Petržalský Matador sa má zmeniť na nepoznanie. Investujú doňho milióny eur

Mária Ambrozová / 6. decembra 2018 / Architektúra

  • De­ve­lo­peri ko­nečne po­cho­pili, že nie je po­trebné stále sta­vať len nové a nové ob­jekty
  • Po­ten­ciál za­čali hľa­dať aj v dlho opus­te­ných, za­bud­nu­tých bu­do­vách v cen­trách miest
  • Jed­ným z nich je aj fab­rika Ma­ta­dorka, ktorá sa už one­dlho možno zmení na po­ly­funkčný ob­jekt slú­žiaci mno­hým
zdroj: EIA
  • De­ve­lo­peri ko­nečne po­cho­pili, že nie je po­trebné stále sta­vať len nové a nové ob­jekty
  • Po­ten­ciál za­čali hľa­dať aj v dlho opus­te­ných, za­bud­nu­tých bu­do­vách v cen­trách miest
  • Jed­ným z nich je aj fab­rika Ma­ta­dorka, ktorá sa už one­dlho možno zmení na po­ly­funkčný ob­jekt slú­žiaci mno­hým

Spo­loč­nosť Ma­ta­dor de­ve­lop­ment en­vi­ro­re­zortu pred­lo­žila zá­mer re­kon­štruk­cie a do­stavby no­vých vý­rob­ných hál Ma­ta­doru a sľu­buje sku­točne veľ­ko­lepý pro­jekt. „Úče­lom stavby je re­pro­fi­lá­cia časti pô­vod­nej haly a vý­stavba troch by­to­vých do­mov a dvoch pen­zi­ó­no­vých do­mov so spo­loč­nou po­d­zem­nou ga­rá­žou. Zá­me­rom pred­kla­da­ného rie­še­nia je vy­uži­tie po­ten­ciálu lo­ka­lity pre účely bý­va­nia, pre­chod­ného uby­to­va­nia, ad­mi­ni­stra­tívy a ob­chodu for­mou ur­ba­ni­zá­cie a oži­ve­nia chát­ra­jú­ceho vý­rob­ného are­álu,“ píše sa v úvode zá­meru.

Cel­kové od­ha­do­vané ná­klady na tento pro­jekt sú podľa Ma­ta­dor de­ve­lop­ment. a. s. 22,8 mi­li­ó­nov eur a za pred­po­kla­daný za­čia­tok vý­stavby ozna­čili sep­tem­ber 2019. Všetko by malo byť ho­tové už v marci 2021.

In­ves­tor sa bude sna­žiť čo naj­viac za­cho­vať cha­rak­ter pô­vod­ných hál a pô­vodné ob­jekty majú zre­kon­štru­ované na ad­mi­ni­stra­tívne účely tak, aby sa ne­stra­til ich in­dus­triálny pô­vab. Ex­te­ri­éru majú pri­bud­núť te­rasy aj ze­leň. Kom­plex má po­zos­tá­vať z de­sia­tich sa­mos­tat­ných ob­jek­tov – z troch by­to­vých do­mov, dvoch pen­zi­ó­no­vých do­mov a pia­tich re­kon­štru­ova­ných častí haly.

 

By­tové domy budú ob­sa­ho­vať 1,5-, dvoj-, troj- a štvo­r­iz­bové byty a apart­mány s plá­no­va­ným po­čtom oby­va­te­ľov spolu s pen­zi­ó­no­vými do­mami. By­tové a pen­zi­ó­nové domy majú mať 9 na­dzem­ných pod­laží a 2 po­d­zemné pod­la­žia, ktoré pre­poja všetky ob­jekty a budú slú­žiť ako po­d­zemná ga­ráž. Vďaka tomu sa v mest­skej časti roz­šíri po­nuka no­vých pries­to­rov bý­va­nia, zá­ro­veň ne­bude po­trebné bu­do­vať nové in­ži­nier­ske siete a nad­viaže sa na už exis­tu­júcu do­pravnú in­fra­štruk­túru. Má tu vznik­núť aj do­sta­tok miest na par­ko­va­nie, aj pries­tory na od­kla­da­nie bi­cyk­lov.

Pridať komentár (0)