Peter vďaka internetovému podnikaniu z pláže dosiahol obrat 2 milióny eur

Linda Cebrová / 2. decembra 2018 / Biznis

  • Petra Cho­delku živí in­ter­ne­tové pod­ni­ka­nie, vďaka kto­rému ces­tuje na­prieč sve­tom
  • Nám pre­zra­dil, ako sa mu po­da­rilo uspieť v on­line svete a na čo by si pri roz­behu biz­nisu ne­mal za­bú­dať
zdroj: Peter Chodelka, pexels
  • Petra Cho­delku živí in­ter­ne­tové pod­ni­ka­nie, vďaka kto­rému ces­tuje na­prieč sve­tom
  • Nám pre­zra­dil, ako sa mu po­da­rilo uspieť v on­line svete a na čo by si pri roz­behu biz­nisu ne­mal za­bú­dať

Pe­ter si to po stred­nej škole na­mie­ril priamo do Prahy, kde za­čal štu­do­vať na Vy­so­kej škole eko­no­mic­kej, od­bor pod­ni­ka­nie a e-eko­no­mika. Ide o spo­je­nie tra­dič­nej eko­no­miky s fir­mami a ich fun­go­va­ním. Vždy ho to však viac ako ku gra­fom ťa­halo k pod­ni­ka­niu. Práve v Prahe sa pr­vý­krát do­stal k we­bo­vým strán­kam a za­čal sa učiť kó­do­va­cie ja­zyky CSS a HTML. Po Prahe sa do­stal na Uni­ver­sity of Sout­hamp­ton, ktorá je jedna z TOP škôl v An­glicku, tu štu­do­val od­bor Di­gi­tálny mar­ke­ting.

“Takto som sa každý deň za­čal učiť o mož­nos­tiach in­ter­ne­to­vého mar­ke­tingu, o SEO, pla­te­nej re­klame, so­ciál­nych sie­ťach. Pra­co­vali sme aj na re­ál­nych pro­jek­toch an­glic­kých fi­riem, na­prí­klad Cad­bury Cho­co­late,” ho­vorí o svo­jich za­čiat­koch pre Star­ti­tup.

Ča­som sa za­čal zau­jí­mať aj o to, akým spô­so­bom si do­káže za­ro­biť na web­stránke, ktorú si už ve­del sám na­kó­do­vať. Skú­šal na­prí­klad Go­ogle Ad­Sense, spoz­nal ako fun­guje af­fi­liate mar­ke­ting a s bra­tom istý čas pre­dá­vali na in­ter­nete do­pl­nok stravy z Ka­nady.

Po skon­čení školy v An­glicku a zís­kaní me­dzi­ná­rod­ného ma­gis­ter­ského ti­tulu MSc sa Pe­ter vrá­til do Prahy, kde ih­neď na­stú­pil do re­klam­nej agen­túry Dobrý web.

“Di­gi­tál sa v tom čase ešte stále roz­bie­hal a keď si na po­ho­vore po­ve­dal, že máš cer­ti­fi­kát od Go­ogle, tak ťa všetky firmy po­maly pro­sili, aby si k ním na­stú­pil,“ smeje sa Pe­ter. Iba pre pred­stavu, mal som po škole 4 po­ho­vory a zo všet­kých mi za­vo­lali, že ma berú. Mo­hol som si vy­be­rať,” do­dáva.

Práca v agen­túre ho však ča­som pre­stala na­pĺňať, preto za­čal roz­mýš­ľať o osa­mos­tat­není sa. “Pre­daj do­pl­n­kov stravy z Ka­nady sa nám dobre roz­bie­hal, ale ne­bola to zase žiadna sláva, mali sme v prie­mere 2-3 ob­jed­návky denne, v so­botu väč­ši­nou žiadnu. Takže som bol na váž­kach, či sa na­plno pus­tím do pod­ni­ka­nia alebo si zvo­lím is­totu. Vy­hralo pod­ni­ka­nie a ešte som od­vtedy toto roz­hod­nu­tie ne­oľu­to­val,” kon­štuje mladý pod­ni­ka­teľ.

