Petra rozbehla biznis s netradičným materiálom, ktorí si Slováci ihneď obľúbili

Ema Stanovská / 26. januára 2019 / Rozhovory

  • Ko­rok sa už dávno ne­pou­žíva iba na vý­robu zá­tok do ví­no­vých fliaš, dnes sa z neho vy­rába tak­mer všetko od opas­kov, cez lampy, až po in­te­riér do áut
  • Tento ma­te­riál má mnoho vý­hod – má te­pelno a zvu­kovo izo­lačné vlast­nosti, ne­pre­púšťa vodu a je hy­po­aler­génny
  • Petra z Cor­kit.sk sa roz­hodla po­u­ká­zať pre­dov­šet­kým na jeho eko­lo­gické vy­uži­tie v mód­nom prie­mysle, jej do­pl­nky vy­rá­bajú por­tu­gal­skí re­me­sel­níci aj slo­ven­skí di­zaj­néri
zdroj: Facebook CORK it
  • Ko­rok sa už dávno ne­pou­žíva iba na vý­robu zá­tok do ví­no­vých fliaš, dnes sa z neho vy­rába tak­mer všetko od opas­kov, cez lampy, až po in­te­riér do áut
  • Tento ma­te­riál má mnoho vý­hod – má te­pelno a zvu­kovo izo­lačné vlast­nosti, ne­pre­púšťa vodu a je hy­po­aler­génny
  • Petra z Cor­kit.sk sa roz­hodla po­u­ká­zať pre­dov­šet­kým na jeho eko­lo­gické vy­uži­tie v mód­nom prie­mysle, jej do­pl­nky vy­rá­bajú por­tu­gal­skí re­me­sel­níci aj slo­ven­skí di­zaj­néri

Kedy a ako ste za­čali s pre­da­jom kor­ko­vých pro­duk­tov na Slo­ven­sku? Čo vás k tomu pri­viedlo?

Ko­rok ma ako ma­te­riál fas­ci­no­val od­jak­živa. Vôňa kor­ko­vých zá­tok, mäk­kosť kor­ko­vých pod­láh či dro­bi­vosť škol­ských ná­ste­niek. Na do­vo­lenke v Por­tu­gal­sku som na­ra­zila aj na ďal­šie vý­robky z korku, ale ne­jak ma vtedy ve­dome ne­upú­tali a nič som si ne­kú­pila. Ná­pad za­lo­žiť CORK it vzni­kol spon­tánne. Doma sa nám po­va­ľo­valo množ­stvo kor­ko­vých zá­tok, do­pí­jala som port­ské víno a pop­ri­tom go­og­lila, čo kre­a­tívne by sa z tých kor­kov dalo ručne vy­tvo­riť. Na­ra­zila som na módu z korku, ka­belky, pe­ňa­ženky, do­konca dážd­niky. Vy­ze­ralo to ako koža, vô­bec sa to ne­po­do­balo na ten kla­sický dro­bivý ko­rok.

Na “do it your­self” ná­pady z korku som za­budla a skú­mala ďa­lej kor­kové ka­belky. Zis­tila som, že na Slo­ven­sku sa také niečo zo­hnať nedá a vi­dela som dieru na na­šom trhu. Ob­jed­nala som si prvú kor­kovú ka­belku od do­dá­va­teľa, s kto­rým spo­lu­pra­cu­jem do­dnes, aby som sa pre­sved­čila o kva­lite kor­ko­vej módy. Vždy som si chcela vy­skú­šať, čo ob­náša roz­be­hnu­tie es­hopu alebo aké­ho­koľ­vek pro­jektu a roz­hodla som sa, že za­čnem po­maly pri­ná­šať túto udr­ža­teľnú módu z prí­rodu aj k nám. V marci 2017 vzni­kol es­hop CORK it a vo feb­ru­ári 2018 som ot­vo­rila aj malý sho­wroom.

Čo kon­krétne je ná­pl­ňou va­šej práce? Kto tvorí váš tím?

CORK it je za­tiaľ len čisto v mo­jej ré­žii a rie­šim ho popri stá­lej práci. Pre­dá­vam v spo­mí­na­nej pre­dajni, plá­nu­jem prís­pevky na so­ciálne mé­dia, od­po­ve­dám na maily, vy­ba­vu­jem ob­jed­návky, ko­mu­ni­ku­jem s do­dá­va­teľmi, ana­ly­zu­jem čo treba ob­jed­nať a čo na­opak vy­ra­diť z po­nuky a všetky ďal­šie mini úlohy okolo, ktoré sa vždy na­ko­pia. Tím spo­lu­pra­cov­ní­kov sa však raz za čas zväčší – ka­ma­rátka pekne fotí, tak mi po­môže na­fo­tiť pár pro­duk­tov; pria­teľ a ma­mina mi asis­tujú, keď cho­die­vam pre­dá­vať CORK it na rôzne eventy.

