Petra Vlhová si po včerajšom famóznom výkone vyslúžila okrem trofeje aj hviezdnu odmenu

Mária Ambrozová / 9. januára 2019 / Zo Slovenska

  • Petra Vl­hová sa v týchto chví­ľach prav­de­po­dobne ešte stále spa­mä­táva z eufó­rie z vče­raj­ších pre­te­kov
  • Po­da­rilo sa jej po­ra­ziť svoju naj­väč­šiu so­kyňu, Mi­ka­elu Shiff­ri­novú, v sla­lome v ra­kús­kom Fla­chau
  • Ok­rem ohrom­nej tro­feje si Petra od­náša aj naj­vyš­šiu pré­miu v sé­rii pre­te­kov
zdroj: Dan Vojtech Photographer
  • Petra Vl­hová sa v týchto chví­ľach prav­de­po­dobne ešte stále spa­mä­táva z eufó­rie z vče­raj­ších pre­te­kov
  • Po­da­rilo sa jej po­ra­ziť svoju naj­väč­šiu so­kyňu, Mi­ka­elu Shiff­ri­novú, v sla­lome v ra­kús­kom Fla­chau
  • Ok­rem ohrom­nej tro­feje si Petra od­náša aj naj­vyš­šiu pré­miu v sé­rii pre­te­kov

Celé Slo­ven­sko bolo včera krát­kou pred 22. ho­di­nou ve­čer na­le­pené na svo­jich te­le­ví­zo­roch. Naša mladá špor­tov­kyňa, Petra Vl­hová, sa to­tiž opäť po­sta­vila na štart pre­te­kov v sla­lome, v se­zóne, ktorá jej do­po­siaľ vy­chá­dza naj­viac. Pô­so­bivé nočné pred­sta­ve­nie v ra­kús­kom Fla­chau spre­vá­dzané hus­tým sne­že­ním vy­vr­cho­lilo gran­di­óz­nym vý­ko­nom na­šej pre­te­kárky v dru­hom kole, kedy sa jej po­da­rilo o 0,15 se­kundy pred­sti­hnúť re­kord­manku, Ame­ri­čanku Mi­ka­elu Shiff­ri­novú.

Za tento svoj vý­kon si Petra vy­slú­žila od­menu vo výške tak­mer 78 500 švaj­čiar­skych fran­kov, čo je v pre­počte pri­bližne 70 000 eur.


V re­ak­cii na svoj vý­kon (náj­deš pod člán­kom) Petra pre RTVS skon­šta­to­vala, že po čas svo­jej jazdy pred­po­kla­dala, že ten­to­krát to na pó­dium sta­čiť ne­bude a so za­chríp­nu­tým hla­som pri­po­me­nula, že sa ešte ráno pred pre­tekmi cí­tila zdra­votne veľmi zle a zva­žo­vala svoj štart. Prog­ram pre­te­kov je na­bitý a nemá čas telo zre­ge­ne­ro­vať. Aj preto je ten vče­rajší vý­kon omnoho cen­nejší

Aj Petra Sa­gana ke­dysi na­zý­vali „krá­ľom dru­hých miest“ a mladá ly­žiarka sa tak­tiež chvíľu na tejto vlne viezla. Je však ne­po­chybné, že má aj na naj­vyšší stu­pie­nok.

Zdroj: FB/RTVS, fis-ski.com

Pridať komentár (0)