Počí­ta­čo­vý ser­ver ako zdroj tep­la pre domác­nos­ti? V Holand­sku nič nere­ál­ne

Richard Vitkovský / 10. júna 2017 / Eko

zdroj: podroze.gazeta.pl/pexels.com

V 21. sto­ro­čí vďa­ka roz­ma­chu počí­ta­čov a množ­stvu infor­má­cií, kto­ré je tre­ba nie­kam ulo­žiť, sú čoraz väč­šie náro­ky na dáto­vé úlo­žis­ká. Obrov­ské miest­nos­ti plné ser­ve­rov sa roz­rást­li ako huby po daž­di. Pre­čo teda nevy­užiť aj odpa­do­vé tep­lo, kto­ré vznik­lo? Takú­to otáz­ku si polo­ži­li maji­te­lia jed­nej holand­skej fir­my a priš­li so zau­jí­ma­vým rie­še­ním.

Holand­ská spo­loč­nosť Ner­da­li­ze sa roz­hod­la využiť die­ru na trhu a prí­sť s nápa­dom, kto­rý by sko­ro niko­ho ani vo sne nena­pa­dol. Urči­te vieš, že kaž­dá elek­tric­ká vecič­ka vydá­va stra­to­vé tep­lo. Čím je účin­nej­šia, tým menej tep­la vyžia­ri. Ser­ve­ry však pozos­tá­va­jú z obrov­ské­ho množ­stva na sebe natla­če­ných dáto­vých úlo­žísk. Moder­né v podo­be SSD dis­kov sú účin­nej­šie, ale ešte stá­le vyža­ru­jú množ­stvo tep­la.

Radiá­tor, aký si ešte nevi­del

Na sve­te pre­beh­lo množ­stvo poku­sov, ako doko­na­le chla­diť tie­to zdro­je tep­la, pre­to­že tep­lo zni­žu­je život­nosť kaž­dej elek­tro­ni­ky. Od pre­su­nu ser­ve­rov do chlad­nej­ších oblas­tí ale­bo dokon­ca ich pono­re­nie pod vodu. Zakla­da­te­lia holand­skej fir­my sú urči­te veľ­mi kre­a­tív­ni ľudia. Veď využiť počí­ta­čo­vý ser­ver na vyku­ro­va­nie je naozaj nety­pic­ké. Hlav­ne vte­dy, keď ho zabu­du­jú do radiá­to­ra.

server

zdroj foto­gra­fie: pixabay.com

Ako fun­gu­je ten­to biz­nis? Jed­no­du­cho. Ty ako záu­jem­ca zapla­tíš spo­loč­nos­ti za to, že ti do domác­nos­ti inšta­lu­je ser­ver. Ten­to potom ohrie­va zadar­mo tvo­ju izbu. Fir­ma zará­ba penia­ze za posky­to­va­nie ser­ve­ro­vé­ho pries­to­ru iným spo­loč­nos­tiam. V roku 2015 priš­la fir­ma na trh s pre­mi­é­ro­vým pro­duk­tom v podo­be radiá­to­ra, vo vnút­ri kto­ré­ho bol, samoz­rej­me, zabu­do­va­ný men­ší ser­ver.

Tes­to­va­cia pre­vádz­ka pre­beh­la v pia­tich domác­nos­tiach. Test dopa­dol cel­kom dob­re, avšak boli tu urči­té „muš­ky“, kto­ré bolo tre­ba vychy­tať. Naprí­klad dlhé hodi­no­vé ohrie­va­nie a cel­kom malý tepel­ný výkon. Na vyhria­tie men­šej izby dosta­ču­jú­ci. Ale čo, ak chceš viac. Nová gene­rá­cia radiá­to­rov je už za rohom. Otes­to­va­ná bude v 42 domác­nos­tiach. Čo nové­ho pri­ne­sie?

server

zdroj foto­gra­fie: nerdalize.com

Ohrev vody pre domác­nosť. Keď to nie­ko­mu povieš, tak ti neuve­rí. Spo­loč­nosť sľu­bu­je zní­že­nie nákla­dov na ohrev vody o 300 eur roč­ne. Pri­čom spo­loč­nos­ti, kto­ré budú fir­me pla­tiť za poskyt­nu­tie pries­to­ru, ušet­ria 50 per­cent nákla­dov v porov­na­ní s kon­ku­ren­ci­ou.

Fir­ma si verí, a tak spus­ti­la kam­paň vo výš­ke 250 000 eur. Túto métu už poko­ri­la a výsled­ná suma stá­le naras­tá. Pro­jekt teda zau­jal ľudí natoľ­ko, že sa ho roz­hod­li pod­po­riť. Je tu však nie­koľ­ko „ale“. Bez­peč­nosť dát. Pred­sa fir­my bež­ne neu­kla­da­jú cit­li­vé úda­je v domác­nos­tiach cudzích ľudí. A čo v prí­pa­de zly­ha­nia ser­ve­rov a násled­ných opráv? Pred ich ostrým nasa­de­ním musí spo­loč­nosť urči­te prí­sť aj s odpo­ve­ďa­mi na tie­to otáz­ky.

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)