Petra Vlhová si na pretekoch Svetového pohára vybojovala prvú priečku

Redakcia / 8. marca 2019 / Zo Slovenska

  • Naša slo­ven­ská ly­žiarka opäť pred­viedla per­fektný vý­kon
  • Zo Sve­to­vého po­hára v zjaz­do­vom ly­žo­vaní si od­náša ďal­šiu tro­fej
  • Po pr­vom kole ob­rov­ského sla­lomu skon­čila prvá
zdroj: TASR
  • Naša slo­ven­ská ly­žiarka opäť pred­viedla per­fektný vý­kon
  • Zo Sve­to­vého po­hára v zjaz­do­vom ly­žo­vaní si od­náša ďal­šiu tro­fej
  • Po pr­vom kole ob­rov­ského sla­lomu skon­čila prvá

Petra Vl­hová sa na Sve­to­vom po­hári v zjaz­do­vom ly­žo­vaní, ktorý sa ten­to­krát koná v Špind­le­ro­vom Mlyne, umiest­nila na pr­vom mieste.

Vl­hová bola po pr­vom kole prvá s veľ­kým ná­sko­kom, pred Vik­to­riou Re­bens­bur­go­vou si zís­kala ná­skok 47 sto­tín se­kundy. Tre­tia, ta­lianka Fe­de­rica Brig­no­ne­ová za­os­táva za Vl­ho­vou o 1,09 se­kundy.

Pridať komentár (0)