Plávajúca bariéra na lov plastov sa láme, doteraz však zachytila viac ako 2 tony odpadu

Richard Vítkovský / 6. januára 2019 / Tech a inovácie

  • The Ocean Cle­a­nup je pro­jek­tom, kto­rého cie­ľom je zba­ve­nie oce­ánov plas­to­vého od­padu
  • Ná­pad sa zro­dil v hlave mla­díka Bo­y­ana Slata po tom, ako na do­vo­lenke zis­til, že si­tu­ácia so zne­čis­te­ním vôd je na­ozaj vážna
  • Rie­še­ním bola ob­rov­ská plá­va­júca ba­ri­éra, ktorá však má jednu ne­do­ko­na­losť, je po­riadne krehká
zdroj: theoceancleanup
  • The Ocean Cle­a­nup je pro­jek­tom, kto­rého cie­ľom je zba­ve­nie oce­ánov plas­to­vého od­padu
  • Ná­pad sa zro­dil v hlave mla­díka Bo­y­ana Slata po tom, ako na do­vo­lenke zis­til, že si­tu­ácia so zne­čis­te­ním vôd je na­ozaj vážna
  • Rie­še­ním bola ob­rov­ská plá­va­júca ba­ri­éra, ktorá však má jednu ne­do­ko­na­losť, je po­riadne krehká

Od­vážny mladý ho­lan­ďan Bo­yan Slat sa roz­ho­dol za­chrá­niť sve­tové oce­ány a od­strá­niť množ­stvo plas­to­vého od­padu, ktorý tu po­stupe for­muje ob­rov­ské plá­va­júce os­trovy. Plasty sa v po­sled­ných ro­koch stá­vajú ob­rov­ským prob­lé­mom, s kto­rým si ne­bu­deme ve­dieť po­ra­diť. Nie­lenže za­mo­rujú pev­ninu, ale dravé vodné toky ich od­ná­šajú až na šíre mo­ria a oce­ány.

Časť plas­tov skončí pod hla­di­nou a ďal­šia časť pláva na po­vr­chu. Je množ­stvo snáh ako plasty ob­me­dziť. Nie­ktoré kra­jiny po­stupne za­ka­zujú vy­uží­va­nie jed­no­rá­zo­vých vý­rob­kov z plas­tov, ktoré sú to naj­hor­šie, pre­tože sú vy­ro­bené z lac­ných plas­tov, ktoré nie je možné re­cyk­lo­vať.

bariéraZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: the­oce­anc­le­a­nup

Každý nový ná­pad sa teda ráta, ak nech­ceme, aby nás plasty úplne za­hl­tili. Vy­ni­ka­jú­cim rie­še­ním bola plá­va­júca ba­ri­éra, ktorú vy­mys­lel práve Bo­yan. Vzni­kol pro­jekt The Ocean Cle­a­nup, kto­rého cie­ľom bolo zba­viť oce­ány plas­tov v ma­xi­mál­nej mož­nej miere. K tomu má po­môcť plá­va­júca ba­ri­éra s dĺž­kou nie­koľ­kých sto­viek met­rov. Vi­deli sme nád­herné vi­zu­ali­zá­cie ako to všetko fun­guje. Sku­toč­nosť je však iná ako nák­res.

Málo odolný ma­te­riál sa pod­pí­sal pod nízku pev­nosť

Prvá ver­zia zá­chyt­nej ba­ri­éry s dĺž­kou 580 met­rov pu­to­vala sme­rom k Veľ­kému pa­ci­fic­kému košu. Jedná sa o miesto, kde je ob­rov­ská kon­cen­trá­cia plas­to­vého od­padu. Vply­vom sl­neč­ného žia­re­nia a ži­vot­ného pro­stre­dia sa tieto plasty roz­pa­dajú ma men­šie kúsky. Takto sa ná­sledne do­stá­vajú do tela ži­vo­čí­chov, ktoré sa ži­via plank­tó­nom. Práve toto miesto by malo byť tak­mer kom­pletne vy­čis­tené.

schémaZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: the­oce­anc­le­a­nup

Vy­zerá to však tak, že čis­te­nie sa na ne­jakú dobu po­za­staví. Prob­lé­mom je to­tiž to, že ob­rov­ská dutá plá­va­júca ba­ri­éra v tvare luku je veľmi dlhá, a tým pá­dom je jej pev­nosť osla­bená. Pr­vým prob­lé­mom tak bolo to, že sa jed­no­du­cho vply­vom prú­dov rozt­vá­rala, čím časť plas­tov unikla späť do oce­ána.

Toto však ne­bol ko­niec. Po pár ďal­ších týžd­ňoch sa ba­ri­éra v kraj­nej časti roz­padla. Kus s dĺž­kou 18 met­rov vy­ba­vený sen­zormi sa od­lo­mil. Tvor­co­via s týmto na­ozaj ne­rá­tali a je isté, že bude po­trebné ba­ri­éru vy­lep­šiť. Aj na­priek na­oko ne­ús­peš­nej vý­prave nie je všetko také čierne. Za svoje krátke pô­so­be­nie do­ká­zala ba­ri­éra za­chy­tiť 2 tony plas­to­vého od­padu. Bo­yan Slat si ne­ús­pech ne­pri­púšťa. Ako­náhle bude sys­tém opra­vený, vy­pláva opäť na svoju zá­chrannú mi­siu.

zdroj: the­oce­anc­le­a­nup.com

 

 

Pridať komentár (0)