Petra Vlhová vyhrala v dnešnom slalome vo Flachau

Mária Ambrozová / 8. januára 2019 / Zo Slovenska

  • Po pr­vom kole bola Petra na tre­tej priečke a ok­rem Mi­ka­ely Shiff­ri­no­vej sa po­da­rilo pred­be­hnúť ju aj Švédke Anne Swenn-Lars­so­no­vej
  • Dnešný ná­ročný sla­lom vo Fla­chau na­ko­niec zvládla opäť na vý­bornú
zdroj: Facebook/Agence Zoom
  • Po pr­vom kole bola Petra na tre­tej priečke a ok­rem Mi­ka­ely Shiff­ri­no­vej sa po­da­rilo pred­be­hnúť ju aj Švédke Anne Swenn-Lars­so­no­vej
  • Dnešný ná­ročný sla­lom vo Fla­chau na­ko­niec zvládla opäť na vý­bornú

Husté sne­že­nie a kaž­dou štar­tu­jú­cou zhor­šu­júca sa trať dnes mno­hým pre­te­kár­kam v sla­lome v ra­kús­kom Fla­chau ne­priali. Aj preto mala naša mladá re­pre­zen­tantka Petra Vl­hová šťas­tie, že po vče­raj­šom žre­bo­vaní mohla v pr­vom kole vy­štar­to­vať už ako druhá v po­radí. Podľa Ve­ro­niky Zu­zu­lo­vej pred­viedla ako oby­čajne vý­borný vý­kon, sama si trať po­chva­ľo­vala, no na­ko­niec sa jej po­da­rilo kolo ukon­čiť so stra­tou 0,31 se­kundy na jej naj­väč­šiu so­kyňu, ame­ri­čanku Mi­ka­elu Shiff­ri­novú a ob­sa­dila tak tre­tiu prie­bežnú priečku aj za re­pre­zen­tant­kou Švéd­ska, An­nou Swenn-Lars­so­no­vou.

Aj druhé kolo spre­vá­dzalo sne­že­nie, no Petra sľú­bila, že pôjde na­plno a iné sme od nej ani ne­mohli ča­kať. Všetky pre­te­kárky išli svoje ma­xi­mum a na pr­vej priečke sa strie­dali veľmi rýchlo. Petra štar­to­vala tre­tia od konca a Slo­ven­sko s na­pä­tím oča­ká­valo, ako sa jej v dneš­ných pô­so­bi­vých noč­ných pre­te­koch bude da­riť. Do cieľa prišla s ná­sko­kom 1,17 se­kundy a pred­viedla do­po­siaľ su­ve­rénne naj­lep­šie druhé kolo. 21. pó­dium v ka­ri­ére bolo teda opäť isté.

Na­ko­niec sa umiest­nila na 1. mieste s ná­sko­kom 0,15 se­kundy. Vý­borný vý­kon. Gra­tu­lu­jeme!

Pridať komentár (0)