­ley a jeho úspech kde­koľ­vek vo svete. Najmä “Sili­con Roun­da­bout” vo východ­nom Lon­dýne, ktorý je domo­vom vlád­nej ini­cia­tívy budo­va­nia star­tu­pov v Tech City.

Exis­tuje veľa odliš­ných prob­lé­mov v súvis­losti s tým. Jed­ným z nich je aj to, že nie je jasné prečo Sili­con Val­ley vlastne fun­guje. Je to pozo­ru­hodná vec, v rov­naký čas na jed­nom mieste. Je veľmi ťažké zis­tiť aké sú fak­tory, ktoré ho udr­žujú v pohybe. Je to tým pek­ným poča­sím? Je to tým, že máte celú sieť ľudí a nek­toré veľmi úspešné spo­loč­nosti, ktoré sa budo­vali v prie­behu rokov? Je to ta nevy­ko­na­teľ­nosť dohôd o nesú­ťa­žení aby zamest­nanci mohli odísť z jed­nej spo­loč­nosti a pra­co­vať v inej v štáte Kali­for­nia.

A potom si stále mys­lím, že ak sa roz­hod­neš sko­pí­ro­vať niečo s čím si sa už stretol/la dostá­vaš sa do pod­rad­nej pozí­cie. Niečo z nie­kade je nič z nikade. Oxford z Islandu nie je Oxford. Takisto – Sili­con Beach, Sili­con Roun­da­bout – toto všetko znie ako pod­radné výstrelky.

Nech­cete predsa začať s niž­šou úrov­ňou. Otáz­kou vždy musí byť, čo je to, čo viete robiť lep­šie ako hocikto iný? Čo sa týka Lon­dýna, vytvára dojem, že je naj­viac koz­mo­po­litné mesto v Európe a to je prav­de­po­dobne sila, ktorá by ho mala posú­vať dopredu. Veľa zau­jí­ma­vých finanč­ných ino­vá­cií sa Lon­dýne udialo a tak sa to zdá byť úplne nor­málne.”

Mýtus zly­ha­nia

Porov­na­nie, že či USA alebo Európa sú lep­ším pro­stre­dím na zača­tie biz­nisu sú často cito­vané tak, že Severná Ame­rika je náchyl­nej­šia na zly­ha­nie – nebez­pečná myš­lienka podľa The­ila.

Sna­žím sa čeliť mno­hým z týchto bro­mi­dov, ktoré majú ľudia v Sili­con Val­ley a jeden z tých ktorý sa mi naj­viac nepá­čia je, že neús­pech je pova­žo­vaný za ďal­šiu skú­se­nosť uče­nia sa alebo niečo podobné.“ — hovorí.

Vždy keď spo­loč­nosť zlyhá nie je to vždy výsled­kom pre­krás­neho dar­wi­nov­ského voľ­ného trhu a nie je to fan­tas­tická výchovná skú­se­nosť pre všet­kých zain­te­re­so­va­ných. Každá smrť je tra­gé­dia a to isté platí aj pre smrť spo­loč­nosti.“

Nemys­lím si, že by sme mali pri­pra­vo­vať ľudí na neús­pech vo všet­kých sme­roch. A práve toto je to, čomu by sa malo vo väč­šine prí­pa­doch vyva­ro­vať.“

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)