Platy vs. výdavky v krajinách, kam Slováci najviac utekajú

Lenka Sidorová / 8. februára 2019 / Biznis

  • Sme­rom na zá­pad rastú platy aj vý­davky, ale zdá sa, že sa to stále oplatí
  • Slo­vá­kom z vý­platy ostane naj­me­nej
zdroj: Unsplash
  • Sme­rom na zá­pad rastú platy aj vý­davky, ale zdá sa, že sa to stále oplatí
  • Slo­vá­kom z vý­platy ostane naj­me­nej

„Všetci“ sa hrnú na zá­pad s vi­di­nou väč­ších pla­tov a lep­šieho ži­vota. Av­šak akosi sa opo­mína, že sú tam aj vyš­šie ná­klady. Alebo sa to na­ozaj oplatí? Po­zreli sme sa na po­mery v kra­ji­nách, kam Slo­váci naj­viac ute­kajú. 

Prie­merný plat v Ne­mecku je 3 800 eur. Daň je od 14 – 42 % v zá­vis­losti od výšky platu. Ve­deli ste, že ak pár zo­so­báši, štát im zníži daň? Z prí­pade prie­mer­nej mzdy „sin­gle“ člo­veka je daň  25%, teda 942 eur. Prie­merné ná­klady na ži­vot pre slo­bod­ného je­dinca (zá­klad: ná­jom, jedlo, ces­tovné, in­ter­net, te­le­fón) vy­chá­dzajú cca 1100 eur, ak je člo­vek ne­faj­čiar, ne­chodí za kul­tú­rou, ne­špor­tuje, varí si doma a ne­robí žiadne hobby.

To všetko si ale môže do­vo­liť, lebo mu ostane 1758 eur. Slo­vák však po prí­chode do Ne­mecka zväčša ne­môže hneď oča­ká­vať prie­merný plat, mal by rá­tať s tým, že mzda bude spo­čiatku niž­šia. Mi­ni­málna mzda v Ne­mecku je 1498 eur. Žiť v Ne­mecku žili na vyš­šej nohe nie je sa­moz­rej­mosť, treba sa tam do­pra­co­vať.

Vo Veľ­kej Bri­tá­nii člo­vek prie­merne za­robí okolo 3000 eur. Z toho daň vy­chá­dza 22%. Na vyš­šie spo­mí­nané zá­kladné ná­klady na ži­vot vo VB člo­vek prie­merne mi­nie 1650 eur. Na hobby či iné út­raty ostane 671 eur. Slo­váci cho­dia do Bri­tá­nie väč­ši­nou ro­biť sklad­ní­kov za plus-mí­nus mi­ni­málnu mzdu, ktorá sa líši od veku pra­cov­níka.

Pre ľudí nad 25 je to 8 eur na ho­dinu, čiže 1280 me­sačne. Slo­váci tam cho­dia najmä len za­rá­bať a nie žiť, takže žijú skromne a sna­žia sa  ušet­riť čo naj­viac pe­ňazí. To zna­mená najmä de­le­nie sa o byt/dom s via­ce­rými ľuďmi.

Prie­merný plat v Ra­kúsku je okolo 3600 eur. Daň vy­chá­dza na 42 %. Mi­ni­málne ná­klady sú pri­bližne 1048 eur, takže pra­can­tovi ostane 1040 eur. Slo­vák ako väč­ši­nou po­mocná sila však za­robí len cca 1600 eur. Takže ak žije na Slo­ven­sku a do­chá­dza za hra­nice, oplatí sa mu to.

Na Slo­ven­sku je prie­merná mzda údaje 1004 eur. Po zda­není a od­po­čí­taní zá­klad­ných ná­kla­dov (682 eur) ostane slo­bod­nému za­mest­nan­covi v gar­zónke 83 eur na všetko os­tatné. Tu si mô­žete po­zrieť ná­klady na ži­vot v rôz­nych kú­toch zeme.

Pridať komentár (0)