Ako ste už po­ve­dali, pro­stred­níc­tvom va­šej značky CORK it spo­lu­pra­cu­jete s via­ce­rými por­tu­gal­skými fir­mami. O aké ide a zá­klade čoho ste ich oslo­vili?

Oslo­vila som por­tu­gal­skú aso­ciá­ciu korku a úplne ná­ho­dou som na­ra­zila na jednu pani zo Švaj­čiar­ska, ktorá vlastní ob­cho­dík s kor­ko­vou mó­dou. V maili som ju pop­ro­sila, či by ma mohla in­špi­ro­vať so svo­jím prí­be­hom ako za­čí­nala. Na moje prek­va­pe­nie mi po­slala aj mená do­dá­va­te­ľov, s kto­rými spo­lu­pra­cuje. Po­tom som oslo­vila nie­koľko väč­ších aj men­ších fi­riem, vy­pý­tala ce­nové po­nuky a po­stupne vy­fil­tro­vala 3-4 do­dá­va­te­ľov, s kto­rými sa mi naj­lep­šie ko­mu­ni­ko­valo a sor­ti­ment mi vy­ho­vo­val. Ide skôr o men­šie ro­dinné pod­niky (Jo­cork, Cor­kor a Marla Pais), ktoré sú mi­mo­cho­dom ve­dené že­nami. Pro­dukty – ka­belky, ba­tôžky, pe­ňa­ženky či koz­me­tické taš­tičky sú do veľ­kej miery šité ručne. Od ďal­šej firmy ku­pu­jem kor­kové kúsky do do­mác­ností.

Čím je práve ko­rok ako ma­te­riál vý­ni­močný?

Jeho vý­ni­moč­nosť spo­číva pre­dov­šet­kým v tom, že ide o eko­lo­gický a udr­ža­teľný ma­te­riál. Ok­rem toho je na korku vý­ni­močný aj prí­beh, ako sa zís­kava a ob­lasti, v kto­rých sa vy­užíva. Má te­pelno a zvu­kovo izo­lačné vlast­nosti, ne­pre­púšťa vodu a je hy­po­aler­génny. Ko­rok po­núka roz­ma­ni­tosť.

Veľa ľudí si pri pojme ko­rok pred­staví iba kor­kové zátky do ví­no­vých fliaš. Čo všetko je možné vy­ro­biť z tohto ma­te­riálu?

Ko­rok je veľmi vše­stranný ma­te­riál a pri jeho spra­co­vaní sa vy­užije každý je­den gram. Vo svete módy sa po­u­žíva na vý­robu tzv. kor­ko­vej kože a látky, z kto­rej sa šijú ka­belky, pe­ňa­ženky, tašky a po­dobne. V športe sa vy­užíva na vý­robu sur­fov, ka­ja­kov či pod­lo­žiek na jógu. Čo­raz po­pu­lár­nejší je aj me­dzi by­to­vými di­zaj­nérmi a ar­chi­tek­tami. Exis­tujú kor­kové sto­ličky, kreslá, lampy, celé zo­stavy ná­bytku a sa­moz­rejme kor­kové pod­lahy. Uplat­ne­nie na­chá­dza aj v auto-moto prie­mysle; ko­rok sa naj­nov­šie pri­dáva do pri­lieb a nie­ktoré au­to­mo­bi­lové značky ho vy­uží­vajú do in­te­ri­éru áut. Ani in­ži­nieri z NASA ne­pre­hliadli ko­rok a po­u­ží­vajú ho kvôli jeho ter­mál­nym vlast­nos­tiam vo ves­mír­nych tech­no­ló­giách.

Aké kor­kové pro­dukty v sú­čas­nosti náj­deme vo va­šom e-shope?

Mo­men­tálne sa ve­nu­jem hlavne korku v móde. Ob­ľú­bené sú kor­kové ba­tôžky, dám­ske pe­ňa­ženky, ka­belky cez plece. V po­nuke mám aj pod­ložky pod hr­nce, pre­stie­ra­nia, obaly na mo­bil, opasky, kra­vaty. Sor­ti­ment pris­pô­so­bu­jem vďaka spät­nej väzby zá­kaz­ní­kov.

Z čoho sa vlastne ko­rok zís­kava a akým spô­so­bom z neho vzniká “kor­ková koža”, z kto­rej sú vy­ro­bené vaše ka­belky či pe­ňa­ženky?

Ko­rok sa zís­kava z kôry dubu kor­ko­vého. Tieto stromy ne­na­rastú ho­cikde, ide­álne je pre nich stre­do­mor­ské pro­stre­die. Naj­viac ich ras­tie práve v Por­tu­gal­sku. Dub musí byť starší ako 25 ro­kov a ras­tie na­ďa­lej aj po od­strá­není kôry. Od­lu­po­va­nie kôry pre­bieha kaž­dých 7-9 ro­kov a me­dzi­tým sa strom re­ge­ne­ruje. Stromy, kto­rých kôra sa pra­vi­delne od­stra­ňuje, do­konca ab­sor­bujú päť­krát viac oxidu uhli­či­tého ako tie, ktoré sa takto ne­vy­uží­vajú.