Dnes mam vy­ro­cie. Presne pred pia­timi rokmi (25.01.2012) som si za­lo­zil ziv­nost a za­cal pod­ni­kat na in­ter­nete. Po­cas 5 ro­kov som pra­co­val a zil v In­do­ne­zii, Thaj­sku, Viet­name, Spa­niel­sku, Por­tu­gal­sku, Bul­har­sku a v Prahe, ktoru na­zy­vam svo­jim do­mo­vom :) Za 5 ro­kov som vy­bu­do­val viac ako 30 uspes­nych aj ne­us­pes­nych on­line pro­jek­tov, ktore mi vy­ge­ne­ro­vali ob­rat pre­sa­hu­juci 1 mi­lion €. Za 5 ro­kov som spoz­nal de­siatky zau­ji­ma­vych ludi, navs­ti­vil stovky no­vych miest a zis­til som, ze in­ves­to­vat treba pre­dov­set­kym do za­zit­kov a do seba. In­ter­ne­tove pod­ni­ka­nie mi vsak dalo ovela viac ako pra­chy a moz­nost ces­to­vat. Dalo mi SLO­BODU, ktora po ro­dine a zdravi pre mna bude vzdy na pr­vom mieste. Za toto som vdacny ur­cite naj­viac. Mys­lim, ze dnesna kan­ce­la­ria ho­vori za vsetko :)

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Pe­ter Cho­delka (@cho­delka_pe­ter),

Len tak sa pus­tiť do pod­ni­ka­nia však nie je jed­no­du­ché. Pe­ter po­va­žuje za alfu a omegu úspe­chu in­ves­to­va­nie do vzde­la­nia. “A ne­ho­vo­rím iba o dra­hej vy­so­kej škole, (ktorú mi za­pla­tila mama), skôr o kni­hách, au­di­ok­ni­hách, pred­náš­kach, kon­fe­ren­ciach, ško­le­niach, kur­zoch. Je toho veľa a kto­koľ­vek chce ro­biť to čo ja, si má z čoho vy­brať. Treba sa pre­me­niť na špon­giu a na­sať do seba čo naj­viac in­for­má­cií. Po­tom tieto te­ore­tické in­for­má­cie pre­klo­piť do praxe,” radí Pe­ter.

Pe­ter po­čas svo­jej pod­ni­ka­teľ­skej ka­ri­éry pre­ces­to­val značnú časť sveta. Kde to však stálo za to? “Cel­kom dobre sa mi pra­co­valo na Bali v co­worku Dojo. Je tam su­per ko­mu­nita a pro­duk­tívne pro­stre­die. Veľmi dobré to bolo aj v Chiang Mai v Thaj­sku, bol som v co­worku Puns­pace. Alebo v Ma­laj­zii, v co­wor­kingu @cat. Ces­to­val som vtedy sám a do­pi­so­val svoj prvý e-book. Ur­čite to však bolo zau­jí­mavé aj v Ko­lum­bii, kde sme boli v tzv. co-li­vingu na de­dine, kú­sok od Me­del­linu. Celý deň sme ne­mu­seli nič rie­šiť, pre­tože sme mali za­bez­pe­čenú stravu. Len sme tu od­dy­cho­vali a pra­co­vali. Ide­álna kom­bi­ná­cia,” spo­mína Pe­ter.

