Počí­tač v kra­bičke od men­to­lo­vých cuk­rí­kov

Richard Vitkovský / 22. februára 2017 / Tech a inovácie

zdroj: hackmypi.com

Počí­tač pre­šiel v prie­behu desať­ročí naozaj úžas­ným vývo­jom. Od počí­ta­čov s výko­nom kal­ku­lačky, ktoré zabe­rali obrov­ské pries­tory a boli známe svo­jou nespo­ľah­li­vos­ťou, až po teraj­šie mini počí­tače typu ARM. Ale čo tak počí­tač v kra­bičke od men­to­lo­vých cuk­rí­kov? Jeden kre­a­tívny chla­pík si pove­dal, že to dokáže a vytvo­ril niečo naozaj zau­jí­mavé.

Meno tohto chla­píka je Matt Wag­ner a ako vývo­jár je zvyk­nutý vytvo­riť z nemož­ného možné. Preto ho napadlo vytvo­riť si plno­hod­notný počí­tač aj s obra­zov­kou, ktorý by sa mu zmes­til do nápr­s­ného vrecka. Tento nápad sa mu zro­dil v hlave už v roku 2012. V tomto období bol uve­dený na trh mini počí­tač o veľ­kosti kre­dit­nej karty Rasp­berry Pi určený pre prog­ra­má­to­rov. Avšak aj ten bol v tej dobre veľ­kým sústom pre kovový obal od men­to­liek Alto­ids, ktoré sú dosť často pou­ží­vané na DIY pro­jekty.

Po pár rokoch čaka­nia za zrazu na trhu ako blesk z jas­ného neba obja­vila nová ver­zia tohoto mini počí­tača s prí­dav­kom zero. A práve toto bol ten správny čas na spl­ne­nie si svojho sna. Sta­čilo už len zohnať potrebné prvky a práca na malom veľ­kom cieli s náz­vom PiMi­ni­Mint pro­jekt sa mohla začať. Nad­še­nie Matta bolo také veľké, že sa roz­ho­dol vytvo­riť nie jeden, ale hneď dve ver­zie tohto malého zázraku.

počítač

zdroj foto­gra­fie: nj2x.com

Počí­tač s vôňou mäty

Ako si teda vytvo­riť takéto zaria­de­nie? Jed­no­du­cho. Stačí jeden obal od men­to­lo­vých cuk­rí­kov, Pi Zero, nejaký ten disp­lej, baté­ria a základ je hotový. Autor sa roz­ho­dol pou­žiť disp­lej s uhlop­rieč­kou 2 palce, ktorá ide­álne zapadla do ple­cho­vej kra­bičky bez toho, aby zabrala veľa miesta.

Pôvodná kapa­cita baté­rie nará­stla z plá­no­va­ných 1 200 na 2 500 mah. Baté­rii musela uvoľ­niť miesto pôvodne plá­no­vaná kamera, čo bola určite dobrá voľba. Zaria­de­nie dokáže pra­co­vať na baté­rie od šies­tich do 8 hodín.

počítač

zdroj foto­gra­fie: hackmypi.com

Pamäť pre ope­račný sys­tém je zabez­pe­čená pomo­cou SD karty a v tomto prí­pade má kapa­citu 32 giga­baj­tov, čo je úplne dosta­točné pre takéto zaria­de­nie. Samoz­rejme v 21. sto­ročí sa nedá zaobísť bez Wifi a Blu­e­to­oth konek­ti­vity, a preto sa tu nachá­dzajú obe tieto tech­no­ló­gie. Všetko je dopl­nené plno­hod­not­ným USB por­tom.

V prí­pade, že chceš prog­ra­mo­vať ako pán na 20-pal­co­vej obra­zovke namiesto 2-pal­co­vej, kde ti môže mnoho ujsť, môžeš pou­žiť mikro HDMI port. Ak máš chuť vytvo­riť si niečo podobné, tak pod­robný návod náj­deš tu.

Zdroj: hackmypi.com

Pridať komentár (0)