Zber korku pre­bieha ručne. Je to tra­dičné re­meslo, de­dené z otca na syna. Naz­bie­rané kor­kové pláty sa mu­sia nie­koľko me­sia­cov ne­chať le­žať, aby stra­tili pre­by­točnú vlh­kosť. Slnko a vzduch urých­lia nie­ktoré che­mické pro­cesy. Pláty sa po­tom pre­sunú do to­vární, kde sa vlo­žia do vod­nej pary, aby kôra zmäkla a mohla sa na­re­zať na ten­šie časti. Ná­sledne sa kôra znova ne­chá su­šiť pár týž­dňov. Kor­ková koža je veľmi jemný ko­rok, ktorý sa špe­ciál­nymi or­ga­nic­kými le­pid­lami la­mi­nuje na nosnú látku. Žiadne ná­ročné che­mi­ká­lie sa v pro­cese ne­pou­ží­vajú.

Aké sú hlavné vý­hody vy­uži­teľ­nosti korku v mód­nom prie­mysle?

Štruk­túra kor­ko­vých bu­niek vy­zerá ako me­dový plát a tento tvar spolu s lát­kou zva­nou su­be­rín za­ru­čujú korku jeho hlavné vý­hody – odol­nosť, ľah­kosť a ne­prie­pust­nosť. To zna­mená, že sa kor­kové módne vý­robky tak ľahko ne­oderú, ne­poš­kriabu, ne­zmoknú a sú vá­hovo do­konca ľah­šie ako ko­žené vý­robky. Ko­rok ne­pre­púšťa vodu a od­pu­dzuje prach a aj roz­toče. Ok­rem toho ne­za­pá­cha, ani keď zmokne. Ďal­šou vý­ho­dou je, že sa oň ne­treba sta­rať. Ak sa za­špiní kor­ková ka­belka, stačí po­u­žiť jemnú han­dru a mydlo.

Kto vy­rába pro­dukty, ktoré náj­deme na va­šom e-shope?

Väč­šinu z pro­duk­tov vy­rá­bajú por­tu­gal­skí re­me­sel­níci, nejde o ma­sovú vý­robu.

Spo­lu­pra­cu­jete aj s ne­ja­kými lo­kál­nymi vý­rob­cami pro­duk­tov z tohto ma­te­riálu?

Na jed­nom po­du­jatí som sa zo­zná­mila so sleč­nou zo Sashe (Vač­ko­Vec), ktorá z kor­ko­vej látky šije vaky, mo­tý­liky, kra­vaty a aj van­kúše. V po­nuke mám zo­pár kor­ko­vých ná­ram­kov od diev­čat z Cork fas­hion a naj­nov­šie mám v po­nuke šil­tovky od slo­ven­ských di­zaj­né­rov Rough&Ten­der.

Kde ok­rem e-shopu pre­zen­tu­jete tieto pro­dukty a ako na ne re­a­gujú Slo­váci?

Ok­rem es­hopu a sho­wro­omu pre­zen­tu­jem pro­dukty na nie­koľ­kých po­du­ja­tiach po­čas roku. Veľmi rada cho­die­vam na Ve­gán­ske hody, je tam prí­jemná at­mo­sféra. Kor­ková móda je ob­ľú­bená práve me­dzi ve­gánmi či ve­ge­ta­riánmi, keďže ko­rok je ne­ži­vo­číš­neho pô­vodu. Na Slo­ven­sku je za­tiaľ ko­rok v móde me­nej zná­mym poj­mom a je teda po­trebné bu­do­vať po­ve­do­mie o jeho vy­užití, no do­te­raj­šie re­ak­cie hod­no­tím ako veľmi po­zi­tívne, najmä zo strán viac eko zmýš­ľa­jú­cich ľudí. Mám po­cit, že ľu­dia na Slo­ven­sku no­vým ná­pa­dom cel­kom fan­dia a zau­jí­majú sa o ne­opo­ze­rané pro­dukty. Každá kor­ková ka­belka je to­tiž je­di­nečná; ko­rok má ne­opa­ko­va­teľnú štruk­túru.

Čo plá­nu­jete do bu­dúcna? Ne­chys­táte sa roz­ší­riť sor­ti­ment?

Plá­nov mám veľa a na ich re­a­li­zá­ciu sú po­trebné čas aj pe­niaze, takže po­stu­pu­jem krok za kro­kom. Stále sa so sor­ti­men­tom hrám a skú­mam, čo ľu­dia hľa­dajú a načo sa pý­tajú. Chys­tám sa viac roz­ší­riť po­nuku o ba­tohy, pán­sku lí­niu a veci do kan­ce­lá­rie a do bytu.

Pridať komentár (0)