Dnes mladý Ži­lin­čan pod­niká spo­ločne s jeho Bra­tom Mar­ti­nom, s kto­rým sa v biz­nise per­fektne do­pĺňajú. Za viac ako 6 ro­kov sa vďaka dvom fir­mám blí­žia k ob­ratu 2 000 000 €. “Tiež zdô­raz­ním, že ide o ob­rat za šesť ro­kov a tie pe­niaze na účte sku­točne ne­mám. Na­koľko veľa ľudí po­čuje ob­rat firmy a au­to­ma­ticky si pred­sta­via ma­ji­teľa v BMW-čku s ob­rov­ským do­mom. Do tohto štá­dia som sa ešte ne­dos­tal, stále cí­tim, že som v in­ter­ne­to­vom pod­ni­kaní na za­čiatku,” ho­vorí Pe­ter.

Do čoho sa však  pus­tiť, aby sa člo­vek uži­vil aj na ces­tách? Pe­ter v tom má cel­kom jasno. “Tech­no­ló­gie budú per­spek­tívne vždy. Plat prog­ra­má­tora v USA kľudne pre­siahne aj 100 000 do­lá­rov ročne. A to už je slušný plat aj na takú drahú kra­jinu. Ak by som si mal vy­brať, vo­lím IT. Ale vo veľa ob­las­tiach sa v dneš­nej dobe dá už cel­kom slušne za­ro­biť. UX de­sig­néri alebo aký­koľ­vek ma­naž­ment. Zá­leží skôr na ši­kov­nosti ako na ob­lasti. Za­ro­biť pe­niaze sa dajú všade,” do­dáva.

Pet­rove rady vy­chá­dzajú z jeho vlast­ných pod­ni­ka­teľ­ských skú­se­ností. Zá­ro­veň si je ve­domý toho, že ak by dnes znova roz­bie­hal biz­nis, ve­del by vy­me­no­vať aj 100 vecí, ktoré by spra­vil inak. Sám sa však riadi hes­lom: Eve­ryt­hing hap­pens for a re­a­son. „Takže, čo­koľ­vek som na za­čiatku pod­ni­ka­nia spra­vil, malo to svoj zmy­sel. Buď mi to uká­zalo cestu, kto­rou sa mám vy­dať, alebo cestu, kto­rou ísť ne­mám. Na­prí­klad ur­čite by som sa dnes ne­púš­ťal do pre­daja elek­tro­nic­kých ci­ga­riet, o kto­rých som ne­ve­del vô­bec nič a pre­ro­bili sme na nich viac ako 20 000 €. Od­vtedy si vždy ro­bím dô­kladný vý­skum (tzv. re­se­arch) trhu aj pro­duktu, do kto­rého sa púš­ťam,” ho­vorí Pe­ter.

A čo by úspešný di­gi­tálny no­mád po­ra­dil všet­kým mla­dým ľu­ďom, ktorí by radi roz­behli svoj vlastný biz­nis a ktorí sa nechcú via­zať len na jedno miesto?

“Naj­dô­le­ži­tej­šie je za­čať. Je vlastne jedno ako za­čneš. Ale jed­no­du­cho za­čni. Za­čni ro­biť pries­kum trhu, do kto­rého sa chceš pus­tiť. Sprav si ta­buľku s kon­ku­ren­ciou, ich ce­nami, čo zá­kaz­ní­kom po­nú­kajú, akú majú náv­štev­nosť (toto mô­žeš zis­tiť po­mo­cou ná­stroja Si­mi­lar­Web). Alebo si zisti trend vy­hľa­dá­va­nosti cez ná­stroj Go­ogle Trends. In­ves­tuj prvé pe­niaze do pod­ni­ka­nia práve tým, že si kú­piš do­ménu a za­čneš po­maly pra­co­vať na web­stránke. Všetko sa na­učíte cez You­Tube vi­deá alebo rôzne kurzy,” radí Pe­ter.


