Pla­ce­bo spá­nok: metó­da, kto­rá ti pomô­že pre­ko­nať deň po pre­bde­nej noci

Henrieta Balázsová / 20. mája 2017 / Lifehacking

Dlhá či nepra­vi­del­ná pra­cov­ná doba, stres, nespa­vosť — toto a ďal­šie iné veci sú prí­či­nou toho, pre­čo mno­hí ľudia trpia nedos­tat­kom spán­ku. Ten však násled­ne spô­so­bu­je neschop­nosť sústre­diť sa, nedos­ta­tok kre­a­ti­vi­ty či cel­ko­vú nechuť do nie­čo­ho sa vôbec pus­tiť. Ved­ci však priš­li na jed­nu metó­du, kto­rá doká­že úna­vu spô­so­be­nú pre­bde­nou nocou veľ­mi účin­ne zní­žiť.

Štú­dia potvr­dzu­jú­ca účin­nosť „pla­ce­bo spán­ku“

Výskum­ní­ci z uni­ver­zi­ty v Colo­ra­de sa roz­hod­li otes­to­vať, aké účin­ky má „pla­ce­bo spá­nok“ na ľudí, kto­rí v pre­doš­lú noc nespa­li toľ­ko, koľ­ko by mali. Násled­ne dosta­li par­ti­ci­pan­ti od výskum­ní­kov „pred­náš­ku“, v kto­rej im bolo pove­da­né, že v dôle­ži­tej REM fáze by malo u dospe­lé­ho člo­ve­ka pre­be­hnúť pri­bliž­ne 20 – 25% spán­ku. Ak je spán­ku menej, člo­ve­ku sa jed­no­du­cho vo vše­obec­nos­ti pre­mýš­ľa, pra­cu­je a sústre­dí ťaž­šie.

Po ozná­me­ní tých­to fak­tov pri­po­ji­li účast­ní­kov výsku­mu k prí­stro­jom, o kto­rých im pove­da­li, že doká­žu zme­rať, koľ­ko minút či hodín strá­vi­li v pre­doš­lú noc v REM fáze. To však samoz­rej­me nebo­la prav­da, prí­stroj zazna­me­ná­val jedi­ne ich aktu­ál­nu moz­go­vú akti­vi­tu.

Násled­ne účast­ní­kom ozná­mi­li, že z cel­ko­vé­ho spán­ku tvo­ri­la fáza REM 16,2% ale­bo 28,7% ich cel­ko­vé­ho spán­ku. Tie­to hod­no­ty boli samoz­rej­me vymys­le­né. Ďal­šou čas­ťou expe­ri­men­tu bolo absol­vo­va­nie tes­tov, kto­ré boli urče­né na mera­nie pozor­nos­ti a rých­losť vypra­co­va­nia jed­not­li­vých úloh. Účast­ní­kom bolo pove­da­né, že obe tie­to schop­nos­ti môžu byť nedos­tat­kom spán­ku ovplyv­ne­né.

Zdroj: favim.com

Ako dopad­li výsled­ky samot­né­ho tes­to­va­nia, už asi tušíš. Naj­lep­šie výsled­ky dosiah­li ľudia, kto­rým bolo pove­da­né, že až 28,7% ich spán­ku pre­beh­lo v REM fáze. Naopak, ľudia, kto­rým bolo pove­da­né, že v REM fáze pre­beh­lo len 16,2% ich spán­ku, dosiah­li výsled­ky ove­ľa hor­šie — a to aj napriek tomu, že v sku­toč­nos­ti spa­li nie­kto­rí z nich viac.

Ved­ci pre­to defi­no­va­li pojem „pla­ce­bo spá­nok“ — teda vymys­le­ný spá­nok, kto­rý účast­ní­ci výsku­mu nema­li, no napriek tomu mu uve­ri­li.

Čo z výsku­mu vyplý­va?

Je teda pre­uká­za­teľ­né, že pla­ce­bo spá­nok môže byť pou­ži­tý na zvý­še­nie všet­kých kog­ni­tív­nych fun­kcií. Štú­dia jas­ne doká­za­la, že ak člo­vek uve­rí tomu, že je vlast­ne dob­re odpo­či­nu­tý, vo všet­kých pra­cov­ných úlo­hách sa mu bude dariť lep­šie. Naopak, ak si budeš neus­tá­le pri­po­mí­nať, ako málo si spal a pre­sved­číš sám seba, že to bude hroz­ný deň — naozaj takým bude.

Pla­ce­bo spá­nok teda využí­va rov­na­ko ako pla­ce­bo efekt pri lie­koch pre­dov­šet­kým silu mys­le člo­ve­ka. Toto zis­te­nie môže byť uži­toč­né pre ľudí, kto­rí prí­le­ži­tost­ne trpia nedos­tat­kom spán­ku — naprí­klad kvô­li zvý­še­nej hla­di­ne stre­su, či zme­ne­nej pra­cov­nej dobe. Pla­ce­bo spá­nok však samoz­rej­me nie je rie­še­ním pre váž­nej­šie prob­lé­my, akým je naprí­klad dlho­do­bá nespa­vosť.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)