Plastového odpadu je v oceánoch omnoho viac ako sa doteraz predpokladalo

Richard Vitkovský / 13. júna 2018 / Eko

zdroj: flickr
  • V Ti­chom oce­áne sa na­chá­dza os­trov ume­lého pô­vodu, je tvo­rený plas­to­vým od­pa­dom
  • Jeho roz­loha sa od­ha­duje na 1,6 mi­li­óna štvor­co­vých ki­lo­met­rov
  • Vý­skum­níci však zis­tili, že sa na tejto plo­che na­chá­dza prav­de­po­dobne viac od­padu, ako sa pô­vodne od­ha­do­valo

Ob­rov­ský plas­tový os­trov v Ti­chom oce­áne má viac ako dvoj­ná­sobnú roz­lohu ame­ric­kého štátu Te­xas a na­chá­dza sa na mieste, kde sa stre­tá­vajú mor­ské prúdy. Tie ne­únavne tran­s­por­tujú plas­tový od­pad z ce­lého sveta a dr­žia ho po­hro­made. Na zá­klade pries­kumu sa zis­tilo, že sta­bi­li­zo­va­nie tejto si­tu­ácie vô­bec ne­na­stáva, práve na­opak plasty ne­us­tále pri­bú­dajú ra­píd­nym tem­pom. Každý kú­sok plastu, ktorý sa rie­kami pre­su­nie do oce­ánov má ná­sledne dve možné cesty. Buď sa po­norí pod vodu alebo sa o jeho tran­s­port po­sta­rajú mor­ské prúdy.

Tieto ho tran­s­por­tujú na jedno z pia­tich miest v oce­áne. Ne­prí­jem­ným prek­va­pe­ním je to, že ľu­dia prav­de­po­dobne zle od­hadli množ­stvo od­padu, ktoré sa tu na­chá­dza. Podľa jed­nej z po­sled­ných štú­dií sa tu môže na­chá­dzať až 16-ná­sobne viac od­padu ako sa pred­po­kla­dalo. Ročne sa vy­pro­du­kuje až 320 mi­li­ó­nov ton od­padu a ob­rov­ské množ­stvo končí práve v oce­ánoch.

Vý­prava od­váž­neho mla­díka

Poďme sa po­zrieť do mi­nu­losti na jednu zau­jí­mavú vý­pravu do Ti­chého oce­ánu, ktorá sa odo­hrala v roku 2015. Za týmto zau­jí­ma­vým dob­ro­druž­stvom stál mladý pod­ni­ka­teľ Bo­yan Slat, ktorý sa roz­ho­dol zba­viť plas­tov po svo­jom. Chce k tomu vy­uží­vať za­ria­de­nie, ktoré bude za­chy­tá­vať plasty priamo z hla­diny. Po naz­bie­raní do­sta­toč­ného množ­stva sa ná­sledne celý sys­tém pre­su­nie k po­bre­žiu, kde sa za­chy­tené plasty zre­cyk­lujú.

Cie­ľom tejto vý­pravy bolo zis­tiť, ako to vo vo­dách oce­ánu vlastne vy­zerá. Expe­dí­cie sa zú­čast­nilo 18 lodí, ktoré za se­bou ťa­hali siete na za­chy­tá­va­nie od­padu. Cie­ľom bolo po­zbie­rať ho čo naj­viac. Čle­no­via expe­dí­cie si to na­mie­rili na jedno z pia­tich miest, kde sa od­pad naj­viac kon­cen­truje.

Plavba skon­čila viac ako úspešne, teda zá­leží od uhla po­hľadu. Po­da­rilo sa za­chy­tiť 1 136 145 kús­kov od­padu, ktoré spolu vá­žili 668 ki­lo­gra­mov. Sčí­ta­nie mu­selo byť ex­trémne ná­ročné. Z cel­ko­vého množ­stva tvo­ril 99,99 per­centa práve plast. Na zá­klade tohto úlovku ná­sledne od­hadli koľko od­padu sa na mieste lovu na­chá­dza. Vy­šlo im číslo 1,8 bi­li­óna plas­to­vých kús­kov, ktoré vá­žia 79 000 ton. 92 % zo­zbie­ra­ného od­padu tvo­rili veľké kusy av­šak 1,7 mi­liardy čas­tíc boli vlastne mik­ro­plasty, ktoré sú men­šie ako 5 mi­li­met­rov.

Tím pred­po­kladá, že ob­rov­ská vlna cu­nami, ktorá za­siahla v toku 2011 po­bre­žie Ja­pon­ska a pre­nikla až do vnút­ro­ze­mia tiež ma­sívne pris­pela k ná­rastu množ­stva plas­tov v oce­ánoch. Sú však zis­tené čísla presné? Asi úplne nie. Ich vý­znam je skôr orien­tačný. Zber pas­to­vého od­padu sa to­tiž re­a­li­zo­val v okra­jo­vých čas­tiach a nie priamo blízko cen­tra, kde je hus­tota naj­vyš­šia. Ok­rem toho môže množ­stvo plastu le­žať hl­boko na dne oce­ánu.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)