Pe­ter tak­tiež zdô­raz­ňuje, že dô­le­žité je dať si re­álny cieľ a za­čať na ňom ma­kať. Cie­ľom môže byť na­prí­klad to, že v ok­tóbri spus­tíš svoj e-shop, ktorý dlho od­kla­dáš. Po­tom tento cieľ roz­kús­kuj. Prvý týž­deň si zvo­líš meno a kú­piš do­ménu. Druhý týž­deň spra­víš jed­no­du­chú stránku s in­for­má­ciami a pro­duk­tami. Tretí týž­deň spus­tíš blog a náj­deš si re­dak­torku, ktorá ti bude po­má­hať s tvor­bou ob­sahu. Takto po­kra­čuj deň po dni, týž­deň po týždni, až za pár me­sia­cov vy­bu­du­ješ niečo, čo dáva zmy­sel a za­rába ti pe­niaze.

Pe­ter má aj pár kon­krét­nych ti­pov na zdroje, vďaka kto­rým sa mu po­da­rilo pre­ra­ziť v on­line svete a ur­čite by si ich ne­mal pre­hliad­nuť, ak ťa láka cesta di­gi­tál­neho no­máda.“Všetko to za­čalo kni­hou Bo­hatý otec, chu­dobný otec, ktorá mi uká­zala ako vy­zerá tzv. “Krysí zá­vod” a že nech­cem celý ži­vot pra­co­vať iba preto, aby som mo­hol viac mí­ňať,” opi­suje Pe­ter.

Kniha 4-ho­di­nový pra­covný týž­deň Pet­rovi zase uká­zal cestu, ako sa dá ces­to­vať a za­rá­bať zá­ro­veň. Po pre­čí­taní tejto knihy ve­del, že chce na­plno pod­ni­kať na in­ter­nete z rôz­nych kra­jín sveta. Vďaka knihe Práca na ďialku zase po­cho­pil, že aj pri ces­to­vaní sa dá vy­bu­do­vať veľký biz­nis. No a po­tom to sú prak­tic­kej­šie zdroje, z kto­rých sa in­špi­ro­val na za­čiatku pod­ni­ka­nia, ako na­prí­klad fó­rum Web­trh, fó­rum Di­gi­tal­po­int, pod­cast Smart Pas­sive In­come alebo blog Zaca John­sona.

Ho­vorí sa, že všade dobre, no doma naj­lep­šie. Je tomu tak aj v tvo­jom prí­pade alebo ťa prí­liš ne­láka pred­stava usa­de­nia sa na Slo­ven­sku?

„Doma mám stále ro­dinu, ka­ma­rá­tov, zná­mych, pra­cov­ných par­tne­rov. V po­sled­nej dobe som si uve­do­mil, že je vlastne úplne jedno v akom štáte alebo meste sa na­chá­dzaš. Je dô­le­ži­tej­šie, s akými ľuďmi trá­viš čas. Len prí­tom­nosť tých správ­nych ľudí urobí dl­ho­dobo šťast­ným, nie pláž alebo ho­te­lová izba s krás­nym vý­hľa­dom,“ kon­šta­tuje Pe­ter.


Čo sa týka Pet­ro­vých plá­nov do bu­dúcna, tie sú podľa jeho slov cel­kom veľké. Ide na­prí­klad o pre­daj no­vého vlast­ného pro­duktu, ktorý sa na Slo­ven­sku ešte ne­pre­dáva. Táto forma pod­ni­ka­nia ho baví asi naj­viac, ako prí­kla­dom môže slú­žiť ich značka pré­mi­ových su­per­pot­ra­vín Blen­dea alebo Pet­rov e-book Za­rá­ba­júci web.

“Čo sa týka ob­do­bia do konca roka 2018, chcem roz­be­hnúť v Bra­ti­slave kan­ce­lá­riu, zor­ga­ni­zo­vať svoje prvé ško­le­nie a na­vr­hnúť novú značku pro­duktu, ktorý bu­deme pre­dá­vať. Ale pre­dov­šet­kým si chcem uží­vať prí­tomný okam­žik a žiť na 100% každý je­den deň,” do­dáva Pe­ter. Viac o Pet­ro­vom biz­nise sa do­čí­taš na cho­delka.sk.

Pridať komentár (0)