Pivná značka prerobila svoje sexistické reklamné plagáty z minulosti. Oslavuje silu žien

Richard Vítkovský / 12. marca 2019 / Marketing/Sketcher

Bu­dwe­i­ser v rámci osláv MDŽ však pred­sta­vil tro­j­icu no­vých pre­pra­co­va­ných pla­gá­tov z mi­nu­losti, ktoré osla­vujú rov­no­práv­nosť žien

zdroj: TASR

Bu­dwe­i­ser v rámci osláv MDŽ však pred­sta­vil tro­j­icu no­vých pre­pra­co­va­ných pla­gá­tov z mi­nu­losti, ktoré osla­vujú rov­no­práv­nosť žien

Bu­dwe­i­ser v rámci Me­dzi­ná­rod­ného dňa žien pred­sta­vila skvelú kam­paň, v rámci kto­rej sa in­špi­ro­vala svo­jimi re­kla­mami z roku 1956. Upo­zor­nil na to por­tál Adweek.com.

Ori­gi­nály by boli pre dnešné ak­ti­vis­tky v boji za rov­no­práv­nosť žien prav­de­po­dobne po­riadne se­xis­tické. A tak sa ich pivná značka roz­hodla upra­viť. Dnes sú ženy na rov­na­kej úrovni ako muži a tomu zod­po­vedá aj sa­motný ob­sah. Presne v tejto po­dobe sú zo­bra­zené na do­ko­na­lých kres­le­ných re­klam­ných pla­gá­toch.

Dnes sa pi­vo­var za­me­riava aj na žen­ské mi­lov­níčky piva. Žena už nie je tá, ktorá sa snaží za každú cenu uspo­ko­jiť po­treby muža. Takto ne­jako to­tiž pô­sobí, keď sa člo­vek po­zerá na prvý z pla­gá­tov z ro­kov mi­nu­lých. Na „rov­no­práv­nej“ ver­zii je vy­ob­ra­zená spo­kojná žena, ktorá si pre seba za­slúži len to naj­lep­šie.

Na ďal­šom pla­gáte vi­díme ako žena ob­slu­huje svojho man­žela a na­lieva mu pivo. Na no­vej ver­zii vidno vy­smiaty man­žel­ský pár, ktorý po­píja pivo spo­ločne. Po­sledný pla­gát zo­bra­zuje ženu, ktorá varí, za­tiaľ čo muž sa chystá piť pivo. Na no­vej ver­zii je zo­bra­zená žena v inej po­zí­cii, se­ba­ve­domá a šťastná, ktorá sa môže ve­no­vať čomu len chce.

zdroj: ny­post.com, Adweek.com

Pridať komentár (0)