Pikantný biznis na Slovensku: Manželia neďaleko Nitry produkujú špičkové čili

Linda Cebrová / 1. decembra 2018 / Food biznis

  • Os­tré čili nie je doma len v Me­xiku.
  • Ši­roký vý­ber pi­kant­ných dob­rôt náj­deš aj u vý­robcu Chil­li­hell, za kto­rým stojí slo­ven­ský man­žel­ský pár.
  • Ich pro­dukty sú na­vyše vy­ro­bené z pap­ri­čiek vy­pes­to­va­ných eko­lo­gic­kým spô­so­bom.
zdroj: Chillihell
  • Os­tré čili nie je doma len v Me­xiku.
  • Ši­roký vý­ber pi­kant­ných dob­rôt náj­deš aj u vý­robcu Chil­li­hell, za kto­rým stojí slo­ven­ský man­žel­ský pár.
  • Ich pro­dukty sú na­vyše vy­ro­bené z pap­ri­čiek vy­pes­to­va­ných eko­lo­gic­kým spô­so­bom.

Možno pat­ríš aj ty do sku­piny ľudí, ktorí sa pus­tili do takz­va­ného by­to­vého poľ­no­hos­po­dár­stva. Mať na pa­ra­pete v kve­ti­náči za­sa­denú pa­žítku, ba­zalku alebo čili zvládne zrejme väč­šina z nás. Vieš si však pred­sta­viť, že by sa z tvo­jej ne­vin­nej zá­ľuby v by­lin­kách vy­kľul pros­pe­ru­júci ro­dinný biz­nis?

Má­riu Pav­lí­kovú s man­že­lom od­jak­živa ba­vilo pes­to­va­nie čili, ktoré sa na­ko­niec stalo aj ich naj­väč­ším hobby. Keďže obaja mi­lujú čilli pap­ričky, naj­skôr sa ich roz­hodli pes­to­vať pre vlastnú spot­rebu. Ča­som sa však ich úroda za­čala zväč­šo­vať, preto za­čali čili roz­dá­vať aj pria­te­ľom. Dnes už tejto zá­ľube ve­nujú väč­šinu svojho času a plody ich práce si mô­žeš kú­piť na ich stránke Chilli Hell.

Tým, že mladý pár chcel od­jak­živa ro­biť niečo, čo ich baví, ne­bol dô­vod prečo ne­uro­biť z ich naj­väč­šej zá­ľuby zá­ro­veň aj prácu. Ča­som sa im po­da­rilo za­lo­žiť uni­kátnu Slo­ven­skú čili farmu. Ok­rem naj­pá­li­vej­ších od­rôd za­pí­sa­ných v Gu­ines­so­vej knihe re­kor­dov tu pes­tujú aj rôzne chu­ťovo a tva­rovo zau­jí­mavé druhy.

Farma sa na­chá­dza na juž­nom Slo­ven­sku v ma­lom meste Veľký Kýr. Ich pes­to­va­nie je špe­ci­fické najmä tým, že tak­mer všetky od­rody čili pap­ri­čiek po­chá­dzajú z exo­tic­kých ob­lastí, ako In­dia, Ka­ri­bik, Me­xiko, ale aj Af­rika.

Pes­to­vať čili pap­ričky vo veľ­kom však nie je med lí­zať. Ak chcú zo­žať do­ko­nalú úrodu tej naj­vyš­šej kva­lity, je po­trebné rast­li­nám vy­tvo­riť po­dobné pod­mienky ako majú vo svo­jej do­mo­vine. Naj­ná­roč­nej­ším ob­do­bím sa preto stáva zima a skoré jarné me­siace. Nie je to­tiž veľmi jed­no­du­ché vy­tvo­riť pod­mienky ako v Me­xiku, keď u nás tep­lota klesá pod bod mrazu.

„Na­šou váš­ňou je nie­len pes­to­va­nie naj­pá­li­vej­ších od­rôd, ale aj iných, chu­ťovo či tva­rovo zau­jí­ma­vých kús­kov. Preto každý rok pri­budnú do na­šej zbierky nové od­rody. Vlani sme ich pes­to­vali viac ako 70. Čo však vô­bec ešte nie je veľa v po­rov­naní s tým, že na svete ich exis­tuje nie­koľko ti­síc,“ pre­zra­dili man­že­lia.

Trend bio pes­to­va­nia sa na­šťas­tie roz­mo­hol aj na Slo­ven­sku. Mnoho z nás si rad­šej ne­jaký ten cent pri­pla­tia a kú­pia si na­miesto ces­naku z juž­nej Číny ten od de­duška na miest­nom trhu. Eko­lo­gické pes­to­va­nie ne­ob­chá­dza ani slo­ven­skú čili farmu. Všetky vý­robky, ktoré opus­tia jej brány, sú vy­pes­to­vané aj spra­co­vané bez po­u­ži­tia pes­ti­cí­dov.

V Chilli Hell port­fó­liu sa bude vy­ží­vať každý mi­lov­ník štip­ľa­vého. Náj­deš tu do­máce čili omáčky, za­vá­rané aj su­šené čili rôz­nych od­rôd. Všetky vý­robky sú do­má­cej vý­roby, bez po­u­ži­tia ume­lých far­bív či kon­zer­van­tov.

Pridať komentár (0)