PLATFORM House je jedinečný coworking, aký sme na Slovensku doposiaľ nemali

Mária Ambrozová / 22. januára 2019 / Architektúra

  • Čas, kedy si mu­sel se­dieť na jed­nom je­di­nom mieste v kan­ce­lá­rii nie­koľko ro­kov, je už dávno preč
  • Dnes svetu vládnu ori­gi­nálne co­wor­kin­gové pries­tory, ktoré náj­deš v kaž­dom väč­šom meste
  • Aj v Bra­ti­slave ich náj­deš hneď nie­koľko a me­dzi nimi aj pa­rádny PLAT­FORM House
  • Sa­motný pries­tor je no­mi­no­vaný aj na pre­stížne oce­ne­nie Of­fice roka.
zdroj: Platform House
  • Čas, kedy si mu­sel se­dieť na jed­nom je­di­nom mieste v kan­ce­lá­rii nie­koľko ro­kov, je už dávno preč
  • Dnes svetu vládnu ori­gi­nálne co­wor­kin­gové pries­tory, ktoré náj­deš v kaž­dom väč­šom meste
  • Aj v Bra­ti­slave ich náj­deš hneď nie­koľko a me­dzi nimi aj pa­rádny PLAT­FORM House
  • Sa­motný pries­tor je no­mi­no­vaný aj na pre­stížne oce­ne­nie Of­fice roka.

Co­wor­king PLAT­FORM House na Sliačs­kej ulici v Bra­ti­slave síce ne­fun­guje dlho, no už te­raz má veľa fa­nú­ši­kov. Mo­derné pries­tory lá­kajú fre­e­lan­ce­rov trá­viť tu chvíle pri práci hneď na troch po­scho­diach, pre­mys­lene na­vr­hnu­tých pre po­treby pre jed­not­liv­cov, star­tupy (od 4 do 25 ľudí) a aj sca­le­upy.

Ok­rem co­wor­kingu však na jed­nom mieste náj­deš aj even­tový pries­tor na or­ga­ni­zo­va­nie kon­fe­ren­cií, biz­nis ra­ňa­jok, ve­čier­kov či ka­via­reň ako ne­ko­nečný zdroj ener­gie. Au­tor myš­lienky, Lu­káš Ho­rák, tvorca tohto je­di­neč­ného pries­toru, čer­pal in­špi­rá­ciu v New Yorku aj San Fran­cisu, kde pô­sobí jeho glo­bálne uzná­vaná di­zaj­nová agen­túra PLAT­FORM. Prí­jem­ným spes­tre­ním je ústredný, čer­vený to­bo­gán, ktorý po­scho­dia pre­pája, no ná­pa­ditý di­zajn sa ma­ji­te­lia sna­žili vy­užiť do­slova v kaž­dom kúte.

 

„Máme veľmi po­zi­tívnu spätnú väzbu od náv­štev­ní­kov po­du­jatí, ktorí chcú byť sú­čas­ťou týchto priesto­rov. Má­lo­kde náj­dete v jed­nej bu­dove to­bo­gán, hoj­dačky, bi­liard, pla­y­sta­tion, pro­fe­si­onálne bi­cie, gi­tary, kla­vír, vlastnú re­štau­rá­ciu, po­sil­ňovňu, od­dy­chovú miest­nosť a množ­stvo iných vy­chy­tá­vok. Toto pro­stre­die je mo­ti­vu­júce a skvele sa v ňom pra­cuje. Ľu­dia v ňom radi trá­via svoj čas aj po práci,“ pre­zra­dil com­mu­nity ma­na­žér Mi­chal Ha­ruš­tiak.

Pridať komentár (0)