Po svete lieta obrov­ské ‘Star Wars’ lie­tadlo a takto vyzerá zvnútra

Rišo Néveri / 15. november 2015 / Tools a produktivita

Lie­tadlo je die­lom japon­skej letec­kej spo­loč­nosti All Nip­pon Air­ways (ANA) a lie­tadlo je Boeing 787 – 9 Dre­am­li­ner JA873A nazý­vané the “R2-D2 ANA JET”. Videl si už lep­šiu reklamu na Star Wars?

Japon­ská letecká spo­loč­nosť vytvo­rila lie­tadlo v spo­lu­práci s Dis­ney. Ich cie­ľom bolo ponúk­nuť fanú­ši­kom Hviezd­nych Vojen ten naj­lepší letecký záži­tok — a prav­daže poriadnu reklamu na samotný film, ktorý bude mať sve­tovú pre­mi­éru 14. Decem­bra. Lie­tadlo je z vonka pokryté dizaj­nom robota R2-D2 a nesie obrov­ské logo Star Wars. Jedná sa o model Boeing 787 Dre­am­li­ner a jeho vnútro skrýva aj ďal­šie prek­va­pe­nia. Od tema­tic­kých poťa­hov, farby svet­lej a tem­nej strany, upra­ve­nej elek­tro­niky až po sve­telné meče v rukách letu­šiek si tu fanú­šik užije mno­hého. Jedná sa o skvelú reklamu pre Dis­ney a Star Wars ale tak­tiež pre leteckú spo­loč­nosť, ktorá sa snaží zís­kať viac pasa­žie­rov na svoje paluby.

Lie­tadlo lie­talo už v domá­com Japon­sku ale aj medzi­ná­rodne. Obrázky niž­šie sú z prvého letu a Cosp­lay uda­losti orga­ni­zo­va­nej s fanú­šikmi (Tí stormt­ro­operi snáď tra­fia do dverí)

Čo by boli za fanú­ši­kov, keby to nevzali vážne. Na takú prí­le­ži­tosť sa treba správne — for­málne obliecť!

Diev­čatá, lie­tadlo už odlieta…

Prvý let absol­vo­valo lie­tadlo 18. októbra z Tokya do Van­cou­veru

Poďme sa pozrieť na ten inte­riér.

Yoda nemôže chý­bať.

Túto ino­vá­ciu by mali adap­to­vať v kaž­dej spo­loč­nosti.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)